17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Просте та капіталістичне товарне виробництво та їх значення для суспільства№ роботи: 91
розділ: Політекономія
тип: Контрольна робота
об'єм: 33 стор
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. ........................3
1. Загальна характеристика товарного виробництва................... ..............5
2. Еволюція товарного виробництва................... .............................. ................10
3. Просте та капіталістичне товарне виробництво................... ........................15
3. 1. Загальні риси простого товарного виробництва................... .....................15
3.2. Капіталістичне товарне виробництво................... .............................. .........17
3.3. Спільні та відмінні риси простого та капіталістичного товарних господарств................... .............................. .............................. ............................23
Висновки.................... .............................. .............................. ......................28
Спис ок використаної літератури.................... .............................. ..............31
Додатки..... .............................. .............................. .............................. ..........33

ВИСНОВКИ
Това рне виробництво - це такий тип організації економіки, при якому продукти праці виробляються для продажу на ринок. Товари виробляються з метою задоволення потреб споживачів і надходять до них через використання ринкових відносин. Загальною умовою виникнення, розвитку і функціонування товарного виробництва є суспільний поділ праці. На його основі виникають виробничі відносини між людьми у формі обміну продуктами праці.
Безпосередньою причиною виникнення товарного виробництва є економічна відособленість товаровиробників. Вона нероздільно повязана з розвитком приватної власності на засоби виробництва та економічною і юридичною свободою виробника. Товарне господарство виникає також через наявність суперечності між виробництвом і споживанням, невідповідність споживної вартості вироблених благ потребам суспільства та його членів. Це вимагає обовязкового визнання споживачами виробленої продукції апостеріорі, тобто грунтуючись на певному досвіді. Відсутність саме такого визнання фактично означає відсутність товарного господарства і товарної форми господарювання. Специфіка товарного виробництва насамперед повязана з існуванням різних його типів. По-перше, товарне виробництво поділяється на просте і капіталістичне (тобто розвинуте, розширене).
Просте товарне виробництво грунтується на особистій праці власників засобів виробництва і є вихідною формою товарного виробництва) Воно невелике за своїм обсягом, характеризується безпосереднім і добровільним поєднанням виробника з засобами виробництва, відсутністю купівлі-продажу робочої сили як товару. В товарній формі виступають лише речові фактори виробництва та готова продукція.
Капіталістичне товарне господарство характеризується тим, що в системі економічних відносин центральне місце займають відносини між двома класами: капіталістами як власниками капіталу і робітниками як власниками робочої сили. Саме ці відносини визначають основні особливості даного типу господарства.
Основою капіталістичного товарного господарства є велика приватна власність на капітал як фактор виробництва, що обєктивно припускає необхідність використання найманих робітників.
Саме в капіталістичному господарстві товаром стає робоча сила людей, позбавлених власних засобів виробництва і засобів існування.
Метою виробництва є одержання прибавочної вартості, або прибутку.
Центральними є відносини експлуатації, що характеризуються безоплатним присвоєнням капіталістами прибавочної вартості, створеної робітниками. На ступінь такої експлуатації вказує норма прибавочної вартості.
Оскільки капітал як вартість прагне до зростання, то поновлення капіталістичного виробництва в довгостроковому плані здійснюється в розширених масштабах.
Виробництво носить стихійний характер і підкоряється регулюючому впливові закону вартості, що припускає кризи і можливість у середньостроковому плані простого і навіть звуженого відтворення.
Товарно-грошові відносини в капіталістичному господарстві носять загальний, або тотальний, характер, охоплюючи не тільки сфери економіки як товарного господарства, але сфери, що безпосередньо не відносяться до економіки: політику, культуру, мистецтво, і навіть моральність і мораль. Мірою всіх речей стають гроші.
Просте й капіталістичне товарне виробництво має як спільні риси, так і суттєві відмінності. Спільним є те, що вони існують за умови панування приватної власності на засоби виробництва, ринкової форми звязку між виробниками і споживачами, конкуренції між товаровиробниками тощо. Відмінності полягають у тому, що при простому товарному виробництві виробник і власник засобів виробництва і продуктів праці - це одна особа, тоді як при капіталістичному виробництві виробник відокремлений від засобів виробництва і продуктів праці. В умовах простого товарного виробництва процес виробництва здійснюється на основі індивідуальної праці. Він спрямований на задоволення особистих потреб виробника та членів його сімї. Капіталістичне виробництво передбачає спільну працю найманих робітників заради прибутку власника господарства. Просте товарне виробництво засноване, як правило, на нескладній техніці, а капіталістичне - на великій машинній індустрії, автоматизованих системах тощо.
Сьогодні просте товарне виробництво є характерним для країн, що розвиваються. В розвинутих країнах воно має залишковий характер і виступає у вигляді дрібного товарного господарства ремісників, фермерів, роздрібних торговців та ін. Останнє набуває все більше підприємницької спрямованості як дрібний бізнес, породжений вже існуючою економічною системою.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.