26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Комерційна діяльність залу торгових зразків оптового торговельного підприємства№ роботи: 719
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3

1. Роль і значення залу торговельних зразків....................... .............................. ..5

1.1. Вимоги до планування та обслуговування залу торговельних зразків.......5

2.1. Функції залу торгових зразків....................... .............................. ..................10

2. Оцінка організації комерційної роботи залу товарних зразків оптового торговельного підприємства.................. .............................. .............................. ..14

2.1. Роль асортиментних переліків у діяльності залу торговельних зразків...14

2.2. Аналіз процесу купівлі-продажу та його документальне оформлення.....20

2.3. Особливості розміщення викладки зразків товарів....................... .............21

3. Шляхи удосконалення комерційної діяльності залу товарних зразків........24

Висновки... .............................. .............................. .............................. ...................27

Список використаних джерел........................ .............................. ........................30

Додатки................... ...... .............................. .............................. .............................. 32

Вступ

В умовах розширення масштабів обігу товарів і послуг у сфері торгівлі, зростання кількості суб'єктів ринку, демонополізації та посилення конкуренції у внутрішній торгівлі, інтеграції цієї сфери в міжнародні зв'язки особливого значення набуває організація як упорядкована структура і цілеспрямована організаційна діяльність.
Саме раціональна організація, організаційні відносини, активні дії організуючої спрямованості виступають нині вагомим чинником ефективного функціонування торгівлі як системи.
Для кращого обслуговування покупців оптові підприємства влаштовують зали (на невеликих базах — кімнати) товарних зразків, де організовується виставка всіх наявних на складах оптового підприємства товарів, приймаються й оформляються замовлення покупців. Зал товарних зразків зазвичай розміщують в адміністративній частині будинку бази. Він обладнується у вигляді виставки, на якій експонуються зразки всього наявного на оптовій базі асортименту товарів.
Об’єктом дослідження курсової роботи є ПП „Лєгніца”, предметом – комерційна діяльність залу товарних зразків.
ПП «Лєгніца» засновано 14 квітня 1997року. Підприємство було створене для задоволення потреб суспільства у товарах та послугах і діє на підставі статуту. Предметом діяльності є торгівля, виготовлення реклами, комплекс будівельних робіт та послуг, комплекс виробничої діяльності, комплекс побутових та туристичних послуг, комплекс транспортних послуг та ін. Основний вид діяльності ПП «Лєгніца» – оптова торгівля шкільними, офісними та канцелярськими товарами.
Мета роботи – аналіз комерційної діяльності залу товарних зразків оптового торговельного підприємства.
Завдання роботи:
- проаналізувати основні ви вимоги до планування та обслуговування залу торговельних зразків;
- розглянути функції залу торгових зразків;
- дослідити роль асортиментних переліків у діяльності залу торговельних зразків;
- проаналізувати процес купівлі-продажу та його документальне оформлення;
- розглянути особливості розміщення викладки зразків товарів;
- запропонувати шляхи удосконалення комерційної діяльності залу товарних зразків.
Інформаційна база роботи – чинне законодавство України, навчальні посібники, періодичні видання, інформація про діяльність ПП „Лєгніца”.

