18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Політекономія як наука№ роботи: 75
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 37 стор
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
Розділ 1. Політекономія в системі наук.......................... .............................. ........5
Розділ 2. Виникнення та етапи розвитку політекономії................. ...................11
2.1. Соціальні та економічні передумови виникнення політекономії.............11
2.2. Меркантилізм як етап розвитку політекономії................. ..........................13
2.3. Класична політекономія................. .............................. .............................. ...15
2.4. Прагматична та марксистська школи......................... .............................. ...16
2.5. Сучасний етап розвитку...................... .............................. ............................17
Розділ 3. Предмет і метод політекономії................. .............................. .............18
3.1. Предмет політекономії................. .............................. .............................. .....18
3.2. Поняття методу політекономії................. .............................. .......................19
3.3 . Основні течії сучасної економічної думки......................... .........................22
Р озділ 4. Функції політекономії. Політекономія та економічна політика.......28
Висновки... .............................. .............................. .............................. ...................32
Список використаних джерел........................ .............................. ........................35
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 37

Вступ
Політекономія - це наука про суспільство. Це означає, що загальним обєктом її вивчення є суспільство.
Але суспільних наук є багато. Що ж конкретно вивчає політекономія? Політ¬економія вчить, що з усієї різноманітнос¬ті явищ і процесів суспільного життя слід виділити ті, які утворюють основу розвитку. А такою основою є економіка, тобто матеріальний базис суспільства.
Економіка (від грецького слова ойкономіа, де "ойкос" означає дім, господарство, а "номос" - закон, правило), в буквальному перекладі - мистецтво ведення домашнього господарства. В сучас¬ному розумінні - це народне господарство країни (або його частина), яка включає відповідні галузі та види виробництва. Існують такі поняття, як економіка країни, регіону, області, галузі. Отже, економіка - це багатопрофільна система, яка має складну функціональну структуру. У вітчизняній і світовій еконо¬мічній літературі під економічною системою прийнято розуміти сукупність механізмів та інститутів розвитку й функціону¬вання національного виробництва. Економічна система, точніше кажучи, той чи інший її історичний або функціональний тип, визначає характер і природу соціально-політичної системи суспіль¬ства в цілому. Вона є основною детермінантою розвитку будь-якого суспільства в будь-який період його історичного розвитку. Тому результати її реформування найбільшою мірою відбиваються на характері функціонування та реформування суспільства в цілому.
Виходячи з вище сказаного дана посідає досить важливе місце в економічній думці та є надзвичайно актуальною в умовах сьогодення.
Обєктом дослідження курсової роботи є теорія споживчого вибору, предметом – коло питань, що стосуються поведінки споживача при виборі товарів
Метою даної роботи є аналіз становлення політичної економії як науки.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати низку завдань, а саме:
- дослідити актуальність та новизну даної теми;
розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
розглянути місце політекономії в системі наук;
проаналізувати виникнення та етапи розвитку політекономії;
дослідити предмет, метод та функції політекономії;
узагальнити опрацьований матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.