10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні переваги та недоліки одноособового володіння№ роботи: 67
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 34 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................3
Розділ 1. Приватна власність – класична форма одноособового володіння..................... .............................. .............................. ..........................6
Р озділ 2. Основні форми організації підприємницької діяльності: їх переваги та недоліки...................... .............................. .............................. ...........................12

2.1. Одноособове володіння..................... .............................. .............................. 12
2.2. Товариство (партнерство)................. .............................. .............................. .14
2.3. Корпорація.................... .............................. .............................. ......................18
Розд іл 3. Загальні основи індивідуального підприємництва та особливості його здійснення в Україні....................... .............................. .............................. ..22
Висновки................ .............................. .............................. .............................. 30
Список використаної літератури.................... .............................. .................33
   
Список літератури

1. Башнянин Г.І. та інш.,”Політична економія”,Ч1,К.,1997
2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. — Київ: Либідь, 1995
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. — Київ: Вища школа, 1995
4. Гаврилишин О.Ю.,”Основні елементи теорії ринкової системи”,1992
5. Основи економічної теорії / за редакцією С.В. Мочерного. — Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1998
6. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
7. Задоя А.А.,Петруня Ю.Е.,”Основы экономики”,К.,1997
8. Экономическая история капиталистичеких стран / под редакцией В.Т. Чунтулова, В.Г. Сарычева. — Москва: Вышая школа, 1995
9. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
10. Кривенко К. Теорія ринкової економіки і практика переходу України до ринку // Економіка України. — 2002. — №7
11. Ковальчук В.М.,”Загальна теорія економіки”,К.1998
12. Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н.Чепурина. - Киров: АСА, 1995. - 624 с.
13. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992. - 400с.
14. Ніколенко Ю.В.,”Основи економічної теорії”,К.1998
15. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 1997. - 743с.
16. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
17. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
18. Политическая экономия:Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с. -
19. Рикардо Д. Основы политической экономии и налогового обложения. - М.,1955.
20. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 1993. - 496 с.
21. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: "Наукова думка", 1994. - 264 с.
22. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.