11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інноваційна політика розвитку державного підприємства в умовах членства України у світовій організації торгівлі№ роботи: 720
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 87
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ЇЇ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............5
1.1. Основні поняття інноваційної політики...................... .............................. ......5
1.2. Принципи і механізми організації здійснення інноваційної діяльності.................... .............................. .............................. .............................. ...14
1.3. Нормативно правова база регулюванні інноваційної діяльності в Україні....................... .............................. .............................. .............................. ....22
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ ЕК „ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО”......... .............................. .............................. .31
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.................. .........31
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.................. .......40
2.3. Аналіз використання інноваційних технологій та їх ефективність…........52
РОЗДІ Л 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА .............................. ........57
3.1. Етапи процесу формування інноваційної стратегії підприємства..............57
3.2. Вдосконалення системи наукової інформації.................... ......................65
ВИСН ОВКИ.......................... .............................. .............................. ......................78
СПИС ОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .........83
ДОДАТКИ.......... .............................. .............................. .............................. ...........87
   
Список літератури

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України. — К.: Преса України, 1997.
2. Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» від 12 грудня 1991 р. № 1977-ХІІ // ВВР. — 1992. — № 12.
3. Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку України // Голос України. — 1999. — 3 серпня.
4. Закон України «Про інноваційну діяльність» // ВВР. — 2002. — № 36.
5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» зі змінами, внесеними згідно з Законами України в 1991–2005 рр. // Голос України. — 1991. — 21 листопада.
6. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» // ВВР. — 2003. — № 13.
7. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» // Голос України. — 2006. — 3 лютого.
8. Закон України «Про державні цільові програми» // ВВР. — 2004. — № 25.
9. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // Голос України. — 2001. — № 37.
10. Закон України «Про захист прав споживачів» зі змінами, внесеними згідно з Законами України в 1993–2005 рр. // ВВР. — 1991. — № 30.
11. Закон України «Про національну програму інформатизації» зі змінами, внесеними згідно з Законом України в 2001 р. // ВВР. — 1998. — № 27.
12. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки Національної академії наук України» // Урядовий кур'єр. — 2000. — 16 березня.
13. Закон України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні» // Урядовий кур'єр. — 1997. — 23 жовтня.
14. Закон України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» // Урядовий кур'єр. — 2002. — 3 квітня.
15. Закон України «Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні» // Урядовий кур'єр. — 2001. — 15 серпня.
16. Закон України «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні» зі змінами, внесеними згідно з Законами України в 2002–2003 рр. // Голос України. — 1999. — 30 грудня.
17. Закон України «Про визнання бронетанкової галузі однією з пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй державної підтримки» // Урядовий кур'єр. — 2001. — 13 лютого.
18. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін.-К. :3аповіт, 1996.
19. Беленький П.Е., Гиттик Ю.Л., Ландина Т.В. Управление техническим и организационным развитием предприятия. - К.: Техника, 1992.
20. Большаков А.С., Михайлов В.Й. Современный менеджмент: теория и практика. - СПб.:Питер,2000.-416с.- (ил.).- Теория и практика менеджмента.
21. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посіб. За ред. В.О. Василенко. – К.:ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с.
22. Власова А.М., Краснокутська М.В. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник. - К.:КНЕУ,1997.-92с.
23. Гончарова Н.П., Перерва П.Г. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие/ Отв.ред.А.Н.Альімов.-К.:ВИРА-Р ,1998.-267с.
24. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. - К.: МАУП, 2000.-148с.
25. Гунин В.Н. й др. Управление инновациями: модульная программа для менеджеров. - М.,1999.
26. Ермошенко Н.Н. Экономика: НТП, инвестиционная политика, управления. - К.: Наук.думка, 1990.
27. Инновационный менеджмент: Учебник/ Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: "Банки и биржи","ЮНИТИ",1997.-327с.


28. Инновационный менеджмент: Справочное пособие/ Под ред. П.Н. Завлина и др. - СПб.: Наука,1997.-559с.
29. Инновационный менеджмент.: Метод. пособие, Ч.1. - К.: Издание концерна "РАМО",, 1991.-112с.
30. Инновационный менеджмент: Метод. пособие, 4.2. - К.: Издание концерна "РАМО",1991. - 134с.
31. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
32. Кац И. Я. Экономическая эффективность деятельности предприятий (анализ и оценка). – М.: Финансы и статистика, 1991. – 192 с.
33. Ковалёв В. В. Агнализ и управление дебиторской задолженностью // Бухучёт. – 1995. - №10. – с. 37-42.
34. Кодацкий В. П. Анализ прибыли предприятия // Финансы. – 1996. - №12. - с. 18-20.
35. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання. – 2000 – 378 с.
36. Кожанова Є. П. ,Колода О. П. Факторний аналіз прибутку // Фінанси України. – 19999. - №4 – с. 33-40.
37. Крымов В. Ф. Сравнительный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 72 с.
38. Кучкина Л. А. Анализ функциональной деятельности с помощью коэффициентов // Бухучёт. – 1997. - №12. – с. 17-19.
39. Лихачова. Анализ доходности предприятия // Финансы – 1997. - №12 – с. 17-19.
40. Литвин О. О. О факторном методе планирования прибыли и рентабельности // Финансы -1994. – с. 29 -35.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.