Висновки

Для кращого обслуговування покупців оптові підприємства влаштовують зали (на невеликих базах - кімнати) товарних зразків, де організовується виставка всіх наявних на складах оптового підприємства товарів, приймаються й оформляються замовлення покупців. Зал товарних зразків зазвичай розміщують в адміністративній частині будинку бази.
Роздрібна торгівля по зразках здійснюється:
у торговому об'єкті - шляхом демонстрації зразків товарів і (чи) описів товарів, що містяться в каталогах, проспектах, рекламі, чи буклетах представлених у фотографіях чи інших інформаційних джерелах, у торгових об'єктах (далі - торгівля по зразках у торговому об'єкті);
поза торговим об'єктом - шляхом надання описів товарів, що містяться в каталогах, проспектах, рекламі, чи буклетах представлених у фотографіях чи інших інформаційних джерелах, що розсилаються продавцем невизначеному колу осіб з використанням послуг організацій поштового зв'язку чи розповсюджуваних у засобах масової інформації чи будь-яких інших способів, не забороненими законодавством, у тому числі в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет через інтернет-магазин (далі - торгівля по зразках поза торговим об'єктом).
Планування залу товарних зразків має забезпечувати зручне розміщення робочих місць персоналу, добрий огляд товарів і вільний доступ до них покупців. Обладнання, як правило, виставляється рядами перпендикулярно проходу, утворююча секції, в кожній з яких розміщуються зразки товарів однієї або кількох споріднених комплексністю попиту товарних груп, а також робочі місця товарознавців. Зразки товарів розміщуються по групах, а всередині груп - по видах, матеріалу виготовлення та інших товарних ознаках. При цьому бажано, щоб розміщення товарів здійснювалося в такому самому порядку, як і на складах.
Для полегшення особистого відбирання товарів під час розміщення товарних зразків керуються такими основними принципами:
кожен зразок розміщується тільки в одному місці. До нього прикріплюється ярлик з вказанням назви товару, номенклатурного номера, ціни, ґатунку тощо;
зразки розміщуються за товарними групами з урахуванням спорідненості попиту з метою полегшення підбору потрібного асортименту товарів;
за товарами закріплюють постійні місця і викладають на них зразки так, щоб забезпечити наглядність і привабливість виставки;
зразки нових товарів негайно доставляють на виставку, а після завершення продажу товарів - відразу ж знімають з виставки.
ПП «Лєгніца» засновано 14 квітня 1997року. Підприємство було створене для задоволення потреб суспільства у товарах та послугах і діє на підставі статуту. Предметом діяльності є торгівля, виготовлення реклами, комплекс будівельних робіт та послуг, комплекс виробничої діяльності, комплекс побутових та туристичних послуг, комплекс транспортних послуг та ін. Основний вид діяльності ПП «Лєгніца» – оптова торгівля шкільними, офісними та канцелярськими товарами.
Документом, що сприяє правильному формуванню асортименту товарів на конкретних оптових підприємствах, є асортиментний перелік товарів.
Наявність асортиментного переліку дозволяє не тільки раціонально регулювати асортимент товарів, але і систематично контролювати його повноту і стабільність.
Асортимент ПП «Лєгніца» характеризуєтьсянаступними показниками: він є сталий, широкий, насичений та гармонійний.
Під розміщенням товарів розуміють систему розташування їх на окремих ділянках робочого місця за асортиментними ознаками (вид, група, артикул, розмір, фасон, сорт).
На ПП „Лєгніца” товари розміщені по товарно-галузевому принципі, коли в межах одного робочого місця (секції) знаходяться вироби однієї товарної групи.
За кожним товаром закріплене постійне місце, покупці звикають до цьому і легко орієнтуються в торговому залі, а працівникам залу це допомагає контролювати схоронність товарів, стежити за повнотою асортименту товарів і вчасно поповнювати їхні запаси.
При розміщенні товарів на застосовується вертикальний і горизонтальний способи викладення.
З метою забезпечення кращої комерційної діяльності залу товарних зразків ПП „Лєгніца” можна рекомендувати наступні шляхи:
- збільшити робочий день з 8.30 до 20.00, що дасть можливість збільшити обсяг товарообороту;
- переглянути договірні умови з постачальниками, а саме: при закупівлі продукції великими партіями передбачити можливість знижок, а також розстрочки платежів за продукцію;
- у просуванні продукції використовувати кращий досвід інших підприємств, а також розглянути можливість впровадження посади менеджера з просування;
- особливу увагу слід приділити торговій марці, її подальшому зміцненню. В даному випадку, доцільно було б використати закордоний досвід.
   
Список літератури

1. Альбеков А.У, Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Серия "Учебники, учебные пособия". Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.—512 с.

2. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.—

М.: Экономика, 1990.—206 с.

3. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. Донецьк: 2002.— 562 с.

4. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для вузів.— Донецьк: АСНА, 1998.— 146 с.

5. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.

6. Баширов И.Х. Коммерция: учебное пособие.— Донецк, 1994.

7. Баширов И.Х. Коммерческая деятельность на рынке товаров

и услуг.— Донецк: ДКИ, 1993.

8. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский

институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.

9. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства:м Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2008. – 780 с.

10. Криковцева Н. О., Казаква О.Б. Комерційна діяльність. – К., 2008.

11. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского.— СПб.: Питер, 1999.— 448 с.— (Серия "Теория и практика менеджмента").

12. Лучко М. Р., Адамик О. В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль, 2007. – 441 с.

13. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.

14. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.

15. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.

16. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:

Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.

17. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.

18. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.

19. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.— М.:

ИНФРА-М, 2000.— 248 с— (Серия "Высшее образование").
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.