22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Забезпечення захисних прав пацієнтів№ роботи: 614
розділ: Фармацевтичний менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 112
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП…………………………………………………..………… ………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ…………………………………………………..…… ………………….7
1.1. Правовий статус пацієнта……………………………...…………………… .7
1.2. Основні права пацієнтів України…………………………………………..14
1 .3. Механізм забезпечення захисту прав пацієнтів у системі охорони здоров’я………………………………………………………… ………………..26
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВ ПАЦІЄНТІВ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ…...31
2.1. Загальна характеристика Старокостянтинівської центральної районної лікарні…………………………………………………………… …….…………31
2.2. Аналіз системи управління Старокостянтинівської центральної районної лікарні…………………………………………………………… …….…………33
2.3. Аналіз господарської діяльності Старокостянтинівської ЦРЛ………..…59
2.4. Аналіз захисту прав пацієнтів у Старокостянтинівській ЦРЛ…………...66
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ...73
3.1. Оцінка законопроекту «Про права пацієнтів в Україні» та юридичні наслідки його впровадження……………………………………………… …....73
3.2. Розробка концепції захисту прав пацієнтів…………………………….....97
В ИСНОВКИ…………………………………………………………… …….....104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...108
ДО ДАТКИ………………………………………………………………… …....113
   
Список літератури

1. Конституція України. К., 1996.
2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 4
3. Закон України «Про лікарські засоби» // ВВР. – 1996. - №24
4. Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" ( 60/95-ВР ).
5. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003
6. Цивільно-процесуальний кодекс України. (ВВР), 18.03.2004
7. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.07.98. № 207.
8. Правила внутрішнього трудового розпорядку Старокостянтинівської ЦРЛ затверджено головним лікарем Старокостянтинівської ЦРЛ від 20.07.1999р.
9. Система взаємодії між підрозділами Старокостянтинівської ЦРЛ та інших закладів затверджено головним лікарем М.В. Біликом 2002 р.
10. Наказ МОЗ України від 20.09.93р. №208 «Про затвердження тимчасових кваліфікаційних характеристик лікарів спеціалістів».
11. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 1997 р. N 356
12. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17 серпня 2007 року N 490
13. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку закладів охорони здоров’я, Переліку лікарських посад і Переліку посад фармацевтичних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1995 р. за N 399/935.
14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок державної акредитації закладу охорони здоров’я» від 15.07.97 N 765.
15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 03.01.96 N 6.
16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів» від 15.01.96 N 73.
17. Програма діяльності Кабінету Міністрів України „Послідовність Ефективність. Відповідальність», затверджена постановою Верховної Ради України від 16.03.04 № 1602-ІV.
18. Стратегія економічного та соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції», затверджена Указом Президента України від 28.04.04 № 493/2004.
19. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів, 1995.
20. Ансофф И. Стратегическое керування: Пер. с англ. -М.: Економіка, 1989.
21. Арсеенко А. Социально-экономический механизм регулирования трудовых отношений (на примере США, Канады, Великобритании). - К.: Наукова думка, 1995. - 184 с.
22. Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М., Чернов В.І. Нормування праці / За ред. В.М. Данюка і В.М. Абрамова. - К.: ВІПОЛ, 1995. -203 с.
23. Андриенко В.Ф., Данюк В.М. Экономическое стимулирование трудовой активности. - К.: Наукова думка, 1991.
24. Бородатий В.П., Крижко І.Д., Ягодзінський А.Й. “Управління персоналом: навч. посіб.” –К.:ІЗМН, 1997. –272 с.
25. Белошапка В. А., Загорий Г. В., Усенко В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм. - К.: РИА «Триумф», 2001. - 368 с.
26. Белявцев М. И., Иваненко Л. М. Маркетинг. Учебное пособие. -Донецк, 2003. -336с.
27. Богиня Д., Куліков Г. Концептуальні аспекти реформування оплати праці на етапі ринкової трансформації економіки // Україна: аспекти праці. - 1995. №1-2. -12 с.
28. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. - М.: «Тріада,ЛТД», 1997. – 384с.
29. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: Гардарика, 1998
30. Гражданское процессуальное право: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. – М.: ТК Велби, 2004. – С. 289.
