17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Теоретико-метологічні проблеми мотивації та оцінки персоналу№ роботи: 846
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 116
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
РОЗДІЛ 1 НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ..................... ................5
1.1 Сутність мотивації праці персоналу підприємства. Етапи розвитку систем мотивації..................... .............................. .............................. .............................. ............5
1.2 Методи матеріальної та нематеріальної мотивації трудової діяльності персоналу підприємства.................. .............................. .............................. ..................18
1.3 Необхідність, значення та особливості оцінки персоналу..................... .............36
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ МОТИВАЦІЇ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА...................... .............................. ........................44
2. 1 Соціально-економічна характеристика Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс».............. .............................. .............................. .....44
2.2 Аналіз кадрової політики Хмелъницького комунального пiдприємства «Спецкомунтранс».............. .............................. .............................. .............................. 64
2.3 Аналітична оцінка мотивації трудової діяльності персоналу на Хмелъницькому комунальному пiдприємстві «Спецкомунтранс».............. ............78
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «СПЕЦКОМУНТРАНС».............. .............................. ...................90
3.1 Розробка стратегії управління мотивацією персоналу підприємства...............90

3.2. Впровадження бальної методики оцінки персоналу..................... .....................95
3.3. Застосування сучасних тарифних систем оплати праці персоналу підприємства……………………………………………… ………………………....103
ВИСНОВКИ.... .............................. .............................. .............................. ...................110
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………................... .............................1 12
ДОДАТКИ................... .............................. .............................. .............................. .......116
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 № 322-VIII
2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – с.157-163.
3. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с.
4. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 208 с.
5. Виноградський М.Д. Менеджмент організацій К.: КНТЕУ. 1998. -305с.
6. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации. - М., 1986. – 312 с.
7. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 352 с.
8. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: "ЕксОб", 2002. – 384 с.
9. Дреслер Гари. Управление персоналом.- М.: Бином 1997. Довідник кваліфікаційних характеристик професійй працівників.-Краматорськ: Центр продуктивності, 1998.-Вип.1-Розд.1-2.
10. Єгоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: НИМБ, 1999. - 389 с.
11. Журавлев П. Мировой опыт в управлении персоналом. М.: Прогресс, 1998. – 405 с.
12. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия – М.: Инфа, 2000г. 357с.
13. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
14. Качан Є. П., Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. — К.: Видав. дім «Юридична книга», 2003. — 258 с.
15. Класифікатор професій ДК 003-95 К.: Держстандарт України, 1995.
16. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
17. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998. - 341 с.
18. Кулицький С.П. Організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.
19. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу; Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998.
20. Колот А. М. Мотивація персоналу. — К.: КНЕУ, 2002. - 324 с.
21. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання. — К.: КНЕУ 2003. – 207 с.
22. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. – Минск: Новое знание, 2002. – 409 с.
23. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
24. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч-метод посіб. — К., 2002. — 182с.
25. Коханов Е.Ф. Отбор персонала и введение в должность. -М.: ГАУ, 1996. - 303 с.
26. Крушельницька Я. В. К Фізіологія і психологія праці: - К.: КНЕУ, 2003. - 367 с.
27. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: ТОВ "УВПК", "ЕксОб", 2000. – 512 с.
28. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
29. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 311 с.
30. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / За ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2004. – 327 с.
31. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
32. Мескон М., Альбер М, Хедоури Ф. Основы менеджмента – М.: Дело, 1992г. 360с.
33. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
34. Орбан-Лембирк Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. (Альма-матер)
35. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
36. Петюх В.М. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 469 с.
37. Руденко П.О., Романенко В.П. Системи технологій конспект лекцій. Чернігів. – 2002. – 155 с.
38. Старобинский З.Е. Как управлять персоналом. - 4-е изд., перераб. й доп. -М.: ЗАО «Бизнес-школа»: «Интел-Синтез», 1998. – 308 с.
39. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. (Альма-матер). – с.319-347, 444-445.
40. Сухарський В.С. Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – с.190-195 (тема 5).
41. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. -М.:Дело,1996.-336с.
42. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
43. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. -М.:ИНФРА-М, 1997. - 402 с.
44. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н., поф. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 296 с.
45. Управление персоналом: Учеб.-практ. пособие для студ.зкон.вузов й фак. спец. «Менеджмент» /Под ред. Кибанова А.Я. и др.-М: ПРИОР, 1999. – 302 с.
46. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.
47. Х. Хекхаузен. Мотивация и деятельность: Т. 1: Пер. с нем. / Под ред. Б. М. Величковского. - М.: Педагогика, 1986. - 423 с.
48. Х. Хекхаузен. Мотивация и деятельность: Т. 2; Пер. с нем. / Под ред. Б. М. Величковского. - М.: Педагогика, 1986. - 375 с.
49. Х. Хекхаузен. Психология мотивации достижения / Пер. с англ. – СПб.: Речь, 2001. – 240 с.
50. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер, 2000.- 270 с.
51. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учеб.-практ.пособие. - 3-є изд. перераб. и доп. - М: Біізнес-школа «Интел-Синтез», 1998. - 406 с.
52. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. - М: НОРМА -ИНФРА. М, 1998. – 302 с.
53. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.
54. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 3-є изд;, перераб. и доп.-К: МАУП, 1999. – 347 с.
55. Ясинский В.Л. Нетрадиционные системы материального стимулирования труда. – Одесса: 1992. – 308 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.