13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 7 років№ роботи: 732
розділ: Кримінальне право України
тип: Дипломна робота
об'єм: 90
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ПРАВОВА ПРИРОДА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ІНСТИТУТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
1.1 Порівняльний історико-правовий аналіз звільнення від відбування покарання з випробуванням
1.2 Правова природа звільнення від відбування покарання
1.3 Цілі звільнення від відбування покарання з випробуванням
РОЗДІЛ 2
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ
2.1 Особливості звільнення від відбування покарання з випробуванням
2.2 Обов’язки засудженого звільненого від відбування покарання з випробуванням
2.3 Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням ………………………………………………………………..
РО ЗДІЛ 3
КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДІНКОЮ ЗАСУДЖЕНИХ ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ …………………….
3.1 Порядок здійснення контролю та органи, що його здійснюють
3.2 Порядок звільнення засуджених від відбування покарання після закінчення іспитового строку
3.3 Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997 – 80с.
2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України – 2001 - № 25 – 26 – ст.131.
3. Кримінально-виконавчий кодекс України: Офіц. видання – К.: Концерн «Видавничий Дім, Ін Юре», 2004 – 208с.
4. Про затвердження програми подальшого реформування та підтримки кримінально-виконавчої системи на 2002 -2005 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. №167 // http: // www. kvs. got. na. / zakon / program. html.
5. Про національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню тендерної рівності у суспільстві на 2001 – 2005 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. - №479 зі змінами та доп. Від 4 вересня 2003 р. - №1402 // http: // www. kvs. got. na. / zakon / program. html.
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України №18 від 10.12.2004 р. «Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України» від 24 жовтня 2003 р. №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» // Практика розгляду судами кримінальних справ: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України, – К.: Атака, 2004 – 544с.
7. Постанова Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 р. №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» // Практика розгляду судами кримінальних справ: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України, – К.: Атака, 2004 – 544с.
8. Преступление и наказание в Российской Федерации. Популярный комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. редакторы проф. А. Л. Цветипович и проф. А. С. Горелик – М.: Изд-во БЕК, 1997 – 720с.
9. Азарян Е. Преступление. Наказание. Правопорядок. – СПб.: Изд-во « Юридический центр Пресс», 2004 – 229с.
10. Ахметишин Н. Х. История уголовного права КНР. – М.: Изд-во Чита гос-ва и права РАН, 2005 – 344с.
11. Ахметишин Х. М. Ахметишин Н. Х. Петухов А. А. Современное уголовное законодательство КНР, - М,: Муравей, 2000 – 432с.
12. Бехказина Ч. Преступление и наказание. – М.: ИНФРА – М, 2004 – 184с.
13. Благов Е. В. Применение уголовного права (теория и практика) СПб.: Изд-во Р. Асланова « Юридический центр Пресс», 2004 – 505с.
14. Велиев С. А. Принципы назначения наказания - СПб.: Изд-во Р. Асланова « Юридический центр Пресс», 2004 – 388с.
15. Джута О.М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини), Навчальний посібник – К.: Атака, 2001 – 368с.
16. Зелінський А. Ф. Кримінологія. Навчальний посібник – К.: Рубікон, 2000 – 240с.
17. Зельдов С. И. Освобождение от наказания и от его отбывания. – М.: Юридическая литература, 1983 – с. 137.
18. Зельдов С. И. Освобождение от наказания и от его отбывания. – М.: 1982. с. 16 - 24.
19. Кладов А. В. Общие начала назначения наказания // Уголовное право. Общая часть – М.: Изд-во «Юристъ», 1996 – 520с.
20. Клевцов А. О. реалізація цілей покарання при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням / А. О. Клевцов // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: збірник наукових праць – 2003 - №3 (12) – с. 227 – 235.
21. Коржанський М. І. Кримінальне право України (Загальна частина) – К.: Наукова думка. – 1996 – с.334.
22. Костенко О. М. Кримінальний кодекс і доктрина // Право України. – 2004 - №7 – с. 43 – 47.
23. Котюк І. І., Костенко О. М. Кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче законодавство України: Гендерна експертиза – К.: Логос, 2004 – 128с.
24. Кримінальне право і процес: ухвали судової колегії судової палати по кримінальних справах апеляційного суду Харківської обл. // Юридичний журнал. – 2003 - №3 с.108 – 111.
25. Кримінальне право. Загальна частина. / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація, К.: - Х.: Юрінком Інтер-Право, 2001 – 416с.
26. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / Ю. В. Богулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.: За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація, К.: Концерн «Видавничий Дім Ін Юре», 2003 – 1196с.
27. Кримінальне право України, Загальна частина: підручник за ред. В. І. Шакуна – К.: НАВСУ – «Правові джерела», 1998р.
28. Кримінально-виконавче право України, підручник / за ред. професора А. Х. Степанюка «Х» Право 2005, с. 254.
29. Кримінально-виконавче право України, підручник «Х» Право 2001 с.68 – 69.
30. Кригер Г. А. Советское уголовное право (общая часть) – М.: 1988 – с.283.
31. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О. М. Джута, Я. О. Кондратьєв, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін.; За заг. ред. О. М. Джути – К.: Юрінком Інтер, 2002 – 416с.
32. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джута, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.: За заг. ред. О. М. Джути – К.: Юрінком Інтер, 2001 – 352с.
33. Курс советского уголовного права (Часть общая): В 2 т. / Ленинградский гос. ун-т им. А. А. Жданова / Под ред. Н. А. Беляева, М. Д. Шаргородского – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1970 т. 2 – 672с.
34. Курс советского уголовного права: в 6-ти т. / АН СССР; Ин-т гос-ва и права – М.: Наука, 1970 т. 3 – 526с.
35. Лейкина Н. С. Криминология о преступнике – Л.: Знание, 1978 – 32с.
36. Лейкина Н. С. Личность преступника и уголовная ответственность. – Л.: Изд-во Ленинградского гос. ун-та, 1968 – 129с.
37. Лейст О. Санкции в советского права. – М.: Госиздат, 1962 – 238с.
38. Личность преступника и применение наказания. Под ред. Б. С. Волкова, В. П. Малкова, - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1980 – 216с.
39. Ломаков В. А. Отсрочка исполнения наказания. К.: 1992 – с.47.
40. Гагарін М. С. Загальна частина кримінального права (у схемах): Навчальний посібник. – Х.: ТОВ «Одісей», 2003 – 112с.
41. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. / С. С. Яценко (відп. ред.) 4-те вид., перероб. та доп. – К.: А. С. К., 2005 – 848с.
42. Научно-практический комментарий к основам уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик / Под ред. и с предисл. В. А. Болдырева, М.: Госиздат, 1960 – 280с.
43. Рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України – 2003 - №5 (39) – с.18 – 22.
44. Рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України – 2005 - №9 – с.11, 15.
45. Скибицкий В. В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывание наказания. К.: Научная мысль – 1987 – с.181.
46. Советское уголовное право. Общая часть – М.: Юрид. лит., 1977 – 544с.
47. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) Сборник законодательных материалов / Под ред. И. Д. Козочкина – М.: Издательство «Зеркало», 1999 – 352с.
48. Уголовное законодательство зарубежных стран. Общая часть. Учебное пособие. / Под ред. М. Д. Козочкина – М.: Омега – Л, Институт международ. права и экономики им. А. С. Грибоедова, 2003 – 546с.
49. Уголовный кодекс Австрии / Пер с нем. - М.: ИКД «Зеркало - М», 2001 – 144с.
50. Уголовный кодекс Голландии / Научное редактирование д-ра юрид. наук, заслуж. деятеля науки РФ, проф. Б. В. Волженкина, пер. с анг. И. В. Мироновой, 2-е изд – СПБ.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001 – 510с.
51. Уголовный кодекс Испании /Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и Ф. М. Решетникова, - М.: Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1998 – 218с.
52. Уголовный кодекс Латвийской республики / Науч. ред. и вступ. статъя канд. юрид. наук А. И. Лукашова и канд. юрид. наук Э. А Саркшовой. Пер с латыш. канд. юрид. наук А. И. Лукашова – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001, 313с.
53. Уголовный кодекс Республики Беларусь / Вступ. статъя А. И.Лукашова, Э.А.Саркисовой, 2-е изд. – испр. и доп. – Минск: Тесей, 2001, - 312с.
54. Уголовный кодекс Российской Федерации – СПб.: Изд- во «Литера», 1998, - 176с.
55. Уголовный кодекс Швеции /Науч. ред. проф. Н. С. Кузнецова и канд. юрид. наук С. С. Беляев / Пер. С. С. Беляева – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2001 – 320с.
56. Федусін В. В. Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми): Авторед. канд.. юрид. Наук: (12.00.08) / Одеська національна юридична академія. – Одна, 2001 – 17с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.