20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління кризовим станом підприємства№ роботи: 94
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 57 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
1. Теоретичні аспекти управління кризовим станом підприємства.................. .5
1.1. Сутність та значення антикризового управління підприємством...............5

1.2. Основні риси економічного механізму виникнення кризового
стану на підприємстві.................. .............................. .............................. ...............8
1.3. Антикризове управління в загальній стратегії підприємства.................. ..13
2. Аналіз системи управління кризовим станом на ВАТ „Пригма-Прес........18
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його основних
техніко-економічних показників.................... .............................. .......................18
2.2 . Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. ......26
2.3. SWOT – аналіз........................ .............................. .............................. ............39
З. Шляхи виведення підприємства з кризового стану......................... ..............44
3.1. Розробка моделі реструктуризації…………………………………… ……44
3.2. Створення відділу реструктуризації та антикризового управління..........44
3.3. Створення дочірніх підприємств................... .............................. .................46
3.4. Створення центрів відповідальності.............. .............................. ................48
Висновки…… ……………………………………………………………………53
Список використаної літератури.................... .............................. .......................55
Дод атки.......................... .............................. .............................. .............................5 7
   
Список літератури

1. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14. 02. 1992 р. зі змінами та доповненнями.
2. Положення про порядок реструктуризації підприємств. // Галицькі контракти. Дебет-кредит.-2000.-№39.-с. 115 – 118.
3. Агапцов С.А., Мордвинцев А.И., Фомин П.А., Шаховская Л.С. Индикативное планирование как основа стратегического развития промышленного предприятия. Монография. М.: Высшая школа, 2002.
4. Айвазян З., Кириченко В. Антикризисное управление: принятие решений на краю пропасти. // Проблемы теории и практики управления. - 1999. - №4.
5. Алексеев Н.С. Управление предприятием в кризисной ситуации (опыт работы). // Проблемы теории и практики управления. - 1997. - №6.
6. Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Матеріали міжвузівської науково-практичної конф.: Ч. 2. - Тернопіль, 1996. - 112 с.
7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений. / Под ред. В.И. Рыбина. М.: 1989 г.
8. Баринов В.А. Антикризисное управление: Учебное пособие.— М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002
9. В. Берега, В. Заблоцький Антикризове управління. К.: 2002
10. Василенко В. О Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. для студ. ВУЗів.- К.: ЦУЛ, 2003.- 504с інструментарій: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 580 с
11. Демченков В.С., Милета В.И. Системный анализ деятельности предприятия. М.: 1990 г
12. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
13. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
14. Экономический анализ деятельности предприятий и объединений /Под ред. С. Б. Барнгольц и Г. М. Тация. М.: Финансы и статистика, 1981 г.
15. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятель- ности предприятий. М.: 1992 г.
16. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1982 г.
17. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1989 г.
18. Королев М.Н., Фигурнов В.Г. Статистика и экономический анализ. М.:1990г
19. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємництвом: теоретико-методологічні засади К. 2002
20. Реструктуризация предприятий и компаний. / Под ред. И. И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2000. – 587 с.
21. Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1989 г.
22. Теория экономического анализа хозяйственной деятельности /Под ред. А. Д. Шеремета. М.: Прогресс, 1982.
23. Терещенко В. П. Санація підприємств.-К., 2001.
24. Уткин Э. А. Антикризисное управление. - М., 1997.
25. Федулова Л. І. Методологічні підходи до управління реструктуризацією підприємств. // Проблеми науки. - 2002. - №5. - с. 54 – 59.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.