22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ринкове господарство та його суб'єкти№ роботи: 81
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 36 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ 3
Розділ 1. Ринкове господарство як невід"ємний компонент
товарного виробництва 5
Розділ 2. Суб"єкти ринкового господарства
Розділ 3. Сучасний ринок, його структура і фунції 15
3.1. Ринок як полісистемне утворення 15
3.2.Ринкова інфраструктура 18
3.3. Функції ринку 29
Висновки 33
Література 35
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Найдич Н. М., Гражевська Н. І. Економічна теорія: політекономія: Підручник / В.Д. Базилевич (ред.). - 5. вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2006.
2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія; Загальна економічна теорія (Ч.1) ; Спеціальна економічна теорія (Ч.2): Підруч. для студ. економічних спец. вищих навч. закладів усіх рівнів акредитації. - К. : Ніка-Центр, 2000.
3. Білецька Л.В., Білецький О.В., Земляков І.С., Жовковська Т.Т., Олійник О.С. Економічна теорія: графіки, формули, схеми, терміни: Навчально-метод. посібник для студ. екон. спец. вузів / Інститут менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002.
4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / пер. с англ. М.: «Дело ЛТД», 1994.
5. Гальчинський А.С. Основи економічних знань. Навчальний посібник. /А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. - К.: Вища школа, 2002.
6. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969.
7. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. - М.: Прогресс, 1979.
8. Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія): Навч. посіб. - К. : Академія, 2005.
9. Економічна теорія: Навч.-метод. комплекс / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / П.М. Леоненко (ред.). - К. : ВПЦ "Київський університет", 2002.
10. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика / Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2003.
11. Журавлева Г. П., Мильчакова Н. Н., Артерчук В. Д., Бахматов С. А., Бахирев В. В. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для студ. вузов, обуч. по экон. напр. и спец. / Г.П. Журавлева (ред.), Н.Н. Мильчакова (ред.). - М. : Банки и биржи, 1997.
12. Історія економічних учень: Підручник: у 2ч./ За ред. В.Д.Базилевича. - К.: Знання, 2006.
13. Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник / Московский гос. ун-т коммерции. - М. : Юристъ, 2003.
14. Кривцов О.С., Бережний В.М.Економічна теорія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : Факт, 2004.
15. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. - 2-е изд., сокращ.. - СПб.: Питер, 2001.
16. Нельсон Р.Р., Унтер С.Дж. Эволюционная теорія экономических изменений / Пер. С англ..- М.: Дело, 2002.
17. Нікіфоров П.О. Теорія та методологія регулювання грошового обігу. -Чернівці: Рута, 2002.
18. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997.
19. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. − К. : ВЦ "Академія", 2003. -(Серія "Альма-матер").
20. Олейник А.Н. Институциональная экономика. М.: Инфра-М, 2000. 25. Предборський В. А., Гарін Б. Б., Кухаренко В. Д. Економічна теорія: Підруч. для студ. вищих навч. закл. / В.А. Предборський (ред.). − К. : Кондор, 2003.
21. Реверчук С. К., Ковалюк О. М., Стрельбицька Л. М., Крупка М. І., Дзюблюк О. В. Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - К. : Атіка, 2002.
22. Розвиток економічної думки ХХ ст.: лауреати Нобелівської премії в галузі економіки. Навчальний посібник / Укл. Соболєв В.О.- Чернівці: Рута.-2002.
23. Самуэльсон П. Экономика: В 2-х т. - Москва: НПО "Алгон", 1994.
24. Саймон Г. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Вехи экономической мысли. Том 2. Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа. 1999. С. 54 - 72.
25. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. - М.: Прогресс, 1968.
26. Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України. - К.: Консультант, 2009.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.