09 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Товарна політика на зарубіжному ринку№ роботи: 736
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 102
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ 3
1 Теоретичні аспекти формування товарної політики на зарубіжному ринку 5
1.1 Суть міжнародної товарної політики 5
1.2 Мотиви та етапи виходу підприємства на зарубіжні ринки 12
1.3 Міжнародна товарна стратегія 16
2 Аналітично-діагностичне дослідження ринкової ситуації та товарної політики ТОВ „Європа-Експорт Плюс” на зарубіжному ринку 25
2.1 Загальна характеристика ТОВ „Європа-Експорт Плюс” 25
2.2 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємств 31
2.3 Аналіз наявності та використання ресурсів підприємства ва ТОВ „Європа-Експорт Плюс” 39
2.4 Аналіз фінансового стану 51
2.5 Аналіз організації управління маркетингом на підприємстві 56
2.6 Аналіз товарної політики ТОВ „Європа-Експорт Плюс” на зарубіжних ринках 59
3 Маркетингове дослідження зарубіжного ринку металовиробів 64
3.1 Теоретичне обґрунтування дослідження та методологія його проведення 64
3.2 Аналіз даних, отриманих в результаті проведення кабінетних досліджень 65
3.3. Сегментація ринку та вибір стратегії 73
4. Шляхи вдосконалення товарної політики підприємства на зарубіжному ринку 84
4.2 Удосконалення управління асортиментної політики на основі АВС аналізу 86
4.3. Обґрунтування цінової політики 90
Висновки 96
Список використаних джерел 99
Додатки 102
   
Список літератури

1. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат: Новые метрики богатства корпорации / Пер. с англ. - М.: Фынансы и статистика, 2003.- 208 с.
2. Балабанова Л.В. Маркетинг. — Донецьк, 2002. — 599 с.
3. Барабась Д.О. Концепція ключових факторів успіху підприємств як методологічна основа дослідження їх конкурентоспроможності // Проблеми науки. – 2005. -№ 11.-С.52-55.
4. Вачевський М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М.. Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /— Дрогобич: НВЦ Каменяр, 2002. — 254 с.
5. Гаврилюк О.Г. Оцінка споживання та попиту на вітчизняному ринку ветеринарних препаратів // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №4. – С.74-82.
6. Гайдук В.А. Розвиток теорії конкурентних переваг // Інвестиції: практика та досвіт. – К. – 2007. - №2. – с. 20-23.
7. Гаркавенко С.С. Маркетинг. — К.: Лібра, 2004. — 712 с.
8. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Финпресс, 2000.- 368 с.
9. Гринев В. Ф. Товарно-инновационная политика предприятия. — К. : МАУП, 2004. — 159с.
10. Дон Добелак. Магия маркетинга. Советы эксперта по малому бизнесу. Пер.с англ. - К.: «София», Ltd, 1997.- 386 с. Аллен П. Продажи. — 5-е изд. / Пер. с англ.. - СПб.: Питер, 2003.- 444 с.
11. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. — К.: КНЕУ, 2001. — 239 с.
12. Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К. Товарна інноваційна політика. — К.:КНЕУ, 2002. — 266 с.
13. Корольчук О.П., Шульгіна Л.М. Маркетинг: Ситуативні, творчі та контрольні завдання / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 258 с.
14. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — Новосибирск: Наука, 1992. — 736 с.
15. Котлер Ф. Маркетинг — менеджмент /Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуневского. — СПб.: Питер, 2000.
16. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. — К.: КНЕУ, 1998.30. Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.
17. Литвиненко С. В. Моделирование гибкой товарной политики в системе управления маркетингом: Дис... канд. экон. наук: 08.03.02 / Донецкий национальный ун-т. — Донецк, 2001. — 153 с.
18. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 1998.
19. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Навч. посібник; 36. вправ. — Львів: ДУ «Львівська політехніка» (Інфор.-вид. центр «Інтелект» Ін-ту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999.
20. Ортинська В.В. Значення узагальнюючого аналізу при визначенні стратегії маркетингу // Фінанси України, №8, 1998 – с,42-46.
21. Осентон Т. Новые технологии в маркетинге: золотой ключик к лояльности потребителей / Пер. с англ. - М.: Вильяме, 2003.- 302 с.
22. Основи маркетингу: Навч. посіб. / С.І. Чеботар, М.Г. Шевчик, І.В. Рябчик, Я.С. Ларіна, О.П. Арсеньєва, Р.І Буряк, Є.В. Савельєв, О.О. Братко. — К.: Наш час, 2004. — 239 с.
23. О.Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред.Д. О. Ямпольской. - СПб.: Питер, 2001.- 456 с.
24. Портер М.Е. Международная конкуренция. – М: Международные отношения, 1993. – 896 с.
25. Ткаченко Н. Планування товарів ринкової новизни // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. з пробл. торгівлі і громад. харчування. — 1999. — Вип. 9, Т. 2. — С. 305-309.
26. Федоренко В.С. Маркетинг: Навч.-метод. посіб. — Черкаси, 2004. — 161 с.
27. Фролова Н.Е. Проблемы формирования товарного ассортимента в условиях экономической нестабильности // Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. — 1999. — N 2(6). — С. 49-50.
28. Ценообразование и рынок: Пер. с англ. / Под общ. ред. Е. И. Лунина. — М.: Прогресс, 1992. – 362 с.
29. Черчилъ Г. А. Маркетинговые исследования. — СПб.: Питер, 2002.- 244 с.
30. Чубукова О.Ю. Економіка інформації: ринок продуктів та послуг /— К.: Нора-Прінт, 2001. — 344 с.
31. Шевченко О.Л. Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 17 с.
32. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика. — К.: МАУП, 2003. — 159 с.
33. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу:. — Х.: ВД ІНЖЕК, 2004. — 175 с.
34. http://www.oon.com.ua –Ukraine business & economу. Статистичний сайт.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.