09 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування потреби у трудових ресурсах в закладах охорони здоров’я№ роботи: 617
розділ: Фармацевтичний менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 87
винагорода автору: 190 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… ……..……3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБ В ПЕРСОНАЛІ………5
1.1 Зміст, завдання та принципи кадрового планування……………………….5
1.2 Методи визначення потреб персоналу……………………………………..12
1 .3 Методи підбору, організація та джерела залучення персоналу……….…16
2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………...29
2 .1 Загальна характеристика ХООД……………………………………………29
2.2 Аналіз організаційної структури управління………………………………32
2.3 Аналіз основних техніко-економічних діяльності ХООД……………...…54
2.4 Аналіз трудового потенціалу ХООД…………………………………….…57
2.4.1 Аналіз динаміки та структури персоналу організації………………...…57
2.4.2 Аналіз складу та динаміки фонду заробітної плати…………………..…60
3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕНЯН ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ У ПЕРСОНАЛІ У ХООД…………………………………………………………………… ……..62
3.1. Оцінка персоналу……………………………………………………… ……62
3.2 Впровадження системи розвитку персоналу або управління трудовим переміщенням……………………………………………… ……………………66
3.3 Оптимізація чисельності персоналу……………………………………..…79
ВИСНОВКИ………………………………………………………… ………...…82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….…85
ДОДА ТКИ……………………………………………………………………. .…88
   
Список літератури

1. Закон України “Про оплату праці” // Урядовий кур’єр, №72-73, 18 травня 1995 р.
2. Закон України “Про зайнятість населення” від 01.03.1991 р., Київ: Україна. 1991. - 30 с.
3. Абрютина М. С. Экономический анализ торговой деятельности. – М.: Дело и сервис, 2000.
4. Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М., Чернов В.І. Нормування праці / За ред. В.М. Данюка і В.М. Абрамова. - К.: ВІПОЛ, 1995. -203 с.
5. Андриенко В.Ф., Данюк В.М. Экономическое стимулирование трудовой активности. - К.: Наукова думка, 1991.
6. Арсеенко А. Социально-экономический механизм регулирования трудовых отношений (на примере США, Канады, Великобритании). - К.: Наукова думка, 1995. - 184 с.
7. Богиня Д., Куліков Г. Концептуальні аспекти реформування оплати праці на етапі ринкової трансформації економіки // Україна: аспекти праці. - 1995. №1-2. -12 с.
8. Ведерніков М.Д. Досвід застосування систем оплати праці робітників у країнах з розвиненою ринковою економікою // Зайнятість населення та оплата праці в перехідній економіці: Зб. наук. пр. НАН України. І-т економіки; Редкол.: Д.П. Богиня (відп. ред.) – Київ, 1998. – с. 45-49.
9. Величко А., Величко В. Становлення ринку праці та ефективної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. - 1997. - №1. - с. 8-11.
10. Врублевский В.К. Труд на пороге третьего тысячелетия. К.: Изд. полит. литературы Украины, 1980. - 447 с.
11. Генкин Б.М. Эффективность труда и качество жизни: Учеб. пособие по курсу “Экономика и социология труда” для студ. всех спец./ СПбГИЭА. - СПб., 1997. -112 с.
12. Генкин Б.М. Оплата труда в условиях перехода к рыночной экономике. - Л.: ЛДНТП, 1991. - 32 с.
13. Грабова Н. Н., Кириленко В. Б. Бухгалтерский учёт и анализ торгово-комерческой деятельности. – К.: Учетинформ, 1995.
14. Демченко И.Л. Социально-экономические условия формирования рыночной мотивации труда: Автореф. дисс. ... канд. эконом. наук / Гос. ун-т. - К., 1991. - 21 с.
15. Заробітна плата і собівартість: сутність, тенденції та чинники зміни / Харченко М., Мирошниченко В. // Україна: аспекти праці. - 1996. - №1. С. 26-29.
16. Зайцев Г.Г., Файбушевич С.И. Управление кадрами на предприятии: Персональный менеджмент. Текст лекций. С-Пб., 1992.
17. Иванцевич Д.С., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. М.: Дело, 1993.
18. Инохара Х. Кадровая политика в Японских корпорациях // Человек и труд. - 1995. - №8.
19. Исаенко А.Н. Кадры управления в корпорациях США. М., 1983.
20. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 1992 г.
21. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Учеб.-метод. пособие. - К.: МАУП, 1995. - 228 с.
22. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. – К.: КНЕУ, 1998.
23. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення - К.: фірма “Праця”. - 1997. - 192 с.
24. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2000, - 378 с.
25. Ліванов І. Заробітна плата і основні засади визначення її розподілу // Україна: аспекти праці. 1995 - №3-4. - 7с.
26. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства. – К.: «Хрещатик», 1999.
27. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992.
28. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку / В.М. Абрамов, В.М. Данюк, А.М.Колот. - Одеса: ОКФА, 1995. - 96 с.
29. Мандибура В., Тімофєєв. Критерії визначення номінальної величини мінімальної заробітної плати в умовах ринкової економіки // Україна: аспекти праці. - 2003. - №6.
30. Нечай Т. Заробітна плата як показник стану економіки // Розбудова держави. 2001. - №1/2.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.