20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Робоча сила як специфічний фактор виробництва. Вартість та ціна робочої сили.№ роботи: 988
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Робоча сила як специфічний фактор виробництва. Вартість та ціна робочої сили.
2. Закономірності та джерела суспільного відтворення
3. Проблеми відтворення робочої сили
Список використаних джерел

Розуміння терміну "робоча сила" також вимагає роз’яснення. В даний час існує три підходи до її тлумачення. Під робочою силою розуміють:
1. частину працездатного населення, зайнятого чи шукаючого роботу – синонім економічно активного населення;
2. працівників конкретного підприємства або працівників взагалі;
3. "сукупність фізичних і духовних здібностей, якими володіє організм, жива особистість людини, і які пускаються нею в хід усякий раз, коли вона виробляє які-небудь споживчі вартості";
Розглянемо ці визначення. Аналіз показує, що перше визначення розуміння робочої сили застосовується, головним чином, в органах статистики з метою виділення та статистичного обліку економічно активного населення у складі загального населення країни, області, регіону і т. ін.
Друге визначення є характерним для понятійного апарату виробничої сфери. В цьому сенсі воно застосовується з метою виділення та ефективного використання другого активного елементу виробничих сил – живої робочої сили (поряд зі знаряддями виробництва), яка безпосередньо діє на засоби виробництва і здійснює виробництво матеріальних благ.
Що стосується третього визначення, то воно відбиває тлумачення робочої сили з позиції розуміння людини як біосоціальної системи, яка здібна діяти на предмети та сили природи, видозмінювати їх і виробляти певні матеріальні блага.
На наш погляд, таке розуміння робочої сили найбільш повне відповідає її істинній природі і найбільш точно характеризує її як економічну категорію. Саме фізичні та розумові здібності людини до праці роблять можливим її участь у процесі виробництва і саме завдяки ним вона здатна виробляти споживчі вартості. У іншому випадку вона не здатна до доцільної діяльності і не може приймати участь в суспільно-корисної праці. Тобто вона не є робочою силою.
Аналіз вищенаведених визначень показує, що вони не протистоять і не заперечують одне одному. Все залежить від того, з якою метою, де, і в якої сфері вони застосовуються. Першу і другу трактовки робочої сили можна вважати скороченими варіаціями від третьої, що використовуються у специфічних цілях. Суть у тому, що хоча в них і не згадується, що працездатне населення, окремий колектив працівників або працівники взагалі володіють певними фізичними та розумовими здібностями, однак при цьому завжди мається на увазі, що вони можуть виробляти матеріальні блага, тобто володіють здібностями до доцільної діяльності або, інакше, здібностями до праці. У протилежному випадку їх би не визнавали робочою силою як, наприклад, інвалідів І групи. Останніх, як не володіючих здібностями до праці, не вважають робочою силою і не враховують у складі економічно активного населення країни.
Розуміння робочої сили як здатності людини до праці і як об’єкта купівлі-продажу закономірно порушує питання про вартість і ціну цього специфічного товару.
В даний час у світовій теорії і практиці сформувалися два підходи до визначення вартості робочої сили. Перший можна класифікувати як витратний, застосовуваний на мікрорівні у масштабі окремого підприємства, а другий  як відтворювальний, застосовуваний на макрорівні у масштабі країни або її окремого регіону.
   
Список літератури

. Золотов А. Ф. Курс лекцій з основ економічної теорії. — Луганськ: Альма Матер, 2002. — 148с.
2. Зянько В. В. Загальний курс теоретичної економіки. — Вінниця : ВДТУ, 2002. — 251с.
3. Климко Г. Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. — К.: Знання-Прес, 2002. — 615с.
4. Крайник О. П. Сучасна економічна теорія. — Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. — 163с.
5. Кривцов О. С., Бережний В. М. Економічна теорія у запитаннях та відповідях. — Х.: Факт, 2004. — 210с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.