31. Громовик Б. П. Логістичні моделі управління товарними запасами фармацевтичних підприємств //Фармац. журн. - 2003. - №2. - С. 8-16.
32. Громовик Б. П. Логістичні прийоми у роботі представництв фармацевтичних фірм /Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тез. доп. IV міжнародної науково-практичної конференції. - Львів: НУ «Львівська політехніка», 2002. - С. 87-88.
33. Громовик Б. П., Мірошнікова I. О., Ярко Н. Б. Маркетингове вивчення питань самолікування та безрецептурного відпуску ліків //Фармац. журн. - 2001. - №6. - С. 17-26.
34. Гаркавенко С. С., Маркетинг: Навчальний посібник, — Київ: Лібра, 1996 — 384 с.
35. Директива Совета ЕС от 31 марта 1992 г. №92/28/ЕЕС «О рекламировании лекарственных препаратов для человека» /Лицензирование в Европейском Союзе: фармацевтический сектор //Редакторы-составители В. А. Усенко, А. Л. Спасокукоцкий. -К.: Морион лтд, 1998. - С.301-309.
36. Изучение потребительских и врачебных предпочтений при выборе химиотерапевтических препаратов / 3. Н. Мнушко, И. А. Грекова, Т. В. Хижняк, Н. Н. Скрылева // Провизор. - 2000. - №1. - С. 12-14.
37. Импорт и экспорт лекарств в 2002 г. //Еженедельник «Аптека». - 2003. - №14. -С.84-85.
38. ІНКОТЕРМС: Офіційні правила тлумаченння торговельних термінів Міжнародної торгової палати (Ред. 2000 р. ): Текст віпдовідає офіц. - К. : Школа, 2003 . - 80 с.
39. Как разработать и внедрить национальную лекарственную политику: рекомендации ВОЗ //Еженедельник «Аптека». - 2002. - №49. - С. 88-90.
40. Кириченко И. Большое имя маленькой таблетки //Провизор. - 2003. - №3. -С.3-5.
41. Киты мирового фармрынка // Еженедельник «Аптека». - 2003. - №12. - С. 86.
42. Криков В. И. Организация и экономика фармации. – М: Медицина, 1983
43. Лопатников Л. И. Краткий экономико-математический словарь. - М.: Наука, 1979. -С. 135.
44. Котлер Ф. Маркетинг — менеджмент. - СПб: Питер Ком, 1999. - 896 с.
45. Краснокутский А. Б., Лагунова А. А. Фармэкономика. - Т. I. /Системный анализ мирового фармацевтического рынка. - Науч. ред. Падалкин В. П. - М.: Классик-Консалтинг, 1998. -344 с.
46. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Учеб.-метод. пособие. - К.: МАУП, 1995. - 228 с.
47. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. – К.: КНЕУ, 1998.
48. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення - К.: фірма “Праця”. - 1997. - 192 с.
49. Ламбен Ж. -Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива /Пер. с франц. - СПб.: Наука, 1996. - 589 с.
50. Лапач С. П., Чубенко А. В. Разработка методов определения потребности в лекарственных средствах// Провизор. - 1999. - №17. - С.35-39.
51. Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С. Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний поабник. / За заг. ред. В. В. Липчука. — Львів: Новий свіг - 2000; Магнолія плюс. - 2003. - 288с.
52. Листопад А. Обзор рынка инсулинов// Провизор. - 2000. - №17. - С.23-27.
53. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992.
54. «Менеджмент організації». Навчальна допомога/Під редакцією Румянцевой З.П. і. Саломатина. Н.А - М.: Инфа-м, 1995г.
55. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку / В.М. Абрамов, В.М. Данюк, А.М.Колот. - Одеса: ОКФА, 1995. - 96 с.
56. Мандибура В., Тімофєєв. Критерії визначення номінальної величини мінімальної заробітної плати в умовах ринкової економіки // Україна: аспекти праці. - 2003. - №6.
57. Нечай Т. Заробітна плата як показник стану економіки // Розбудова держави. 2001. - №1/2.
58. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1995.
59. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент как инструмент достижения конкурентоспособности // Вопросы экономики, 1997 №5 стр.118-127.
60. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 1998. – 512с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.