24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних угод№ роботи: 833
розділ: Ризик
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних угод..................3
2. Форми міжнародних розрахунків................... .............................. ........................5
3. Страхування валютних ризиків....................... .............................. .......................8
Спис ок використаної літератури.................... .............................. ..........................14
   
Список літератури

1. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.II. Международная макроекономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. Учебное пособие для вузов. — М.: Междунар. Отношения, 2000.
2. Международные валютно-кредитны и финансовые отношения: Учебник / Под. ред Л.Н.Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000.
3. Рязанова Н.С.Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2001.
4. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг.ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2000. .
5. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посіб. – К.: Знання, КОО, 1999.
6. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.