18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка стратегічних напрямків житлово-комунального господарства міста Хмельницького№ роботи: 731
розділ: Стратегічне управління
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи напрямів управління житлово-комунального господарства органами місцевого самоврядування
1.1. Сутність житлово-комунального господарства.
1.2. Основи управління органами місцевого
самоврядування житлово-комунальним господарством.
1.3. Показники ефективності житлово-комунального господарства.
РОЗДІЛ 2. Аналіз стану житлово-комунального господарства міста Хмельницького за 2007-2009 роки
2.1. Загальна характеристика управління
житлово-комунально го господарства Хмельницької міської ради
2.2.Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств
житлово-комунальн ого господарства міста Хмельницького
2.3. Сучасний стан та проблеми житлово-комунального
господарства міста Хмельницького.
РОЗДІЛ 3. Розробка стратегії житлово-комунального господарства
м. Хмельницького
3.1. Прогнозування основних показників розвитку
житлово-комунального господарства м. Хмельницького.
3.2. Розробка стратегії розвитку комунальної інфраструктури
м. Хмельницького
3.3. Розробка стратегічних напрямків житлово-комунального господарства м. Хмельницького
ВИСНОВКИ
СПИСО К ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Битяк Ю.П. Адміністративне право України / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О. В. Дьяченко. - К., 2006. - 544 с.
2. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): навчальний посібник / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний. – К.: Атіка, 2000. – 304 с.
3. Волинський Г. Про деякі напрями реформування ЖКГ України / Г. Волинський // Економіка України. 2009. - № 8. – С. 78-85.
4. Галянтич М.К. Житлове право України / М.К. Галянтич. - К., 2007. – 528 с.
5. Горный М.Б. Основы муниципальной экономики / М. Б. Горный, В. Н. Иванова и др. – М., 2000. – 198 с.
6. Глух В.М. Поняття комунального господарства та джерела його фінансування / В.М. Глух // Режим доступу до документа: http://lawreview.chnu.edu.ua/a rticle.php?lang=ua&visnuk= 20&article=430
7. Григорович А.В. Методичні положення щодо аналізу розвитку житлово-комунального господарства / А.В. Григорович // Вісник Хмельницького університету управління та права. – 2005. - № 4. – С. 363-370.
8. Карлова О.А. Менеджмент міського господарства: навчальний посібник / О.А. Карлова. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 266 с.
9. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К.: Хрінком Інтер, 2003. – 464 с.
10. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Режим доступу до документа:
11. Куйбіда В.С. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку місцевої демократії: монографія / В.С. Куйбіда, М.С. Куйбіда, О.О Бабінова. Хм.: Видавництво ХУУП, 2008. – 468 с.
12. Лазор О.Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навчально-методичний посібник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – К.: Дакор, 2007. – 312 с.
13. Лазор О.Д. Територіальна організація влади в Україні: навчальний посібник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, А.О. Чемерис. - К.: Дакор, 2007. – 576 с.
14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV // Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

15. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002 – 2005 роки та на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року № 139 // Режим доступу до документа: http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=139-2002-%EF
1 6. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 року N 1875-IV // Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-b in/laws/main.cgi?page=1&nr eg=1875-15
17. Про загальнодержавну Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004—2010 роки: Закон України вiд 24 червня 2004 року № 1869-IV // Режим доступу до документа: http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=1869-15
18. Про загальнодержавну Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки: Закон України від 11 червня 2009 року № 1869-15 // Режим доступу до документа: http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws /main.cgi?nreg=1869-15
19. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/ 96-ВР// Режим доступу до документа: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/law s/main/cgi?nreg=393%2F96-%E2%F 0
20. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Режим доступу до документа: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/law s/main/cgi?nreg=586-14
21. Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію: Закон України від 20 лютого 2003 року № 554-IV // Режим доступу до документа: http:// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-b in/laws/main.cgi?nreg=554-15
22. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 року № 2493-Ш // Режим доступу до документа: http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/law s/main/cgi?nreg=2493-14
23. Радіозвернення Президента України від 25 лютого 2006 року // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 40. – С. 1–2.
24. Словарь иностранных слов и выражений / [авт.- составители Трус Н.В., Шубина Т.Г]. – Минск: Литература, 1997. – 980 с.
25. Сокольська О. Зміст та особливості поняття житлово-комунального господарства / О. Сокольська // Адміністративне право. – 2009. - № 12. – С. 20-23.
26. Хазиков А.Г. Управление жилищно-коммунальним хозяйством / А.Г. Хазиков. - М., 1973. - 672 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.