22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз ліквідності підприємства№ роботи: 716
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства.................. ......5
1.1. Сутність ліквідності та її значення для оцінки фінансового стану підприємства.................. .............................. .............................. .............................. 5
1.2. Основні показники ліквідності підприємства.................. .............................. 8
РОЗДІЛ 2 Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ „Пригма-Прес”................. .............................. .............................. .............................. ............13
2.1. Аналіз господарської діяльності підприємства.................. .........................13
2 .2. Аналіз балансу підприємства.................. .............................. ........................17
2. 3. Аналіз показників ліквідності................... .............................. ......................23
РОЗД ІЛ 3 Шляхи підвищення ліквідності підприємства.................. ................26
3.1. Модель проведення фінансової санації ВАТ „Пригма-Прес”................. ..26
3.2. Напрями удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю................ .............................. .............................. ...........................29

ВИСНОВКИ................... .. .............................. .............................. ..........................32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......35
ДОДАТКИ............ .............................. .............................. .............................. ........37

ВСТУП

Аналіз ліквідності дозволяє визначити, наскільки ефективно здійснюється фінансовий менеджмент на підприємстві. Проте, як свідчать дослідження, теорія і практика аналізу ліквідності в Україні знаходиться на стадії свого становлення. Більшістю підприємств подібний аналіз практично не здійснюється, що робить тему дослідження своєчасною та актуальною.
Питання теоретичного та методологічного обґрунтування поняття «ліквідність» розглядались у працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців та практиків, зокрема П. Ревентлоу, Е. Нікбахта, Й. Ворста, А. Гропеллі, В.В. Ковальова, М.М. Крейніної, Г.В. Савицької, А.М. Поддєрьогіна, А.Д. Шеремета, І.О. Бланка, Л.А. Лахтіонової та інших. Завдяки роботам цих вчених сформульовано підґрунтя для подальших наукових досліджень.
Об’єктом дослідження курсової роботи є ВАТ „Пригма-Прес”, предметом, коло питань, що стосуються ліквідності підприємства.
Мета роботи – аналіз ліквідності підприємства. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було вирішити наступні завдання:
- досліди теоретико-методологічний апарат теми дослідження;
- охарактеризувати основні показники ліквідності підприємства;
- провести аналіз господарської діяльності підприємства;
- здійснити аналіз балансу підприємства;
- проаналізувати показники ліквідності підприємства;
- запропонувати можливі шляхи підвищення ліквідності підприємства;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Інформаційною базою даної роботи є чинне законодавство України, наукові посібники, періодичні видання, а також фінансово-статистична звітність об’єкту дослідження.


