12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вплив ТНК на розвиток національної економіки (на прикладі України)№ роботи: 723
розділ: Зовнішньоекономічна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи діяльності ТНК........................... .............................. 5
1.1. Суть, поняття та ознаки ТНК........................... .............................. .....................5
1.2. Місце та роль ТНК в сучасній міжнародній системі....................... .................7
РОЗДІЛ 2. Діяльність ТНК та їх вплив на економічний розвиток Україні.........14
2.1. ТНК і міжнародний бізнес в Україні....................... .............................. ...........14
2.2. Вплив ТНК на національну економіку..................... .............................. ..........20
РОЗДІЛ 3. Шляхи зменшення негативного впливу ТНК на національну економіку..................... .............................. .............................. .............................. .....25
3.1. Перспективи створення українських ТНК........................... ............................25
3.2. Заходи протидії негативним наслідкам від транснаціоналізації української економіки..................... .............................. .............................. .............................. .....29
Висновки............. .............................. .............................. .............................. .............32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........36
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................39
   
Список літератури

1. Закон України «Про іноземні інвестиції» від 13 березня 1992 р. № 2198.
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. N 959-XII.
3. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 року №2299-III.
4. Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» // Офіційний вісник України. – 2001. - № 28. – С. 28.
5. Доклад про світові інвестиції, 2005 рік: ПІІ з країн і країн, що розвиваються, з перехідною економікою: наслідки для розвитку // http://www.un.org/russian/esa/ surveys.htm
6. Асосков А.В, Прововые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте. — М., 2003. - 349с.
7. Багатостороння угода (СНД) «Угода про сприяння в створенні і розвиитку виробничих, комерційних, кредитно-фінансових, страхових і змішаних транснаціональних об'єднань» від 15 квітня 1994 р./ http://rada.gov.ua.
8. Бідило А.А. Основні тенденції глобалізації інноваційної сфери // Матеріали ІХ науково-практичної конференції „Моделі та стратегії Європейської інтеграції України: економічний і правовий аспекти”. – К.: УАЗТ, 2006. – С. 261-263.
9. Грищенко А. Вплив ТНК на формування обличчя національної економіки України // Зб. наук. пр. Вип. 37 / Відп. ред. В.Е.Новицький. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2003. – С. 82-90.
10. Дахно І.І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. — 2-ге вид.,стереотип. — К.: МАУП, 2003. — 160 с.
11. Деркач М.І. Об'єднання підприємств як інструмент підвищення конкурентоспроможності // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 10.
12. Інформація про хід виконання державних програм приватизації за результатами аналізу звітів Фонду державного майна України / Рахункова палата України. – К., 2003. – Вип. 4. – С. 5-9.
13. Конвенція про транснаціональні корпорації (країн СНД) від 6 березня 1998 р. / http://rada.gov.ua.
14. Костіцький В. Економіко-правові проблеми концентрації капіталу: від промислово-фінансових груп до транснаціональних компаній // Право України. - 2002. - № 3. - С. 70-75.
15. Кравченко М. Проблеми залучення прямих інвестицій транснаціональних корпорацій в економіку України // Персонал, 2007. - № 3.
16. Лисенко К.В. Значення іноземних інвестицій для розвитку української економіки // Вісник Донецького університету. – № 1, 2004.
17. Миронюк В.В. Розвиток стратегії діяльності ТНК в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка. – № 2(14). – К.: Українська академія зовнішньої торгівлі, 2004. – С.52–55.
18. Наслідки та перспективи приватизації в Україні / Фонд державного майна України. – К., 2003. – 31 с.
19. Офіційний сайт державного комітету статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua/.
21. Офіційний сайт Міністерства економіки України // http://me.kmu.gov.ua/control/u k/publish/article?art_id=10228 0&cat_id=102278.
22. Пахомов Ю. Національна геополітика України у просторі та часі: глобалізаційний та постіндустріальний контекст // Зб. наук. праць: Міжнародна економіка. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2001. – Вип. 29. – С. 3-9.
23. Пехник А. В. Стратегія та пріоритети державної політики щодо іноземних ТНК// Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку. - Л., 2000. - Ч. 2. - С. 544-546.
24. Плотніков О.В. Макроекономічний розвиток України в контексті фінансової глобалізації // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. № 7. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. 7. – С. 233-239.
25. Рокоча В.В., Плотніков О.В., Новицький В.Є. та ін. Транснаціональні корпорації. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.
26. Рубцова М. Ю. Становления вітчизняних ТНК як сучасна форма включения України до світогосподарських зв'язків // Зб. Наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відноснії НАН України. - К, 2001. -Вип. 30. - С. 58-64.
27. Самофалов В. Глобальний виклик транснаціональних корпорацій // Дзеркало тижня. — 2003. — №37.
28. Blomstrom M. Transnational corporations and manufacturing exports from developing countries. — Mew York: United Nations, 1990.
29. Casson M. et al. Multinationals and world trade: Vertical integration and division of labour in world industries. — London: Allen & Unwin, 1982.
30. Dunning J.H. Multinational enterprises and the global economy. — Workingham: Addison-Wesiey Publishing Company, 1993.
31. UNCTAD. Transnational corporations and economic development. / Lai/ S. (ed). — New York: United Nations, 1998.
32. UNCTAD. World investment report 1997: Transnational corporations, market structure and competition policy. — New York: United Nations, 1997.
33. Zimny Z. The Impact of transnational corporations in services on trade of de-veiopina countries. — Geneva: United Nations, 1993.
34. UNCTAD. World investment report 2004: The shift towards services. — New York and Geneva: United Nations, 2004.
35. UNCTAD. World investment report 1999: Foreign direct investment and the challenge of development. — New York: United Nations, 1999.
36. Ануфрієва Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 2. Особенная часть: Учеб. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2002. - 656с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.