17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз стану власних оборотних коштів, перевірка їх наявності в товарних запасах, вірність використання№ роботи: 609
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 43
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади наявності та формування власних оборотних коштів........................ .............................. .............................. .............................. .....5
1.1. Сутність та поняття оборотних коштів........................ .............................. ....5
1.2. Власні джерела формування оборотних коштів........................ ....................7
1.3. Показники стану власних оборотних коштів........................ .......................10
РОЗ ДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ДП „ОРІОН”....................... .............................. .....13
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз основних показників його господарської діяльності.................... .............................. ............................13
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. ......18
2.3. Аналіз складу та ефективності використання оборотних коштів..............24
2.4. Аналіз ефективності використання власних оборотних коштів підприємства.................. .............................. .............................. ............................27
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ДП „ОРІОН”....................... .............................. .....29
3.1. Основні джерела отримання додаткових коштів .............................. .........29
3.2. Напрями збільшення прибутку підприємства.................. ...........................31


3.3. Вдосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю................ .............................. .............................. ..........................34
ВИСНОВКИ...................... .............................. .............................. .........................37
С ПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................... .............................. .....40
ДОДАТКИ.............. .............................. .............................. .............................. ......43
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436 - IV.
2. Закон України „Про аудиторську діяльність", Постанова ВРУ №3125-XII від 22.04.93 р.(із змінами від 15.05.2003р. № 762-IV)
3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р. (із змінами та доповненнями від 22.06.2000 №1829-III)
4. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств", Постанова ВРУ № 283 / 97 - ВР від 22.05.1997р. (із змінами та доповненнями від 27.11.2003p.№1344-IV).
5. Алєксєєв І. В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. — Л.: Бескид Біт, 2003. — 152с.
6. Азаренков Г. Ф. Економічний аналіз. — Х.: ХДЕУ, 2003. — 208с.
7. Аудит адміністративної діяльності: теорія та практика. - К.: Основи, 2000. — 190 с.
8. Белуха Н. Т. Аудит: Учебник для студ. экон. спец. вузов. — К.: Знання, 2000. — 770 с.
9. Білоус В. Т., Єгарміна В. Д., Єрмолаєва Є. П., Каленський М. М., Калюга Є. В. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями): Навч.- практ. посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації, студ., аспірантів. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. — 392 с.
10. Білоусько В. С., Бєлєнкова М. І. Теорія бухгалтерського обліку. — Х., 2001. — 217 с.
11. Бойчук І. М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, доповнено і перероблено. – К:. Атака, 2006. – 527 с.
12. Болюх М. А. Економічний аналіз. — К.: КНЕУ, 2003. — 555с.
13. Болюх М. А. Економічний аналіз. — К.: КНЕУ, 2003. — 555с.
14. Бондарева Е., Самарченко Е., Негода А. Национальные стандарты бухгалтерского учета. — Д.: Центр юридического и бухгалтерского сервиса "Аверс", 2002. — 156 с.
15. Бутинець Ф. Ф., Бондар В. П. Звітність підприємства. — Житомир: ЖДТУ, 2005. — 427с.
16. Економіка підприємства: Навч. посібник / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін. ; За редакцією А. В. Шегди. – 2-ге вид., стер. – К:. Знання – прес, 2002 – 335 с
17. Кислиця О. Я. Економічний аналіз. Курс лекцій. — К.: Видавництво Європейського університету, 2003. — 172с.
18. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
19. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
20. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2000. – 378 с.
21. Королев М.Н., Фигурнов В.Г. Статистика и экономический анализ. М.:1990г.
22. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.
23. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
24. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
25. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
26. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001. – 516 с.
27. Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1995 г. – 376 с.
28. Турило А.М. Анализ и оценки эфективного развития предприятия// Актуальні проблеми економіки №6, 2007, с. 41-43.
29. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997. – 412 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.