09 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Науково-технічний прогрес№ роботи: 66
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 36 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ....3
Розділ 1. Суспільне виробництво: сутність і тенденції розвитку ....................5
Розділ 2 Науково-технічний прогрес та основні його напрямки.....................1 3
Розділ 3. Впилив НТП на структуру виробництва................... .........................26
Р озділ 4. НТП та структурна перебудова економіки України....................... ...28
Висновки............... .............................. .............................. .............................. .......32
Список використаної літератури.................... .............................. ........................35
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій – К.:Четверта хвиля, 1997
2. Будаговська. Макроекономіка. К. 2001.
3. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст /Пер. з англ. С.Панчишина, О.Ватаманюка, А.Стасишина.- Основи, 2003.
4. Бункина М. Макроэкономика. М. 1996
5. Дадаян. Макроэкономика для всех. Д. 1995.
6. Дорнбуш Р, Фішер С. Макроекономіка. К.: Основи, 1998.
7. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Макроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 2001.
8. Гальчинський А. Основи економічної теорії. К. 1995.
9. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. 3. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606с.
10. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект). Наукова монографія. Київ: "Світ Знань", 2002, 528 с
11. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
12. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997
13. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
14. Основи ринкової економіки / за ред. В. М. Петюха, К. ”Вища школа”,1997
15. Политическая экономия: Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с.
16. Ричард Мер. Макроэкономика. М. 1994.
17. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. К. 1996.
18. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1995.
19. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995.
20. Современная экономика. Под ред. О.Ю. Мамедова. Ростов-на-Дону, Феникс, 2002.
21. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
22. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
23. Черняк В. Модель экономики: выбор Украины // Экономика Украины. 1999, № 9, С.33.
24. Яковлева В. Макроэкономика. С. 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.