10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Джерела формування власного капіталу№ роботи: 641
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ 3
1. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства 5
1. Сутність власного капіталу, його форми та функції 5
1.2. Зовнішні джерела формування власного капіталу 8
1.3. Внутрішні джерела фінансування власного капіталу 10
1.4. Політика формування власних фінансових ресурсів 11
2. Аналіз стану капіталу ТОВ «Елліс Коммунікейшинз» 14
2.1. Загальна характеристика підприємства 14
2.2. Аналіз власного капіталу ТОВ «Елліс Коммунікейшинз» 18
2.3. Аналіз джерел формування власного капіталу 22
3. Шляхи оптимізації формування джерел власного капіталу 26
3.1. Концепції управління власним капіталом 26
3.2. Напрями збільшення прибутку підприємства 28
3.3. Використання прискорених методів амортизації 30
Висновки 32
Список використаних джерел 34
Додатки 36
   
Список літератури

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 Звіт про власний капітал
2. Абалкин Л. Бегство капитала: природа, формы, методы борьбы.// Вопросы экономики, № 7, 2001 г.
3. Афанасьев А.А. Кругооборот капитала в предприятии. — Л.: Экономическое образование, 2002 г.
4. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 423 с.
5. Бандурка О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 253 с.
6. Бланк. И. А. Управление капиталом: Учебный курс. К.: Эльга, изд-во Ника-Центр, 2004. - 576 с.
7. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995. – 236 с.
8. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998. – 365 с.
9. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996. -324 с.
10. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 463 с.
11. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
12. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.
13. Іонін Є. Є. Аналітичне підґрунтя реалізації концепції збереження власного капіталу // Актуальні проблеми економіки України. - 2005. - № 1(43). - С. 43-53.
14. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 412 с.
15. Крутик О. Б. Основы финансовой деятельности предприятия. - СПб, 1996. – 321 с.
16. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
17. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
18. Плікус І. Й. Система моніторингу для фінансового прогнозу діяльності підприємства. // Фінанси України. - 2004. - № 6. - С. 35-44.
19. Сокуренко П. І. Фінансовий менеджмент - один з головних механізмів пристосування підприємств до умов ринкової економіки. //Економіка і регіон (ПНТУ). - 2004. - № 1(2). - С. 108-113.
20. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой.-М.: Финансы и статистика, 1995. – 217 с.
21. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2001. – 369 с.
22. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
23. Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування. //Ринок цінних паперів України. - 2004. - № 5-6. - С. 39-43.
24. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Анализ финансових отчетов. - М.: Инфра-М, 1998. – 231 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.