19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проблеми добору державних службовців: вимоги, оцінювання, соціальний захист№ роботи: 697
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ………………3
1. Соціально-правова характеристика державних службовців.................... ..........4
2. Атестація державних службовців.................... .............................. ........................7
3. Соціальний захист державних службовців.................... .............................. .......12
Висновки........... .............................. .............................. .............................. ...............15
Список використаних джерел........................ .............................. ............................16
   
Список літератури

1. Закон України від 16 грудня 1993 р. "Про державну службу". - Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - ст. 490
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922 "Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців". / / Офіційний Вісник України. - Київ. - 2001. - №1 - 2. - с.476
3. Ю. П. Битяк. Адміністративне право України. Підручник. Київ. Юрінком Інтер. 2005.
4. Оболенський О.Ю. Державна служба: Підручник. - К.: КНЕУ, 2006.
5. Державне управління: Підручник/ В. Дьяченко , 2005. - 544 с
6. Державне управління: Підручник/ П. Розумнюк , 2007 -455с
7. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика. Навчальний посібник. - К.: Атака, 2003. - 160с.
8. Державне управління: Навч.посіб./А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна, Л.Ю.Гордієнко; За заг.ред.А.Ф.Мельник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 343с.
9. Дубенко С. Державна служба в Україні: Навч. посіб. для студентів, слухачів із спец. "Держ. упр." - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 168 с.
10. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія /Кол.авт. за заг. ред. О.Ю.Оболенського. - Хмельницький: Поділля, 1999. - 570 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.