17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Визначення інвестиційної привабливості та вартості підприємства№ роботи: 734
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм: 104
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
Розділ 1. Теоретичні засади формування процесу управління інвестиційною діяльністю та інвестиційними процесами..................... .............................. ..........6
1.1. Поняття і економічна суть інвестицій та інвестиційної привабливості......6
1.2. Нормативно-правове забезпечення процесу управління інвестуванням в економіці..................... .............................. .............................. .............................. .24
1.3. Методологічні засади оцінки вартості підприємства та його активів.......33
Розділ 2. Сучасний стан та аналіз управління інвестиційними процесами ТОВ «АМВ-Хмельницький»............ .............................. .............................. .................43
2.1. Характеристика господарсько-фінансової діяльності підприємства як суб’єкта господарювання................ .............................. .............................. ..........43
2.2. Аналіз структури, динаміки та ефективності майна підприємства...........56
2.3 . Оцінка ефективності інвестиційних проектів...................... ........................60
Ро зділ 3. Удосконалення управління інвестиційними процесами ТОВ “АМВ - Хмельницький”................. .............................. .............................. .........................78
3 .1. Розробка інвестиційної стратегії підприємства.................. .........................78
3 .2. Шляхи збільшення інвестиційних ресурсів підприємства.................. .....85
Висновки............. .............................. .............................. .............................. .........95
Список використаних джерел........................ .............................. ........................99
До датки......................... .............................. .............................. ............................10 4
   
Список літератури

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” №1560 від 18.09.1991.
2. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)” №2299-III від 15.03.2001.
3. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами” №1547-III від 16.03.2000.
4. Закон України “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження №1457-III від 17.02.2000.
5. Закон України “Про режим іноземного інвестування” № 93/96-ВР 19.03.1996.
6. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” №2673-XII від 13.10.1992.
7. Указ президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2009 року "Про хід виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" №659/2009 20.07.2009.
8. Постанова “Про віднесення Державної іпотечної установи до сфери управління Державного агентства з інвестицій та інновацій” №1140 від 19.09.2009.
9. Постанова “Про утворення Міжвідомчої ради з питань інвестицій та інноваційного розвитку” №424 від 07.03.2009.
10. Постанова “Про утворення Координаційно-моніторингового комітету з питань модернізації інвестиційного середовища та розвитку інфраструктури ринків капіталу” №84 від 31.01.2009.
11. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін.-К. :3аповіт, 1996.
12. Беленький П.Е., Гиттик Ю.Л., Ландина Т.В. Управление техническим и организационным развитием предприятия. - К.: Техника, 1992.
13. Большаков А.С., Михайлов В.Й. Современный менеджмент: теория и практика. - СПб.:Питер,2000.-416с.- (ил.).- Теория и практика менеджмента.
14. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посіб. За ред. В.О. Василенко. – К.:ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с.
15. Власова А.М., Краснокутська М.В. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник. - К.:КНЕУ,1997.-92с.
16. Гончарова Н.П., Перерва П.Г. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие/ Отв.ред.А.Н.Альімов.-К.:ВИРА-Р ,1998.-267с.
17. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. - К.: МАУП, 2000.-148с.
18. Гунин В.Н. й др. Управление инновациями: модульная программа для менеджеров. - М.,1999.
19. Ермошенко Н.Н. Экономика: НТП, инвестиционная политика, управления. - К.: Наук.думка, 1990.
20. Инновационный менеджмент: Учебник/ Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: "Банки и биржи","ЮНИТИ",1997.-327с.

