18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Облік та аудит власного капіталу підприємства№ роботи: 733
розділ: Аудит
тип: Дипломна робота
об'єм: 97
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ .............................. .............................. .............................. ...........................2
1. Організація обліку та аудиту власного капіталу акціонерних товариств
1.1 Сутність власного капіталу, його види.......................... .............................. 4
1.2 Організація обліку власного капіталу акціонерних товариств.................12
1.3 Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту власного капіталу.27
1.4 Організація аудиту власного капіталу акціонерних товариств.................29
2. Синтетичний та аналітичний облік власного капіталу на прикладі ЗАТ ”Втормет ”
2.1 Характеристика діяльності ЗАТ „Втормет” та складових його капіталу.38
2.2 Синтетичний облік формування власного капіталу...................... .............53
2.3 Синтетичний і аналітичний облік змін власного капіталу...................... ..65
2.4 Методика аудиту власного капіталу...................... .............................. ........68
2.5 Узагальнення інформації про власний капітал підприємства у фінансовій звітності..................... .............................. .............................. .............................. .75
3. Шляхи удосконалення обліку та аудиту власного капіталу акціонерних товариств..................... .............................. .............................. .............................. 92
3.1 Удосконалення обліку власного капіталу
3.2 Удосконалення аудиту власного капіталу
Висновки …............................. .............................. .............................. .................95
Список використаної літератури.................... .............................. ......................97
Дода тки
   
Список літератури

1 Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України ” від 16.07.99 р. № 320.\
2 Закону України „Про акціонерні товариства” від 17.09.08 р № 514 - VI
3 Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993р.Голос України . - 1993 – 29 травня.
4 Закон України „Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України „Про аудиторську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №14. – С.88.
5 Закон України „Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні” від 26 січня 1993 р. // Голос України . - 1993 – 2 березня.
6 Закон України від 28 грудня 1994 р.№ 34/94-ВР „Про оподаткування підприємств у редакції Закону України від 22 травня 1997 р. № 293/97-ВР(зі змінами та доповненнями) // Бібліотека „Все про бухгалтерський облік”. - №4. – С. 476-507.
7 Закон України „”Про внесення змін до статті 5 Закон України „Про податок на додану вартість” від 5 грудня 1997 р. за № 698/97-ВР // Голос України. – 1997. – 25 грудня.
8 Закону України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р. №1576-ХП зі змінами та доповненнями.
9 Закон про прибуток - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97).
10 Закон про ПДВ - Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р.№ 168/97-ВР.
11 Закон про ЦП - Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91р. № 1201-XII.
12 Декрет про прибутковий податок - Декрет КМУ "Про прибутковий податок із громадян" № 13-92 від 26.12.92 р.
13 Рішення № 44 - Рішення ДКЦПФР від 08.04.98 р. № 44 (у редакції рішення ДКЦПФР від 16.10.2000 р. № 158, зареєстроване в Мін’юстом України 27.10.2000 р. № 753/4974).
14 Положення №125 - Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду, затверджене рішенням ДНЦПФР від 14.09.2000 р. №125.
15 „Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій”, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.
16 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99р
17 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
18 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99р.;
19 Закон України „Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців” № 755-IV від 15.05.03р.;
20 Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спец. 7.05.0106 "Облік і аудит" / За ред. Ф.Ф.Бутинця. -Ж.: ПП "Рута", 2001. -416 с.
21 Бутинець Ф.Ф. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік Ж: ПП „Рута”, 2000. – 221 с
22 Бутинець Ф.Ф та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку . Підручник студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Облік і аудит ”. Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
23 Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994.-364 с.
24 Бондаренко Н. О., Понікаров В. Д,, Попова С. М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 300 с.
25 Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" та 7.050107 "Економіка підприємства" / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза; За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ЖПТ, 2000.-672 с.
26 Белуха Н.Т. Аудит : Учебник. – К.: „Знання”, КОО, 2000. – 769 с.
27 Голов С. Ф., В. М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.
28 Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. - 544 с.
29 Грабова Н.М.Теорія бухгалтерського обліку // За ред. проф. Кужельного М.В. К : Видавництво „А.С.К.”, 2004. – 247с
30 Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. - 494 с.
31 Дорош НІ. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "знання", НОО, 2001. -402 с.
32 Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку.-К..ДІ-КСІ, 1997.-832 с.
33 Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навчальний посібник. - Київ: Знання, 2004. - 348 с.
34 Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.05.0106 "Облік і аудит" Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 2-е вид., перероб. і доп. -Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.
35 Коблянська О.І. Фінансовий облік : Навч.посіб. – К.: Знання , 2004 – 473 с.
36 Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік К, 1998
37 Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 460 с.
38 Кругляк Б.С. Бухгалтерський облік на підприємствах Х , 2006 – 479 с
39 Кругляк Б. С. Бухгалтерський облік на підприємствах. Навчальний посібник. -Хмельницький, 2006. - 631 с.
40 Кулаковська Л. П., Шча Ю. В., Організація і методика аудиту: Навч. посіб. - 3-є вид. - К.: Каравела, 2006. - 560 с.
41 Кулаковська Л.П. Аудит: Навчальний посібник. - К.: С-ПРОД, 2000. - 320 с.
42 Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 576 с.
43 Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. - Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2004. - 528 с.
44 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
45 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний пособник для студентов спец. 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М.Шигун. –Житомир: ЖДТУ, 2004. –352 с.
46 Сопко В.В. Бухгалтерський облік : Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000.-186 с
47 Усач Б.Ф. Аудит : Навч.посіб. – К : „Знання - Прес”, 2003. – 117с
48 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України К: „А.С.К.”, 2000. – 546 с
49 Чебанова Н.В.,Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік К : Видавничий центр „Академія”, 2002. – 537с
50 Хом’як Р.Л.,Лемішовський В.І. Бухгалтерський облік в Україні Л : „Інтелект-Захід”, 2005. – 267с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.