19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Закон зростання потреб



№ роботи: 903
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
Розділ 1. Сутність економічних проблем та їх класифікація.................. ............5
1.1. Поняття економічних потреб........................ .............................. ....................5
1.2. Критерії класифікації потреб........................ .............................. ..................7
1.3. Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання.................... .............................. .............................. .............................. .9
Розділ 2. Роль потреб у виробництві................... .............................. ..................14
2.1. Взаємозв"язок потреб, виробництва і попиту........................ ......................14
2.2. Економічні інтереси як прояв соціальних потреб........................ ...............17
2.3. Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва................... .............................. .............................. ............................22
Розділ 3. Напрямки реалізації економічних потреб в Україні....................... ...26
3.1. Дослідження факторів впливу на процес споживання і формування індивідуальних потреб в Україні....................... .............................. ....................26
3.2. Національні потреби на макроекономічному рівні......................... ............29
3.3. Національно-економічні інтереси - вихідний пункт визначення національної економічної політики...................... .............................. .................31
Висновки. .............................. .............................. .............................. .....................37
Списо к використаних джерел........................ .............................. ........................39
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 41
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / Заред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – С. 187-210.
2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Загальна економічна теорія. Підручник для студентів економ. спеціальностей вищих навч. закладів. – К.: Ніка – Центр Ельга, 2003. – 527 с.
3. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 2002. - 320 с.
4. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової економіки.- К., 2002.
5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 2004. - 471с.
6. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
7. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С.Панчишина. – К.: Альтернативи, 2003. – С. 176-188.
8. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег./ Пер. с англ. - М., 2001.
9. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка). - Тернопіль: Астон, 2005. - 368 с.
10. Козаков А.Н., Мінаєва Н.В. Економіка / мікро,-макро- і прикладна економіка/: Учбовий курс.- М., 2004.
11. Манків Грегорі Н. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – С. 470-490.
12. Микро-, макроекономика. Практикум. Под общ. ред. Ю.А. Огибина.- С.- Пб. 2004.
13. Мікроекономіка макроекономіка: Підручник. У 2 ч./ за ред. С. Будаговської.- К.: Основи, 2002.
14. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: Підручник.– К.: Таксон, 2005. – С.237.
15. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. Підручник. –К.: Либідь, 2005.– С.540.
16. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. Пер. с англ.- М.: Дело, 1996.– С.847.
17. Селищев А.С. Макроэкономика. Учебник для вузов. Под. ред.Леусского А.И.– СПб., 2000.– С.448.
18. Самюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка. Пер. с англ. – К.: Основи, 1995.– С.573.
19. Тодаро М.П. Экономическое развитие. Учебник / Пер. с англ. С.М.Яковлева, Л.Е.Зевина. – М.: ЮНИТИ, 1997.– С.671..
20. http://www.bank.gov.ua/Macro/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.