17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Форми і методи досягнення комерційного успіху підприємства№ роботи: 718
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Суть та значення комерційного успіху підприємства в ринкових умовах........5
1.1. Суть ефективності комерційної діяльності.................... .............................. ......5
1.2. Види ефективності комерційної діяльності.................... .............................. .....7
1.3. Чинники зростання ефективності діяльності.................... .............................. .10
2. Аналіз форм та методів досягнення комерційного успіху ТОВ „ЕпіЦентрК”................... .............................. .............................. .............................. ..16
2.1. Функції комерційних служб торговельного підприємства для досягнення комерційного успіху........................ .............................. .............................. ..............16
2.2. Показники комерційного успіху підприємства.................. .............................1 8
2.3. Вплив комерційного успіху на досягнення конкурентоспроможності підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..22
3. Шляхи удосконалення комерційного успіху…....................... ...........................28

Висновки та пропозиції.................... .............................. .............................. .............33
Список використаних джерел........................ .............................. ............................35
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........37
   
Список літератури

1. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами затверджені відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” та постанови КМУ від 15.06.06 р. № 833 “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”. 12.11.2007.
2. Академия рынка: Маркетинг / Пер с франц. А. Дайан, Ф. Букерель, Р.Ланкар и др.; Науч. ред. А.Г.Худокормов.— М.: Экономика, 1993.-572 с.
3. Альбеков А.У, Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Серия "Учебники, учебные пособия". Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.—512 с.
4. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.—
М.: Экономика, 1990.—206 с.
5. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. Донецьк: 2002.— 562 с.
6. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для вузів.— Донецьк: АСНА, 1998.— 146 с.
7. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
8. Баширов И.Х. Коммерция: учебное пособие.— Донецк, 1994.
9. Баширов И.Х. Коммерческая деятельность на рынке товаров
и услуг.— Донецк: ДКИ, 1993.
10. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский
институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
11. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства:м Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2006. – 780 с.
12. Кришина М.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.— 256 с.
13. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского.— СПб.: Питер, 1999.— 448 с.— (Серия "Теория и практика менеджмента").
14. Лучко М. Р., Адамик О. В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль, 2005. – 441 с.
15. О. Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской.— СПб.: Питер, 2001.— 964 с.— (Серия "Бизнес-класс").
16. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
17. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
18. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 1999.
19. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика.: навч. посіб.-К.: МАУП, 2003-160 с.
20. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посіб.. К.: Кондор, 2003-214 с.
21. Шуляк П.Н. Ценообразованиє: Учебно-практическоє пособиє.- 3-є изд. – М.: Издательский Дом „Дашков и К”.; 2000.-192 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.