21. Инновационный менеджмент: Справочное пособие/ Под ред. П.Н. Завлина и др. - СПб.: Наука,1997.-559с.
22. Инновационный менеджмент.: Метод. пособие, Ч.1. - К.: Издание концерна "РАМО",, 1991.-112с.
23. Инновационный менеджмент: Метод. пособие, 4.2. - К.: Издание концерна "РАМО",1991. - 134с.
24. Беліма М. Регіональний розвиток України та прямі іноземні інвестиції // Економіка.Фінанси.Право. – 2002 - №12- с.10-15.
25. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: ИТЕМ ЛТД, 1995 – 448с.
26. Бошняков А.М. Залучення інвестицій через механізм ліквідності акцій // Фінанси України. – 2003. - №3 – с.116-118.
27. Даниленко А.А. Ефективність прямих іноземних інвестицій у промисловість України // Фінанси України. – 2004. - №6 – с.115-121.
28. Денисенко М. Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму інвестування // Економіст. – 2009. - №10 – с.46-51.
29. Жук М.В. Важелі активізації інвестиційного чинника економічного зростання // Фінанси України. – 2008. - №8 – с.123-129.
30. Зав’ялова О.В. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій // Фінанси України. – 1997. - №4 – с.72-81.
31. Захарін С.В. Державне регулювання іноземного інвестування // Фінанси України. – 2002. - №1 – с.92-101.
32. Згривець Л.Ф. Регулювання діяльності іноземних інвесторів // Фінанси України. – 2002. - №12 – с.90-94.
33. Ізард У. Методы регионального анализа: Введение в науку о регионах. – М.: Прогресс, 1966 – 659 с.
34. Колосов А. Инвестиционная привлекательность и экономическая характеристика регионов Украины // Бизнес-информ. – 1997. - №4. – с.37-39.
35. Концепція державної регіональної економічної політики (проект) // Регіональна економіка. – 2004. - №2. – с.5-19.
36. Крилова В.В. Регіональні інтереси іноземних інвесторів // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. - №3. – с.36-43.
37. Кузьмін О.Є., Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. – 2002. - №3. – с.97-107.
38. Кульчицький М. Організація і фінансове забезпечення інвестування виробничої сфери у регіоні // Регіональна економіка. – 1998. - №1. – с.122-125.
39. Лукінов І. Регіоналізація України та економічна наука // Регіональна економіка. – 2007. - №2. – с.20-27.
40. Мерзляк А. Іноземні інвестиції та їх роль у розвитку економіки регіону // Зб. наук. пр. Укр. Академії державного управління при Президентові України. / за ред. В.І.Лугового, В.М.Князева. – К., 2001. – с.70-77, Вип.2.
41. Найденова М., Григорьева Л. Экономическая диагностика и региональная инвестиционная политика // Бизнес-информ. – 1997. - №24. – с.80-83.
42. Недашківський М.М., Данілов О.Д. Інвестиційні процеси в Україні:Навч. посібник. – Ірпінь, 2001. – 178с.
43. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: Изд-во «Либра», 1996. – 344 с.
44. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Вид-во „Лібра”, 1998. – 392 с.
45. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: Монографія. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
46. Пилип’як О.В. Деякі економічні аспекти структурних зрушень інвестицій в основний капітал // Фінанси України. – 2002. - №11. – с.90-94.
47. Про стимулювання інвестиційної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. - №2. – с.59-61.
48. Статистичний щорічник України за 2000 рік. Держкомстат України – К.: Техніка, 2008. – 576 с.
49. Статистичний збірник основних показників соціально-економічного розвитку Хмельницької області за 2000 рік. – Хмельницький. – 2001.
50. Стойка В.М. Совершенствование законодательства об инвестиционной деятельности // Тези виступів учасників Круглого столу. “Проблеми вдосконалення господарського законодавства України“.- К.: АПрН України, ІЕПД НАН України.- 2009.- С. 131-134.
51. Таранов О. Інвестиційна привабливість областей України // Економіст. – 1998. - №1. – с.50-52.
52. Ткаченко К.Л. Формування державної інвестиційної політики // Фінанси України. – 2009. - №1. – с.86-91.
53. Файєр Д.А. Державне інвестування як один із пріоритетів бюджетної політики // Фінанси України. – 2007. - №12. – с.80-84.
54. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП, 2001. – 280 с.
55. Фіщенко О.М. Планування інвестиційної програми розвитку промислового підприємства // Фінанси України. – 2002. - №5. – с.20-30.
56. Худолій Л.М. Перспектива залучення інвестицій в регіони // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №1. – с.26-28.
57. Чистякова Н.М. Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні // Фінанси України. – 2008. - №3. – с.116-120.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.