21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі ( на прикладі галузі автомобілебудування)№ роботи: 725
розділ: Зовнішньоекономічна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. Засади процесів злиття та поглинання у міжнародному бізнесі..........5
1.1. Поняття та механізм угод злиття та поглинання у міжнародному бізнесі....................... .............................. .............................. .............................. ...........5
1.2. Основні мотиви реалізації угод злиття та поглинання.................... ...............12
РОЗДІЛ 2. Міжнародні процеси злиття та поглинання на прикладі автомобілебудування........... .............................. .............................. .........................17
2 .1. Тенденції та ключові фактори активізації процесів злиття і поглинання на ринку автомобілебудування........... .............................. .............................. ..............17
2.2. Основні суб’єкти угод злиття та поглинання в автомобілебудуванні..........2 1
РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи злиття та поглинання в Україні................24
3.1 . Передумови.................... .............................. .............................. .........................24
3 .2. Оцінка ефективності угоди......................... .............................. .........................25
В ИСНОВКИ....................... .............................. .............................. ............................33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........36
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................40
   
Список літератури

1. Арсеєнко А. Глобалізація чи поляризація: що чекає світ? // Урядовий кур'єр. – 2000. – № 75 (22 квітня).
2. Барановський О. Недокапіталізована економіка // Дзеркало тижня. – 2003. – №42 (7 листопада). – С. 12.
3. Берзон Н. Современные тенденции развития холдингов. // Журнал "Управление компанией" . -2004. -№4.
4. Бонзинский Т. Міжнародна фінансова інтеграція: теорія і практика / Пер. с польск. - Варшава: «СИРЕНА», 1999. – 360 с.
5. Голубева С. Актуальные аспекты теории транснациональной кооперации предприятий // Российский экономический журнал. – 2006. - №6. – C.94-97.
6. Етокова О. Транскордонне злиття і поглинання в умовах нерозвиненості системи корпоративного управління на прикладі України // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. - №2(5). – 2003. – С.29-32 (рос. мовою).
7. Єфименко А.П. Регулювання реорганзації акціонерних товариств у формі злиття та приєднання за законодавством України та Європейського Союзу // Вісник міжнародні відносини, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2001. – № 21-24. – С. 74-80.
8. Завьялова Е.В, Этокова Е.В. Международные слияния и поглощения: опыт Запада. – К: «Рант», 2002. – 344 с.
9. Килимник О., Руденко Ю. Злиття та поглинання компаній як домінуюча форма прямого іноземного інвестування // Збірник наукових праць. Вип. 30 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2001. – С. 179-186.
10. Концентрация рыночного влияния путем слияний, поглощений, создания совместных предприятий, особенно для рынков развивающихся стран: Пересмотренный доклад секретариата ЮНКТАД. -- Нью Йорк: ООН, 1993. – 17 с.
11. Ленский Е.В., Цветков В.А. Транснациональные финансово-промышленные группы и межгосударственная экономическая интеграция: реальности и перспективы. - М,1998. – 294 с.
12. Міжнародний рух капіталу в глобальному економічному просторі (системно-функціональний аналіз): Дис. док. екон. наук: 08.05.01 / В.М. Левківський; Київ. нац. ун-т. ім. Т.Г.Шевченка — Київ, 2005. — 490 с.
13. Мовсесян А., Огнивцев С. Транснациональный капитал и национальные государства // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – №6. – 55-63.
14. Мозговий О. Корпоративне управління в Україні та питання залучення інвестицій// Ринок цінних паперів України. – 2001. - №2-3. – С.26-29.
15. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
16. Пирогов А. Слияния и поглощения: зарубежная и российская теория и практика// Менеджмент в Росии и за рубежем. – 2001. - №5. - С.11-15.
17. Пойченко К. Межа тисячоліть у всесвітньому просторі – межа глобального та локального в цивілізаційному розвитку // Збірник наукових праць. Вип. 29 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2001. – С. 51-56.
18. Рогач О. ТНК і економічне зростання країн, що розвиваються. – К.: Книга, 1994. – 385 с.
19. Рогач О. Транснаціональні корпорації та економічне зростання: навч. посібник/ М/н відносини. – К, 1997. – 143 с.
20. Рогач О., Шнирков О. Країни, що розвиваються, і транснаціоналізація світової економіки: навч. посібник/ Київськ. ун-т. ім Тараса Шевченка. – К.: “Київський університет”, 1998. – 140 с.
21. Ромашко О. Проблема розвитку України в умовах глобалізації світового ринку капіталів // Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2001. – С. 105-112.
22. Стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Миронюк; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 17 с. — укp.
23. Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / О.В. Етокова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с.
24. Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / О.В. Етокова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 207 с.
Офіційний сайт державного комітету статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua/.
25. Огляд автомобільних ринків http://leasinginukraine.com/
26. Antaloczy K., Sass M. Greenfield investments in Humgary: are they different from privatization FDI?//Transnational Corporations. – 2001. -- vol. 10, №3. – 2001. – рp. 39-60.
27. Barkley P.W. Economics The way we choose. – Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1997. – 62p.
28. Caves R., Mehra S. Entry of foreign multinationals into U.S. manufacturing industries. Competition in global industriesm ed. Porter M. – Boston: Harvard Press, 1986. – 653 p.
29. Collis S. A resource-based analysis of global competition: The case of bearings industry// Strategic Management Journal. 1991. -- №12. – рp.49-68.
30. Corzine R. Stage management a difficult production// Financial Times. – 2000. - March 17. – p.26.
31. Craig P., de Burca G. EU LAW text, cases, and materials. - Oxford, University Press, 1998. – 1152p.
32. Developed Country FDI Soars by 21%. UNCTAD Press Release, TAD/INF/PR27, 2001. – P. 2.
33. FDI Geography and the New Generation of FDI promotion Policies. UNCTAD Press Release, TAD/INF/PR23, 2001.
34. Gaugham P. Mergers, acquisitions, and corporate restructuring. – New Yourk, NY, Wiley, 1996. – 578 p.
35. Geoffrey R.D. Underhill. The New World Order in International Finance.-Washington, 1999.-180p.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.