21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність виробництва суспільного капіталу№ роботи: 635
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
Розділ 1. Економічний зміст суспільного капіталу...................... ........................5
Роз діл 2. Сутність виробництва та його чинники....................... .......................10
Роз діл 3. Основні фактори виробництва та механізм їх поєднання.................17
Розділ 4. Особливості розвитку та показники процесу виробництва в Україні....................... .............................. .............................. .............................. ...23
Висновки............... .............................. .............................. .............................. .......38
Список використаних джерел........................ .............................. ........................41

Вступ
Про розвиненість деяких держав і регіонів свідчить природа суспільства і так званий суспільний капітал. Суспільна форма капіталу — це його здатність створювати прибуток.
Людська діяльність, спрямована на створення матеріаль¬них благ (засобів існування) - це є виробництво.
Виробництво благ, призначених для задово¬лення потреб людей, пройшло тривалий істори¬чний шлях розвитку: від добування їжі за допомогою елементарних знарядь первісної людини до сучасного рівня перетворювальної діяльності суспільства. Та все ж будь-яке виробництво, первісне чи сучасне, характеризується деякими спільними рисами. Воно має в основі єдині три компоненти (фак¬тори): робочу силу людини, предмети праці і засоби праці.
Робоча сила - це здатність людини до праці. Предмет праці - те, на що скерована діяльність людини, з чого вона виробляє необхідні матеріальні блага. Нарешті, засоби праці - це інструменти, знаряддя, з допомогою яких люди обробляють предмет праці (наприклад, сировину), виробляючи з нього необхідні засоби існування. Предмети праці в сукупності з засобами праці склада¬ють засоби виробництва.
Робоча сила виступає в якості особистого фактора виробниц¬тва. Це головна творча продуктивна сила суспільства. Засоби виробництва складають речовий фактор виробництва. В резуль¬таті взаємодії факторів виробництва створюється продукт праці, призначений задовольняти ті чи інші потреби людей. Сама ж праця, в результаті створення корисних матеріальних благ (проду¬кту, послуг і т. ін.), виступає як продуктивна сила.
Кількісне відношення обсягу (маси) виробленого продукту (послуг) до затрат праці, затраченої на їх виготовлення, характеризує продуктивність праці.
Виробничий процес — це сукупність взаємозвязаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. Основними елементами виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці Це ресурсні складові виробничого процесу, які потребують певної витрати коштів. Поряд з цим у багатьох виробництвах використовуються природні процеси (біологічні, хімічні процеси в аграрних та аграрно-промислових виробництвах, сушіння, охолоджування деталей після термічної обробки тощо).
Природні процеси потребують витрат часу, а ресурси витрачаються тільки в разі їхньої штучної інтенсифікації.
Осмислення сучасних економічних проблем розвитку виробництва і ринкових відносин має суттєве значення для теорії і практики ринкової трансформації економіки України.
Обєктом роботи є виробництво суспільного капіталу, предметом – коло питань, що стосуються поєднання факторів процесу виробництва та суспільного капіталу.
Мета роботи – аналіз процесу виробництва суспільного капіталу, його факторів та розвитку.
В даній роботі були поставленні та вирішені наступні завдання:
- розкрито сутність суспільного капіталу, виробництва та основних чинників, що впливають на нього;
- проаналізовано основні фактори виробництва та механізм їх поєднання;
- виявлено особливості розвитку та показники процесу виробництва в Україні;
- узагальнено опрацьований матеріал та зроблено висновки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.