17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Маркетингові дослідження асортименту продукції№ роботи: 735
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 54
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Загальна характеристика ПП „Подільський хліб” та напрямів його діяльності.................... .............................. .............................. .............................. ........5
Розділ 2. Аналіз асортименту продукції підприємства.................. ........................13
Ро зділ 3. Маркетингові дослідження асортименту продукції..................... ..........17
Розділ 4. Маркетингові дослідження покупців продукції підприємства.............25
Р озділ 5. Оцінка іміджу підприємства.................. .............................. .....................45
Висно вки........................... .............................. .............................. .............................4 9
Список використаних джерел........................ .............................. ............................52
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. .......54
   
Список літератури

1. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645с.
2. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. – М. : Русская деловая литература, 1999. – 416 с.
3. Гейк П., Джексон П. Вчись аналізувати ринок. Пер. з англ. - Львів: "Сейбр - Світло", 1995. - 270 с.
4. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. справ. - К.: Вища шк., 1994. - 327 с.
5. Голубков Е.П./ Маркетинг: Стратегия, планы, стр.-ры. - М.: Дело, 1995. - 192 с.
6. Єріна А.М., Пальяна З.О. Теорія статистики: Практикум. К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997. – 325 с.
7. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М.; СПб.; К.: Издат. дом “Вильмяс”, 1999. - 1056 с.
8. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учебн. пособие. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 519 с.
9. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность: Уч. пособие. – СПб.: Питер, 2000. – 246 с.
10. Маркетинг: Учебник / Под ред. Романова А.Н. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 560 с.
11. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые исследования. - К.: Наукова думка, 2000. - 174 с.
12. Петруня Ю. Є. Маркетинг на ринку послуг// Маркетинг в Україні. – 2004. - №1. – с. 52-55.
13. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу. – К.: КНЕУ, 1999. - 328 с.
14. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: Вища шк.,1994. - 256 с.
15. Скибінський С. В. Маркетинг. Ч.1: Підручник. – Львів, 2000. – 640с.
16. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження: практичний аспект. – К.; М.; СПб.: Вильямс, 1998. – 262 с.
17. Статистика: Підручник / С.С. Герасименнко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С.С. Рерасименка. 2-ге вид., перероб і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.
18. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования: учеб. Пособие для вузов по специальности «Маркетинг». – М.: Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2001. – 112 с.
19. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. Настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб, и доп. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 528 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.