14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Складання бухгалтерської звітності акціонерними товариствами№ роботи: 98
розділ: Звітність підприємств
тип: Курсова робота
об'єм: 38 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..................3
1. Акціонерні товариства в системі господарювання................ .............................. ........6
1.1. Поняття акціонерних товариств..................... .............................. .............................. 6
1.2. Державне регулювання діяльності акціонерних товариств..................... ................9
2. Складання бухгалтерської звітності акціонерними товариствами на прикладі ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”................ .............................. .............................. ..13
2.1. Загальна характеристика ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”................ ...13
2.2. Сутність та побудова балансу....................... .............................. .............................. 14
2.3. Звіт про фінансові результати.................... .............................. .............................. ...19
2.4. Звіт про рух грошових коштів........................ .............................. .............................2 2
2.5. Звіт про власний капітал....................... .............................. .............................. .........25
3. Аналіз фінансового стану ВАТ „Шепетівський завод культиваторів”................ ....28
Висновки.............. .............................. .............................. .............................. .....................34
Списо к використаних джерел........................ .............................. .............................. .......36
Додатки............ .............................. .............................. .............................. .........................38
   
Список літератури

1. Закон України „Про акціонерні товариства” вiд 17.09.2008 № 514-VI
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до бухгалтерської звітності»: Затв. Наказам Мінфіну України від 31.03.99 № 87.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Баланс»: Затв. Наказам Мінфіну України від 31.03.99 № 87.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Звіт про фінансові результати»: Затв. Наказам Мінфіну України від 31.03.99 № 87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Звіт про рух грошових коштів»: Затв. Наказам Мінфіну України від 31.03.99 № 87.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Звіт про власний капітал»: Затв. Наказам Мінфіну України від 31.03.99 № 87.
7. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навч. пос./ М.І.Должанський, А.М.Должанський.- Львів: ЛБІ НБУ, 2003.- 494с.-
8. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
9. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
10. Экономическая энциклопедия в 3 томах, под редакцией С. В. Мочерного, Издательский центр "Академия" - К.: 2000 г.
11. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
12. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфинкель и др.-М., 1996.
13. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посіб.- К.: Знання-Прес, 2003.- 287с.-
14. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2003.- 624с
15. Управленческий учет. К. П. Янковский, И. Ф. Мухарь. - СПб: Питер, 2001. - 128 с.: ил. (Серия "Краткий курс").
16. Управлінський облік С. Ф. Голов. Підручник. - К: Лібра, 2003 - 704 ст.
17. Управленческий учет: принципы и практика. Апчерч А. Пер с англ./Под ред. Я. В. Соколова, А. И. Смирнова. - М.: Финансы и статистика, 2002 - 952 с.: ил.
18. Устенко О. Л. Экономика предприятия. - К., 1997.
19. Уткин Э. А. Антикризисное управление. - М., 1997.
20. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу.- Львів: Світ, 1993.- 216 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.