27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Якість робочої сили та людський капітал№ роботи: 82
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Якість робочої сили та людський капітал як економічні категорії
1.1. Складові якості робочої сили
1.2. Формування людського капіталу
Розділ 2. Аналіз якості робочої сили та людського капіталу
2.1. Аналіз демографічної та трудоресурсної ситуації
2.2. Людський капітал: аналіз зайнятості та заробітної плати
Розділ 3. Напрями удосконалення якості робочої та людського капіталу
3.1. Удосконалення якості робочої сили в сучасних умовах
3.2. Шляхи вдосконаленя використання людського капіталу
Список використаних джерел


Вступ
Сучасний етап розвитку звязаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Тому свідчення - ріст ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результатів виробництва від якості, мотивації і характеру використання робочої сили в цілому й окремого працівника зокрема. Зростання ролі людського фактора в сучасному виробництві підтверджено результатами економічних досліджень ведучих учених світу.
На сучасному етапі, робоча сила все більше розвивається в інтелектуальному напрямку. Результатом такого розвитку є інтелектуальний продукт, який в ринкових умовах стає товаром і приносить додану вартість. Тому, виробництво розвивається вже не за рахунок залучення більшої кількості робочої сили, а за рахунок більш кваліфікованої робочої сили. Тому, потрібна була економічна теорія, яка б в умовах зростання ролі знань та духовного багатства людини, досліджувала залежність між доходами працівників, підприємств, держави та навичками і природними здібностями людей. Ця теорія отримала назву – теорія людського капіталу.
Людський капітал це „сукупність сформованих і розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних сил, особистих рис і мотивацій індивідів, що перебувають у їх власності, використовуються в економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці”. Його формування відбувається лише на основі всебічного розвитку і удосконалення індивіда. А це стало можливе під впливом науково-технічного прогресу, інтеграційних та трансформаційних процесів, які призвели до зміни структури економіки та дали поштовх розвитку нематеріальній сфері, тобто сфері послуг. Цілісність категорії людського капіталу полягає у виявленні тих конкретних аспектів його сутності, що повязані з його результативністю у виробництві, з економічною віддачею і ефектом, який досягається за рахунок цього. Саме це і ріднить його з категорією капітал, тобто з мірою втіленої в ньому потенційної спроможності приносити прибуток. Він є формою капіталу, тому, що є джерелом майбутніх заробітків або майбутніх задоволень, або того й іншого разом.
Теоретичні та прикладні питання регулювання якості робочої сили та людського капіталу привертали увагу дослідників у різні часи. Окремі аспекти цієї проблеми були і є в полі зору зарубіжних вчених: Б. Генкіна, Ю. Дмитрієва, Л. Євдокимової, І. Кириченко, Г. Мелікяна, Н. Шаталової та ін. В Україні питання регулювання якості робочої сили досліджують: Д. Богиня, Н. Гавкалова, О. Грішнова, В. Гриньова, О. Гулевич, Б. Данилишин, М. Долішній, А. Колот, І. Кравченко, Е. Лібанова, О. Морозова, Г. Норд, В. Онікієнко, І. Петрова, В. Савченко та ін.
Незважаючи на постійний інтерес вчених до цієї проблематики, і досі відсутній загальноприйнятий підхід до визначення сутності якості робочої сили, недостатньо дослідженими є питання регулювання її якості з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, необхідність вкладення інвестицій в людський капітал. Чимало питань усе ще чекають на істотні уточнення і доповнення з огляду на особливості сучасного розвитку економічних відносин в Україні. Невирішеність зазначених теоретичних питань і потреби економічної практики зумовили вибір теми курсової роботи.
Для повного розкриття теми курсової роботи в роботі були поставлені наступні завдання:
- розглянути основні поняття теми дослідження;
- проаналізувати якість робочої та людського капіталу в сучасних умовах;
- розглянути основні напрями вдосконалення якості робочої сили та необхідності вкладання інвестицій в основний капітал.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.