ВИСНОВКИ

Ліквідність – термін, який характеризує здатність окремих видів майнових цінностей швидко і без значних втрат своєї вартості перетворюватися у грошові кошти.
Аналіз ліквідності дозволяє відповісти на питання:
• У якій мірі підприємство може покривати свої поточні борги?
• Який рівень надійності цього покриття?
• Чи можливе додаткове залучення короткострокових зобов'язань без критичного погіршення ліквідності?
Всі активи фірми в залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в кошти, можна умовно підрозділити на такі груп:
1. Найбільш ліквідні активи - суми по всіх статтях коштів, що можуть бути використані для виконання поточних розрахунків негайно. У цю групу включають також короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).
2. Швидкореалізовані активи - активи, для обертання яких у наявні кошти потрібен певний час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати), інші оборотні активи.
3. Повільнореалізовані активи - найменш ліквідні активи - це запаси, дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати), податок на додану вартість по придбаним ценностям.
4. Важкореалізовані активи - активи, що призначені для використання в господарській діяльності протягом тривалого періоду часу. У цю групу можна включити статті I розділу активу балансу “Позаобігові активи”.
Ліквідність підприємства, як відомо, можна оперативно визначити за допомогою коефіцієнтів ліквідності. Коефіцієнти ліквідності можуть бути різними за назвою, але сутність їх в основному однакова як на українських підприємствах, так і в зарубіжних фірмах та компаніях.
Основні показники ліквідності:
1. Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідності) дає загальну оцінку платоспроможності підприємства.
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності - цей коефіцієнт за смисловим значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється для вужчого кола поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину - виробничі запаси.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Цей коефіцієнт показує, яку частину короткострокових позикових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. Теоретично достатнім значенням для коефіцієнта абсолютної ліквідності є співвідношення 0,2 : 1.
Об’єктом дослідження є ВАТ “Пригма-Прес”. ВАТ “Пригма-Прес” - машинобудівне підприємство, основною спеціалізацією якого є випуск машин по переробці дроту. Асортимент продукції, що виробляється включає такі основні групи: пружинонавивні, цвяхові, шайбонавивні, правильно-відрізні автомати.
За період, який аналізується об’єми реалізованої продукції зросли з 3335,3 тис. грн. (2007 р.) до 5542,9 тис. грн. (2009 р.), що становить 1,6 раза.
Аналізуючи собівартість реалізованої продукції помітно, що вона зростає. Так, у 2007 році величина її становила 2776,5 тис. грн. у 2009 році – 4078,4 тис. грн. Слід відмітити, що зростання собівартості продукції має повільніші темпи ніж зростання виручки від реалізації продукції, це явище є позитивним.
Щодо витрат на 1 грн. реалізованої продукції, то у 2007 році їх величина становила 1,23, у 2008 році – 1,25 грн., і у 2009 році даний показник зменшився до 1,12 грн., темпи падіння у 2009 р. по відношенню до попереднього року становлять 89,6%. Виходячи з даної ситуації можна зробити висновок, що виробнича діяльність підприємства є збитковою.
Співвідношення необоротних активів та оборотних коштів за 2008-2009 роки постійно змінювалося. У 2008 році питома вага необоротних активів становила – 43,6%, у 2009 році – 40,3% . Частка оборотних коштів за даний період становила відповідно 56,6% та 59,7%.
В пасиві балансу більшу частку займають власні кошти: у 2008 році – 92,2%, 2009 рік – 91,8 Довгострокові зобов’язання на початок періоду були відсутні, а на кінець періоду їх частка в загальній структурі балансу становила 2,5%. Поточні зобов’язання відповідно склали у 2008 році – 7,8%, у 2009 році – 5,7,0%.
Структура балансу вважається незадовільною, а підприємство неплатоспроможним, оскільки розраховані показники є нижче свого нормативного значення.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності зростає (з 0.005 до 0.028). Значення коефіцієнта досить низьке, що говорить про те, що підприємство не змогло б терміново погасити свої зобов'язання. Однак враховуючи малу імовірність того, що всі кредитори одночасно зажадають погашення боргів а також беручи до уваги зростання показника, можна сказати, що співвідношення легкореалізованих активів і короткострокової заборгованості допустиме.
Коефіцієнт загальної ліквідності значно перевищує нормативне значення і має тенденцію зростання, з 2007 р. по 2009 рік цей показник збільшився 1,7 раза. Збільшення коефіцієнта загальної ліквідності відбувалося за рахунок зменшення поточних зобов’язань.
Серед заходів підвищення ліквідності підприємства модель проведення фінансової санації та вдосконалити управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства.
   
Список літератури

1. Азарова В. О., Рузакова О. В. Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2006. - №12. - с. 121-125.
2. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 253 с.
3. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
4. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства. // Фінанси України. – 2005. - №3. - с. 13-17.
5. Внукова Н. М., Зінченко Н. І. Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств. // Фінанси України. – 2006. - №12. - с. 112-116.
6. Д . Янок. Аудит фінансової звітності у вирішенні проблем підвищення якості інформації про фінансові результати діяльності підприємства. // Банківська справа. – 2006. - №1. - с. 21-29.
7. Долгоруков Ю. О. Редіна Н. І. Факторний аналіз фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2006. - №10. - с. 129-130.
8. Єрін, Д. Л. Статистичні аспекти оцінювання платоспроможності країни // Статистика України. – 2007. – №1. – С.27-30.
9. Журавльова, Ю. Ю. Сутність платоспроможності // Фінанси України. – 2007. – №1. – С.116-120.
10. Захарченко В. О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства. // Фінанси України. – 2005. - №1. - с. 137-142.
11. Іонін, Є. Розв'язання питань методологічного обгрунтування понять "платоспроможність" і "ліквідність" // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №6. – С.30-42.
12. І. Лазаришина. Аналіз господарської діяльності // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - №102. - с. 12-16.
13. Ковальська К. В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 101-104.
14. Кондратьев О. В., Оцінка фінансової стійкості підприємства та її показники // Фінанси України – 2006. – №11. – С. 44-52.
15. Н. Хрущ, Л. Приступа Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства // Економіст. - 2007. – №7. с. 28-31.
16. Ю. Авсеньтєв. Система оцінки фінансового стану емітента боргових зобов’язань // Банківська справа. – 2006. - №6. - с. 65-73.
17. Свиридова Н. В. Оценка финансового состояния организаций в условиях применения МФСО. // Финансы. – 2006. - №2. - с. 67-68.
18. Солотва, В. Аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості в системі управління підприємством // Вісник КНТЕУ (спецвипуск). – 2003. – №6. – С.199-206.
19. С. Ільченко, С., О. Низков, В. Хаустов. Математична модель фінансового стану підприємства на основі системи балансових рівнянь // Економіст. – 2006. - №1. - с. 38-40.
20. Хотомлянський О. Л., Знахуренко П. А. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2007. - №1. - 2007 с. 111-114.
21. Фінансова звітність за 2007 рік. // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - №106. - с. 6-25.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.