19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ціноутворення в умовах ринку№ роботи: 80
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Ринкова ціна її сутність і структура
Розділ 2. Встановлення ціни в умовах різних типів ринкових структур
2.1. Вплив конкурентного середовища на ціноутворення
2.2. Особливості ціноутворення в умовах монополістичної конкуренції
Розділ 3. Стан та проблеми ціноутворення в Україні
3.1. Політика ціноутворення в Україні
3.2. Перспективи удосконалення ціноутворення на Україні
Висновки
Список використаної літератури

Вступ
Перед усіма комерційними і багатьма некомерційними організаціями в якості однієї з основних постає проблема визначення ціни на свої товари і послуги. В умовах ринку ціноутворення представляє досить складний процес на який впливає безліч факторів.
Ціни знаходяться в тісній залежності від інших сторін діяльності компанії, від рівня цін багато в чому залежать комерційні результати, що досягаються. Невірна або правильна цінова політика впливає на усе функціонування фірми. Суть цілеспрямованої цінової політики полягає в тім, щоб установлювати на товари такі ціни, так варіювати ними в залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати його максимально можливою часткою, домогтися запланованого обсягу прибутку, і успішно вирішувати всі стратегічні і тактичні завдання.
Історично ціни встановлювали продавці і покупці в ході переговорів один з одним. Продавці, як правило, запитували ціну вище тієї, котру мала намір отримати, а покупці - нижче тієї, котру розраховували заплатити. Зрештою, вони сходилися на взаємоприйнятій ціні.
Єдині ціни одержали поширення тільки наприкінці XІ в. завдяки виникненню великих підприємств роздрібної торгівлі, що пропонували велика розмаїтість товарів і мали у своєму розпорядженні цілий штат найманих робітників.
Ціна завжди була основним фактором, що визначає вибір покупця. Але останнім часом на купівельному виборі все більше і більше стали відбивати цінові фактори, зокрема, стимулювання збуту, організація розподілу товарів і послуг для різної клієнтури і т.д.
Ціна - складна економічна категорія. У ній вкладені практично всі основні економічні відносини в суспільстві. Насамперед це відноситься до виробництва і реалізації товарів, формуванню їхньої вартості, а також до створення, розподілу і використанню грошових нагромаджень. Ціна опосередковує усі товарно-грошові відносини.
Основу ціни як економічної категорії становить вартість товару, величина якої визначається суспільне необхідними затратами праці. Як зазначав відомий український економіст М. І. Туган-Барановський, "ціна вільно виробленого товару визначається тими видатками на його виробництво, які дають змогу виробити товару стільки, скільки його потребує ринок". Разом з тим ціна є вираженням узгодженого продавцем і покупцем грошового або іншого майнового еквівалента, який покупець згоден заплатити за переданий йому товар (роботи, послуги).
Субєктивістські та волюнтаристські уявлення щодо ціноутворення, які мали місце в нашій країні, коли ігнорувалися вимоги обєктивних економічних законів (передусім закону вартості та закону розподілу за працею), зумовили те, що ціни лише фіксували рівень витрат того чи іншого виробництва, який склався. У багатьох випадках цей рівень був досить далеким від суспільне необхідних витрат. Відірвані від обєктивної вартісної бази ціни, таким чином, перестали відповідати суспільне необхідним затратам праці і по суті перетворилися на планово-обліковий вимірювач. Цілком зрозуміло, що така система цін не могла застосовуватися в умовах реформування економіки, фундаментальним моментом якого у сфері ціноутворення є найповніше відображення у нових цінах суспільне необхідних затрат праці.
Мета курсової роботи – аналіз ціноутворення в умовах ринку. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати наступні завдання:
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- дослідити актуальність та новизну даної теми;
- провести огляд літератури та навести основні методологічні підходи розкриття даної теми як у вітчизняній, так і закордонній економічній науці;
- охарактеризувати особливості формування ціни в умовах різних типів ринкових структур;
- розкрити стан та основні проблеми ціноутворення в Україні;
- узагальнити досліджений матеріал та зробити висновки по темі дослідження.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.