16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Споживчий кредит№ роботи: 86
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 38 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ………….....3
Розділ 1. Сутність споживчого кредиту і його місце в системі кредитних відносин………………………………………………………… ………………....5
Розділ 2. Аналіз стану кредитування населення на споживчі потреби в Україні…………………………………………………………… ………………..9
2.1. Тенденції на ринку банківських послуг…………………………………….9
2.2. Законодавче регулювання споживчого кредитування……………………11
2.3. Моніторинг ринку споживчих кредитів в Україні…………………..……18
Розділ 3. Шляхи вдосконалення та подальшого розвитку споживчого кредиту в Україні…………………………………………………………… …………….30
Висновки……………………………… …………………………………………34
Список використаної літератури……………………………………………….. 37
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Найдич Н. М., Гражевська Н. І. Економічна теорія: політекономія: Підручник / В.Д. Базилевич (ред.). - 5. вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2006.
2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія; Загальна економічна теорія (Ч.1) ; Спеціальна економічна теорія (Ч.2): Підруч. для студ. економічних спец. вищих навч. закладів усіх рівнів акредитації. - К. : Ніка-Центр, 2000.
3. Білецька Л.В., Білецький О.В., Земляков І.С., Жовковська Т.Т., Олійник О.С. Економічна теорія: графіки, формули, схеми, терміни: Навчально-метод. посібник для студ. екон. спец. вузів / Інститут менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002.
4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / пер. с англ. М.: «Дело ЛТД», 1994.
5. Гальчинський А.С. Основи економічних знань. Навчальний посібник. /А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. - К.: Вища школа, 2002.
6. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969.
7. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. - М.: Прогресс, 1979.
8. Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія): Навч. посіб. - К. : Академія, 2005.
9. Економічна теорія: Навч.-метод. комплекс / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / П.М. Леоненко (ред.). - К. : ВПЦ "Київський університет", 2002.
10. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика / Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2003.
11. Журавлева Г. П., Мильчакова Н. Н., Артерчук В. Д., Бахматов С. А., Бахирев В. В. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для студ. вузов, обуч. по экон. напр. и спец. / Г.П. Журавлева (ред.), Н.Н. Мильчакова (ред.). - М. : Банки и биржи, 1997.
12. Історія економічних учень: Підручник: у 2ч./ За ред. В.Д.Базилевича. - К.: Знання, 2006.
13. Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник / Московский гос. ун-т коммерции. - М. : Юристъ, 2003.
14. Кривцов О.С., Бережний В.М.Економічна теорія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : Факт, 2004.
15. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. - 2-е изд., сокращ.. - СПб.: Питер, 2001.
16. Нельсон Р.Р., Унтер С.Дж. Эволюционная теорія экономических изменений / Пер. С англ..- М.: Дело, 2002.
17. Нікіфоров П.О. Теорія та методологія регулювання грошового обігу. -Чернівці: Рута, 2002.
18. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997.
19. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. − К. : ВЦ "Академія", 2003. -(Серія "Альма-матер").
20. Олейник А.Н. Институциональная экономика. М.: Инфра-М, 2000. 25. Предборський В. А., Гарін Б. Б., Кухаренко В. Д. Економічна теорія: Підруч. для студ. вищих навч. закл. / В.А. Предборський (ред.). − К. : Кондор, 2003.
21. Реверчук С. К., Ковалюк О. М., Стрельбицька Л. М., Крупка М. І., Дзюблюк О. В. Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - К. : Атіка, 2002.
22. Розвиток економічної думки ХХ ст.: лауреати Нобелівської премії в галузі економіки. Навчальний посібник / Укл. Соболєв В.О.- Чернівці: Рута.-2002.
23. Самуэльсон П. Экономика: В 2-х т. - Москва: НПО "Алгон", 1994.
24. Саймон Г. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Вехи экономической мысли. Том 2. Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа. 1999. С. 54 - 72.
25. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. - М.: Прогресс, 1968.
26. Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України. - К.: Консультант, 2009.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.