19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості фінансів господарських товариств та об’єднань№ роботи: 639
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 50
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації фінансів суб’єктів господарювання в Україні....................... .............................. .............................. .............................. .........5
1.1. Сутність, функції та основи організації фінансів підприємств................... .....5
1.2. Зміст та завдання управління фінансами підприємств………………….……9
1.3. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи господарських товариств та об’єднань..................... .............................. .............................. .............................. .13
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання................ .............................. .............................. .............................1 8
2.1. Аналіз основних показників господарської діяльності.................... ..............18
2.1.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції..................... ............................18
2.1.2. Аналіз використання трудових ресурсів...................... .............................. ...21
2.1.3. Аналіз ефективності використання основних фондів........................ ..........27
2.2. Аналіз фінансового стану......................... .............................. ...........................31

2.2.1. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства.................. .....................31
2.2.2 . Аналіз показників фінансової стійкості підприємства.................. .............35
2.2.3. Аналіз власного капіталу...................... .............................. ............................37
РОЗДІЛ 3. Шляхи покращення фінансового стану суб’єктів господарювання................ .............................. .............................. .............................4 1
3.1. Напрямки покращення фінансового стану......................... .............................. 41
3.2. Розробка алгоритму проведення аналізу фінансового стану підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..44
ВИСНОВКИ................ .............................. .............................. .............................. .....47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........49
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 1.01.2004 року.
2. Закон України “Про господарські товариства” від 19. 09. 1991 р. № 1576- ХІІ
3. Закон України «Про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI
4. Алпатов А. Реструктуризация предприятий: механизм и организационные меры. // Экономист. - 2000. - № 3. - с.26 – 32.
5. Балабанов И. Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 2001.
6. Батенко Л. Реструктуризация как путь к финансовому оздоровлению и прибыльности предприятия. // Бизнес.- 2000. - № 3 .-с.116 – 119.
7. Бень Т., Довбня С. Проблеми і передумови ефективної реструктуризації підприємств. // Економіка України. - 2000. - № 8. -с.36 – 41.
8. Білик М. Необхідність реструктуризації державних підприємств на сучасному етапі. // Економіст.- 2000.- № 2. -с.46 – 51.
9. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП “ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995 – 448 с.
10. Бойко С. Реструктуризація підприємств та запровадження ринкової моделі управління. // Економіка. Фінанси. Право.- 2001. - № 9. - с.15 –17.
11. Бойко С. Реструктуризація підприємств потребує комплексного підходу. // Економіка. Фінанси. Право.- 2001.- № 3. -с.1 – 15.
12. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В..Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник для студентів ВУЗів.-Житомир:РУТА, 2000. – 416с.
13. Герасименко Р.А. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних підприємств// Р.А. Герасименко, І.Р. Блажан// Фінанси України. – 2004 - № 6.
14. Грачёв А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: Учебно-практическое пособие.—М.: Издательство Финпресс, 2002.—208 с.
15. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
16. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
17. “Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об’єднань” під ред. С.І. Шкарабана - Тернопіль - ТАНГ – 2003р.
18. Заболотний В. М. Ретруктуризація і конкурентоспроможність українських підприємств. Сутність і підходи. // Державний інформаційний бюллетень про приватизацію.
19. Кальніченко Л. Реструтуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища. // Економіка України.-2000.- № 10.- с.27 – 33.
20. Кальніченко Л. Технологічна реструктуризація підприємств. // Економіка України.-2000.-№10.-с. 15 –21.
21. Карлик А. Реструктуризация в стратегии развития промышленных предприятий. // Проблемы теории и практики управления. – 2000 .- № 6. – с.87 – 91.
22. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 1995.
23. Основні положення про склад витрат виробництва на підприємствах і в організаціях // Галицькі контракти. – 2005. - № 12.
24. Павловська О.В.. Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для сам ост. вивч. дисц.—К; КНЕУ. 2002.—388с.
25. Плиса В. І. Зміцнення фінансової сталості підприємства // Фінанси України. 2005, № 5, с.96 - 98.
26. Попович П.Я. Економічний аналіз суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454 с.
27. Реструктуризация предприятий и компаний. / Под ред. И. И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2000. – 587 с.
28. Реструктуризация предприятия глазами внешнего консультанта. // Бизнес.-2000. - № 4. - с.128 – 137.
29. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч.посібник. Вид. 2-ге, доповннено і перероблено. Луцьк: Ред.- вид. від. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 456с.
30. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460с.
31. Смоленюк П.С. Фінансовий аналіз (навчальний посібник): - Хмельницький, НВП „Евріка” ТОВ, 2002.- 244с.
32. Справочник делового человека. Акционерные общества. -М., 1991.
33. Справочник делового человека. Совместные предприятия. -М., 1991.
34. Терещенко В. П. Санація підприємств.-К., 2001.
35. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навч. посіб-к. – Київ: КНЕУ, 2003.- 554с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.