22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Об’єкти та суб’єкти макроекономіки№ роботи: 999
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Завдання
Залежність між доходом (млн.. грн..) та споживанням (млн. грн..) характеризується такими даними:
Дохід (Д) Споживання (С)
0 5
15 15
30 25
45 35
Запишіть рівняння прямої, яка відображає цю залежність.
Чому дорівнює споживання, якщо дохід становить 9 млрд. грн.?

2. Завдання
Розрахуйте темп приросту та темп зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) в 1999 р. порівняно з 1998 р., якщо обсяг виробництва в 1999 р. становив 5 млрд. грн.., а в 1998 р – 6 млрд. грн..

3. Завдання
Зазначте правильне твердження:
а) відкрита економіка – економічна система, яка пов’язана з іншими країнами світу механізмами експорту та імпорту;
б) крива сукупного попиту в моделі AD-AS має додатний нахил;
в) ефект відсоткової ставки – неціновий чинник сукупного попиту;
г) короткострокова крива сукупної пропозиції має від’ємний нахил.

4. Завдання
Зміна доходу дорівнює 50 млрд. грн.., зміна інвестицій дорівнює 10 млрд. грн.. дорівнює мультиплікатор інвестицій?

5. Завдання
Гранична схильність до заощадження MPS = 0.2 Чому дорівнює мультиплікатор податків?

6. Завдання
Заданими, наведеними в таблиці, визначте, як змініться рівноважний ВВП, якщо податки збільшаться на 10 млрд. гр.. од., а державні закупівлі – на 20 млрд. гр.. од.
ВВП 220 240 260 280 300
Сукупні витрати 200 215 230 245 260

7. Завдання
Резервна норма комерційного банку становить 25%. Внески від населення досягають 2 млн. гр..од. Яку суму банк повинен утримувати в резерві?

8. Завдання
Розрахуйте темп приросту ВВП у 2000 р. відносно 1999 р., якщо ВВП за 1999 р. становив 20 млрд. гр..од., а за 2000 р. – 24 млрд. гр.. од.

9. Завдання
Визначте статус осіб з точки зору їх належності до зайнятих (З), безробітних (Б), осіб поза робочою силою (П):
а) працівник, звільнений за власним бажанням;
б) військовослужбовець, який за станом здоров’я не може працювати;
в) студент денного відділення навчального закладу;
г) домашня господарка, яка 6 годин на тиждень працює вчителем.

10. Завдання
Економічне зростання – це:
а) зниження витрат держбюджету;
б) збільшення реального ВВП за деякий період часу;
в) прискорення виконання інвестиційних програм;
г) зниження податків та зростання державних витрат.


11. Об’єкти та суб’єкти макроекономіки.
Список використаних джерел
   
Список літератури

Базілінська О. Я. Макроекономіка / Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.
2. Гавриш В.П. Макроекономіка. Основні моделі та залежності: Навчальний посібник.- Хмельницький: ХДУ, 2003.- 237с.
3. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навчальне видання.- К.: Вікар, 2003.- 239 c.-
4. Макроэкономика: Учебное пособие/ В.М.Гальперин, В.М.Гребенников, А.И.Лечский, Л.С.Тарасевич.- 2-е изд. перераб. и доп.,.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997.- 719с
5. Малиш Н.А. Макроекономіка, К:МАУП, 2004
6. Матвеева Т.Ю. Макроекономіка, Курс лекций для экономистов: www.hsemacro.chat.ru
7. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. / За ред. С. Будаговської. — К.: Основи, 1998. — Ч. 2. — Розд. 1, 2.
8. Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс. — СПб.: Питер Ком, 1999. —Гл. 22, 23.
9. Національний банк і грошово-кредитна політика/ Підручник. За ред. д.ек.н.,проф.А.М.Мороза та к.ек.н.,доц.М.Ф.Пуховкіної.-К. :КНЕУ,1999.-368с.
10. Небава М.І. Теорія макроекономіки: Навч. посібник.- К.: Слово, 2003.- 536с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.