19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методи аналізу фінансової рівноваги торговельного підприємства та напрямки її вдосконалення (на прикладі ЗАТ Конфілд)№ роботи: 712
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансової рівноваги торговельного підприємства.................. .............................. .............................. .............................. 5
1.1. Поняття фінансового аналізу у сучасних умовах господарювання................ ..5
1.2. Методика визначення фінансової рівноваги на підприємстві.................. ...9
Розділ 2. Фінансовий аналіз ЗАТ "Конфілд"................... .............................. .....12
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.................. .......12
2.2. Методи визначення фінансової рівноваги ЗАТ "Конфілд"................... .....16
Розділ 3. Напрями підвищення ефективності фінансової рівноваги ЗАТ "Конфілд" за допомогою комп"ютерних технологій.................... ......................26
3.1. Шляхи удосконалення фінансової рівноваги ЗАТ "Конфілд"..............26
3 .2. Удосконалення фінансової рівноваги за допомогою комп"ютерних технологій.................... .............................. .............................. .............................. .27
Висновки................. .............................. .............................. .............................. .....30
Список використаних джерел........................ .............................. ........................32
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 35

Вступ
Фінансова рівновага є основним показником успішної економічної діяльності, базою ухвалення рішень щодо розвитку та вдосконалення ефективності функціонування підприємства в сучасних умовах. Ця економічна категорія є першочергово важливою для економічних партнерів, що здійснюють співробітництво з торговельним підприємством. Очевидно тому, забезпечення фінансової рівноваги є найважливішим завданням фінансових служб та адміністрації підприємства (зокрема торговельного), умовою успішності його внутрішніх та зовнішніх взаємодій.
Проблеми фінансової рівноваги детально досліджено в працях відомих вітчизняних та зарубіжних класиків, зокрема: Ю. Брігхема і Л. Гапенськи, Дж.К. Ван Хорна, І.О. Бланка, В.В. Ковальова, Д.С. Молякова, Е.С. Стоянової, А.Д.Шеремета та інших. Необхідно зауважити, що більшість науковців та дослідників найважливішим елементом визначеної характеристики підприємства вважають ліквідність.
Таким чином, фінансова рівновага - це певний стан підприємства, який віддзеркалює його спроможність забезпечити виконання своїх фінансово-майнових зобов'язань перед іншими господарськими суб'єктами завдяки правильно організованій роботі з власними засобами, за рахунок оптимальної структури активів підприємства та ефективності їх використання та правильно сформованих пасивів. Оцінка фінансової рівноваги підприємства є однією з найважливіших характеристик його фінансового стану, яка пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від кредиторів та інвесторів.
Об'єктом дослідження курсової роботи є ЗАТ „Конфілд”, предметом – коло питань, що стосуються методології аналізу фінансової рівноваги на підприємтві.
Мета даної роботи – аналіз фінансової рівноваги та розробка напрямків її вдосконалення на прикладі закритого акціонерного товариства „Конфілд”.
Завдання роботи:
- розкрити теоретико-метологічний апарат теми дослідження;
- проаналізувати господарську діяльність ЗАТ „Конфілд”;
- дати оцінку фінасової рівноваги підприємства;
- розробити заходи покращення фінансового стану ЗАТ „Конфілд”;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Інформаційною базою даної роботи є чинне законодавство України, наукові розробки та навчальні посібники, а також матеріали, що відображають гоподарську та фінанову діяльніть об’єкту долідження.


