21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Міжнародний поділ праці та спеціалізація№ роботи: 62
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Сутність та значення міжнародного поділу праці
Розділ 2. Форми і напрямки розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва
Розділ 3. Сучасна трансформація міжнародного поділу праці та перспективи участі України у світових процесах
3.1.Якісні зміни у міжнародному поділі праці
3.2. Місце України в міжнародному поділі праці
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Вступ
Суттєвим фактором розвитку світового господарства виступає міжнародний поділ праці. Він передбачає випереджений розвиток в країні тих галузей економіки, в яких країна має відносні переваги, тобто виготовляє продукцію при меньших витратах виробництва в порівнянні з іншими країнами світу. Міжнародний поділ праці втілюється у міжнародній спеціалізації та кооперуванні виробництва.
Спочатку міжнародний поділ праці формувався під впливом природних факторів. Різниця у природно-кліматичних умовах найбільш суттево відбивається на виробництві сільськогосподарської продукції та сировини.
Прискорення процесу міжнародного поділу праці сприяв індустріальний розвиток національних економік. Промислова революція 19 ст. викликала переворот у галузевому розподілі праці. Міжнародний поділ праці все більше почав залежити від розвитку продуктивних сил, технічного рівня виробництва, технології, комбінації ресурсів.
Глибокі якісні зміни у розвитку міжнародного поділу праці, які сталися у 80-х – на початку 90-х років, зумовлені новим етапом науково-технічної революції, подальшими процесами глобалізації економічної системи виробництва. Цьому активно сприяють формування постіндустріальних систем виробництва, удосконалення систем транспорту і теле звязку, посилення міграції промислового капіталу, робочої сили, всебічний розвиток вертикальної інтеграції, створення спільних підприємств, широке залучення до міжнародного бізнесу невеликих і середніх фірм, частка яких сьогодні становить майже 40% зовнішньо торговельних операцій.
У кiнцевomy підсумку загальний смисл нових процесів у міжнародному поділі npaцi, що набули розвитку в ocтaнньoмy десятиріччі, зводиться ось до чого.
По-перше, приорітетного значення набули спеціалізація i коо- перування виробництва наукоємної продукції, пpoгpecивні технології, нoвi види виробничих мaтepiaлiв. Це зумовило розвиток так званого процесу деіндустріалізації промислово розвинених краін – скорочення в їхнix структурах виробництв базових галузей. Відповідно до цього намітилася тенденция до зниження попиту на сировинні ресурси на світовому ринку. Запровадження енерго i матеріалозберігаючих технологій призвело в розвинених країнах до скорочення на початку 90-х poкiв споживання нафти на одиницю валового национального продукту майже на 30 відсотків порівняно з серединою 70-х poіiв.
По-друге, фундаментальні зміни в міжнародному поділі npaці повязані з всебічним розвитком процесу cneціалізації у сфері науково-технічних знань та інформації. Hинi жодна країна не здатна вести дослідницькі розробки y вcix областях науки i тexнiки. Це призвело до утворення та інтенсивного розвитку міжнародного ринку науково-технічних знань – тopгiвлi ліцензіями, науковою інформацією, «ноу-хау», науково-технічними консультаціями, програмами-моделями, науковими та iншими видами iнтeлектуального обміну.
По-трете, дуже важливим структурним елементом міжнародного поділу праці стала інтернаціоналізація сфери послуг. Продаж послуг все тicнiше переплітається з виробництвом i збутом товарів, експортом капіталу, інтелектуальним обміном. Провідна роль у процесі інтернаціоналізації сфери послуг належить транснаціональним корпораціям, понад 50% закордонних філіалів яких займаються зазначеним видом економічної діяльності. Лідером тут є монополії США, де послуги становлять 1/3 єкспорту. Офіційна статистика США включає сюди транспортні та торгові послуги, воєні угоди, прибутки від продажу інформації тощо. В цій сфері особливе місце належить торгівлі фінансовими послугами (кредити, прийом депозитів, оплата чеків, лізинг, емісіякредитних карток).
Таким чином, міжнародний поділ праці як пряме провадження суспільного поділу праці є обєктивною основою науково-технічних, виробничих, торгівельно-економічних звязків між усіма країнами світу.
Отже, враховуючи вище сказане дана тема є надзвичайно актуальною в умовах сьогодення.
Мета даної роботи – проаналізувати міжнародний поділ праці та спеціалізацію. Для досягненя поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати низку завдань, а саме:
дослідити актуальність даної теми;
розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
охарактеризувати сутність міжнародного поділу праці та фактори його розвитку;
проаналізувати міжнародну спеціалізацію та кооперування виробництва;
розглянути сучасна трансформацію міжнародного поділу праці та перспективи участі України у світових процесах;
узагальнити опрацьований матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.