21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості встановлення ринкового господарювання та його роль у розвитку суспільства№ роботи: 78
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Ринкова економіка: сутність, поняття та основні ознаки
1.1. Ринок як полісистемне утворення
1.2 Ринкова інфраструктура
1.3. Ринковий механізм, його функції і межі дії
Розділ 2. Становлення ринкових інституцій в Україні
Розділ 3. Особливості ринкової моделі в Україні
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Вступ
Командно-адміністративна система господарювання функціонує як єдине ціле на основі загального одержавлення економіки та на цій базі централізованого планування усього соціально-економічного життя. Обмін між відомствами здійснюється через розпорядження про матеріальний баланс, а особи, відповідальні за прийняття рі¬шень у центрі, примушують кожну галузь або державне підприєм¬ство функціонувати як складову частину єдиного цілого. Підприєм¬ства поставляють обумовлену кількість продукції, але їм дозволяється залучати ресурси, особливо трудові, без вимоги зведення до міні¬муму витрат або проведення стратегії ефективності витрат у ви¬робництві. Не керуючись ціновими сигналами ринкової економіки, директори підприємств дістають стільки трудових ресурсів, скільки можуть. Одним з результатів цього є оптове утримання робочої сили, яке забезпечує необхідні її запаси для задоволення єдиної мети центральних плануючих органів: виробництва фірмою запла¬нованої кількості продукції незалежно від використаних ресурсів. За таких умов на так званому ринку при квазітоварному вироб¬ництві панує диктат виробника, а споживачі через відсутність ви¬бору змушені купувати несучасну, неякісну продукцію. В умовах ринкової економіки подібна фірма зазнала б краху через високі витрати на ресурси, що не забезпечують ефективності, а також, під натиском конкурентів, здатних продавати продукцію за цінами, ниж¬чими, ніж у цій завеликій фірмі. Однак будучи захищена від конку¬ренції, ця фірма з її філіями та підприємствами продовжує функ¬ціонувати.
Тому в період розбудови незалежної Української держави гост¬ро постало питання про економічні реформи. Перехід до ринку — одна з ключових проблем, вирішення якої визначить перспективи розвитку економіки України, подальшу долю української нації.
У широкому розумінні ринок означає певний спосіб організації економічного життя, характерними ознаками якого є: самостійність учасників економічного процесу; комерційний характер їхньої взаємодії; суперництво (конкуренція) господарюючих субєктів; формування економічних пропорцій під впливом динаміки цін та конкурентної боротьби; ціни, що складаються на основі попиту та пропонування. Суспільне господарство, яке функціонує на цих засадах, називають ринковою економікою.
Ринок як складне, полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складовими є ринки: товарів, капіталу, фінансово-кредитний, валютний, трудових ресурсів, інформації, так званий тіньовий, а також ринкова інфраструктура. Кожний з перелічених елементів здатний функціонувати в так званому автономному режимі і тому має свою структурну побудову.
Зважаючи на вищевикладене, вивчення питання переходу України до ринкової економіки, набуває надзвичайно важливого і актуального значення в умовах сьогодення.
Мета даної роботи – проаналізувати особливості встановлення ринкового господарювання та його роль у розвитку суспільства. Для досягненя поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати низку завдань, а саме:
розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
охарактеризувати ринок як полі системне утворення;
проаналізувати інфраструктуру ринку;
розкрити сутність ринкового механізму та меж його дії;
розглянути встановлення ринкових інституцій в Україні;
вивити особливості ринкової моделі в для України
узагальнити опрацьований матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.