22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз зовнішнього середовища підприємства№ роботи: 909
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Зовнішнє середовища підприємства, як сукупність чинників макро та мікро середовища.................... .............................. .............................. .............................. .....5
2. Характеристика макросередовища............... .............................. ...........................9
3 Характеристика мікросередовища............... .............................. ...........................13

4. Комлексний підхід до оцінки зовнішнього середовища.................... ................18
5. Методи оцінки зовнішнього середовища.................... .............................. ..........21
6. Етапи проведення аналізу зовнішнього середовища.................... .....................25
Висно вки........................... .............................. .............................. .............................2 9
Список використаної літератури.................... .............................. ............................31
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 1995.
2. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
3. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 1997. – 384с.
4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: Гардарика, 1998
5. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки і біржі. ЮНИТИ, 1995
6. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч посібник. – К.: КНЕУ,1998. – 224с.
7. Мескон М.Х., Альберт Н., Хедоури Ф. Основы менеджменту. - М.:Справа, 1992. - с. 373
8. Економіка підприємства: підручник. –За ред. С.Ф. Покропивного –К. 2001.
9. "Менеджмент організації". Навчальна допомога/Під редакцією Румянцевой З.П. і. Саломатина. Н.А - М.: Инфа-м, 1995г.
10. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект –К.; М.; Спб.: Видавничий дім “Вільямс”, 198. –262 стор. іл.
11. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1995.
12. Турило А.М. Анализ и оценки эфективного развития предприятия// Актуальні проблеми економіки №6, 2002, с. 41-43;
13. Узупов Ф. Особливості виробничого маркетингу // Економіст. – 2001. -№7-8. –с.48-49.
14. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент как инструмент достижения конкурентоспособности // Вопросы экономики, 1997 №5 стр.118-127.
15. Фатхутдинов Р.А. Проивводственный менеджмент: Учеб. Для вузов. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.- 447 с.
16. Паламарчук О.М. Глобалізація і сучасні тенденції розвитку організаційних структур.// Актуальні проблеми економіки №3,2003 с.51-55.
17. Пустотин В.В. Маркетинговая стратегия предприятия в условиях кризиса// Маркетинг и реклама №4, 2001 с.31-35.
18. Прауде В. Р., Білий О. Б., Маркетинг: Навчальний посібник — Київ: Вища школа, 1994 — 256 с.
19.Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 1998. – 512с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.