Висновки
Фінансова рівновага є основним показником успішної економічної діяльності, базою ухвалення рішень щодо розвитку та вдосконалення ефективності функціонування підприємства в сучасних умовах.
Оцінка фінансової рівноваги підприємства є однією з найважливіших характеристик його фінансового стану, яка пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від кредиторів та інвесторів.
Використання моделей фінансової рівноваги з метою забезпечення платоспроможності та ліквідності підприємства, що перебуває у кризі, спрямоване на збільшення вхідних грошових потоків та зменшення вихідних. Збільшення вхідних грошових потоків досягається за рахунок таких основних заходів:
1) мобілізації внутрішніх резервів самофінансування;
2) рефінансування дебіторської заборгованості;
3) стимулювання збуту основної продукції;
4) залучення додаткового акціонерного (пайового) капіталу;
5) одержання нових позик.
Вихідні грошові потоки зменшуються в результаті заходів:
1) зменшення поточних виплат у рамках операційної діяльності (зниження собівартості продукції);
2) реструктуризації кредиторської заборгованості;
3) перегляду дивідендної політики;
4) заморожування інвестицій.
Об’єктом дослідження курсової роботи є ЗАТ„Хмельницька кондитерська фабрика „Конфілд „Конфілд”. Сьогодні Закрите акціонерне товариство „Хмельницька кондитерська фабрика „Конфілд” – це торгова марка, яка добре відома не лише в Україні, але й поза її межами. Фабрика – постійний учасник міжнародних виставок. Високу оцінку одержали вироби на виставках в США, Італії, Франції, Росії, Білорусії, Німеччині, ОАЄ, Індії, в Україні, Саудівській Аравії, Греції.
Щодо реалізованої продукції, то тут спостерігається чітка тенденція росту. За період, який аналізується об’єми реалізованої продукції зросли з 3335,3 тис. грн. (2007 р.) до 5542,9 тис. грн. (2009 р.), що становить 1,6 раза.
У 2007 році підприємство ЗАТ “Конфілд” працює збитково, тобто “проїдає” свій капітал. У 2008 та 2009 роках підприємство отримало прибутки, але потрібно відмітити, що операційна діяльність ЗАТ “Конфілд” і надалі залишається збитковою. Підприємство отримало прибутки від іншої діяльності, а саме: продажу обладнання та здачі приміщень в оренду. Але така діяльність не є перспективною.
Аналізуючи основні показники фінансової рівноваги помітно, що більшість з них мають негативну тенденцію або нижчі рівня нормативного значення. Отже, підсумовуючи проведені дослідження потрібно відмітити, що у фінансовому плані дане підприємство є нестійким.
Основним напрямом забезпечення досягнення точки фінансової рівноваги підприємством в кризових умовах є скорочення об'єму споживання фінансових ресурсів. Перелік заходів з покращення фінансового становища є індивідуальним для кожного з підприємств та залежить від сфери в якій ведеться бізнес, груп продукції, кон’юнктури ринку, регіональної інфраструктури, системи управління підприємством, структури витрат на виробництво і управління, техніко-технологічних особливостей та інших факторів.
Зменшення собівартості продукції являється одним із важливих кроків на шляху до фінансового оздоровлення підприємства, оскільки зниження собівартості є джерелом збільшення прибутку.
З метою зменшення витрат на оплату праці ми пропонуємо на даному підприємстві впровадити ERP систему “Віртуоз”. Річний економічний ефект від впровадження даного заходу становитиме 7,8 тис. грн.
   
Список літератури

1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 423 с.
2. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 253 с.
3. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995. – 236 с.
4. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998. – 365 с.
5. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996. -324 с.
6. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 463 с.
7. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 265с.
8. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
9. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 412 с.
10. Крутик О. Б. Основы финансовой деятельности предприятия. - СПб, 1996. – 321 с.
11. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. -Минск; М.: ИП "Экоперспектива", 1998. – 234 с.
12. Коропецький Б. Діагностика фінансової стійкості суб’єктів господарювання на основі коефіцієнтного аналізу // Наукові записки. – 2003. - №1, вип. 12. – с. 175 – 180.
13. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання6 Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.
14. Мартищук В. Фінансовий аналіз як необхідна складова ефективного управління підприємством/ В. Мартищук, А. Дубівка // Наукові записки. – 2003. - №2, вип. 12. – с. 89-91.
15. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затверджена Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств // Галицькі контракти – 1997 - №40.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.