22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Підходи до сегментації на закордонних ринках№ роботи: 944
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Тести………………………………………………………………… ………….3
6. Глобальний маркетинг характерний для
a) фірм, що розглядають світ, як єдиний ринок без врахування національних особливостей
b) що випускають конкурентноздатну продукцію, експортні поставки є основним джерелом доходу
c) ТНК, що мають філіали за кордоном і пропонують ринку конкурентноздатну продукцію
16. визначити сутність теорії Вернона щодо розвитку теоретичних підстав міжнародного маркетингу
a) на підставі концепції життєвого циклу товару визначається найбільш доцільний стан виходу на зовнішні ринки
b) визначаються етапи максимального використання можливостей внутрішнього і зовнішнього ринків
c) пояснює етапи економічного розвитку різних країн
d) пояснює еволюцію транснаціональних процесів на світових ринках
26. рангування міжнародних ринків проводиться
a) в процесі сегментації
b) після вибору цільових ринків
c) після звуження кола потенційних експортних ринків
d) при комплексному дослідженні ринків
36. визначте стратегію для фірм „зірок” (матриця BCG )
a) намагатися утримати або збільшити свою частку на ринку
b) намагатися збільшити свою частку на ринку, або задовольнитися досягнутим, або скорочувати свій бізнес
c) задовольнитися своїм станом або скорочувати свій бізнес
d) задовольнитися своїм станом і не змінювати обрану стратегію
46. основи стратегії міжнародного маркетингу складають наступні підходи:
a) товарна цінова політика
b) збутова політика і вибір маркетингових комунікацій
c) комплексне дослідження ринку
d) сегментація ринку, вибір цільових ринків, пошук шляхів виходу фірми на ринок, вибір і використання методів та засобів маркетингу, визначення часу виходу на ринок
56. Модель Shel/DPM рівнянні з моделями ВСG і GE/Mc Kinsey з позиції короткострокових та довгострокових цілей
a) пропонує більш поглиблений і поєднаний варіант стратегічних рішень
d) вступає у суперечності
c) співпадає тільки з моделлю ВСG
d) співпадає тільки з моделлю GE/Mc Kinsey
66. Підставою класифікації країн за рівнем економічного розвитку запропонованої Світовим банком є:
a) показник ВВП, що припадає на душу населення
b) загальний показник ВНП
c) загальний показник ВВП
76. Визначте складові правового середовища міжнародного маркетингу
a) законодавча база країни виходу, законодавча база країни походження, міжнародна правова база
b) тарифні і нетарифні методи регулювання ЗЕД, антимонопольне законодавство, оподаткування ЗЕД, законодавча база щодо інвестицій
c) система права, законодавча база щодо регулювання ЗЕД, інвестиційної діяльності, зайнятості
d) міжнародні угоди та їх вплив на діяльність фірм на конкретних ринках, законодавча база щодо здійснення ЗЕД
86. Визначте головні ознаки тресту
a) створення єдиного виробничого комплексу, втрата виробничої та господарської самостійності, наявність підприємств різних галузей
b) договірний характер об’єднання, юридична і господарська самостійність
c) єдина збутова і комерційна діяльність. Юридична самостійність
d) єдина виробнича діяльність, юридична незалежність
96. Невисокий рівень конкурентоспроможності фірм і галузей, сировинна спрямованість експорту або експорту товарів з низьким рівнем обробки властиві
a) конкуренції на основі засобів виробництва
b) конкуренції на основі інвестицій
c) конкуренції на основі інновацій
106. Визначте види товарної політики на зовнішніх ринках, якщо фірма не змінює свій продукт
a) торговельний підхід, виробничий підхід
b) товарна адаптація, ринкова адаптація
c) товарна інновація, повністю диференційований маркетинг
d) стандартний підхід

2. Практичне завдання...................... .............................. .............................. ...........7
Як відомо існують наступні етапи розвитку маркетингу:
1) експорт
2) місцевий
3) внутрішній маркетинг
4) національний
5) поліцентрична система з єдиним центром
6) створення дочірніх фірм, придбання фірм
7) глобальна світова комерційна діяльність із використанням єдиних стандартів
8) міжнародний маркетинг
Заповнити графік етапів розвитку маркетингу

3. Підходи до сегментації на закордонних ринках........................ .......................8
Спис ок використаних джерел........................ .............................. .........................10
   
Список літератури

1. Маркетинг / Под ред. проф. Уткина Э.А. – М.: Ассоциация авторов и издателей „ТАНДЕМ”. Издательство ЭКМОС, 1998. – 320с.
2. Гаркавенко С. Маркетинг: Навч. посібник. – К,: Лібра, 1996.
3. Прауде В., Білий О. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994.
4. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
5. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
6. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учеб.пособие. – 2-е изд.-М:Вільямс, 2000. –688с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.