15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості функціонування кредитного ринкув Україні№ роботи: 60
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 52
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ДО ЗМІСТУ КРЕДИТНОГО РИНКУ
1.1. Сутність кредиту
1.2. Основні наукові теорії кредиту
1.3. Кредитний ринок як економічна категорія
РОЗДІЛ 2. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ КРЕДИТІВ
2.1. Сутність та роль банків
2.2. Види банківських кредитів
2.3. Особливості функціонування банківських установ в Україні
РОЗДІЛ 3. СТАНОВИЩЕ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИНКІВ В УКРАЇНІ
3.1. Розвиток кредитного ринку в Україні
3.2. Аналіз кредитного ринку в Україні
3.3. Напрями розвитку вдосконалення кредитного ринку в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Роль кредиту як економічної категорії характеризують конкретні прояви його функцій у даному соціально-економічному середовищі.
У ринковій економіці роль кредиту проявляється в регуляції, тобто в оптимізації пропорцій суспільного відтворення. Кредитна форма перерозподілу ВВП та національного доходу є завершальною інстанцією. Вона охоплює, поряд з фінансовою також виробничу й невиробничу сфери, різні галузі виробництва й різні регіони. Отже, кредит певною мірою впливає на структурну перебудову економіки, на формування нових важливих пропорцій в економічній системі співвідношення між фондами відшкодовування, нагромадження і споживання. Сприяючи вирівнюванню норми прибутку в різних галузях, кредит впливає на галузеву структуру економіки, оскільки тимчасово вільні ресурси перерозподіляються в ті галузі, де забезпечується отримання високих прибутків.
Надзвичайно важлива роль кредиту в забезпеченні науково-тех-нічного прогресу та обслуговуванні інноваційного процесу. Кредит є важливим джерелом фінансування капітальних вкладень. Націлене на виробничий процес довгострокове кредитування стає однією з форм інвестицій в економіку країни. Безперервність і достатність таких - обовязкові для нормального функціонування економіки. Ефективність кредитних важелів перспективного розвитку НТП ви¬значається кредитною політикою. Для реалізації інвестиційної про¬грами необхідно здійснювати пріоритетне кредитування проектів, спрямованих на стимулювання НТП. Однак за умов інфляції можливості кредиту щодо стимулювання НТП значно зменшуються, оскільки нова техніка стає надто дорогою для більшості підприємств, а можливі строки надання кредиту набагато менші, ніж період окупності, капітальних витрат.
Кредит сприяє прискоренню концентрації та централізації капіталу через використання акцій та облігацій, корпоративної форми власності, якій нині належать провідні позиції в системі економічних відносин.
Нарешті кредит використовується як один із дійових інструментів розвитку процесів інтеграції національної економіки у світову економічну систему. Процес структурної перебудови та стабілізації вітчизняної економіки практично неможливий без кредитної допомоги світового співтовариства. З допомогою кредиту імпортуються нові технології, передова техніка, навіть за пасивного торгового балансу. При цьому кредит сприяє розвитку експорту традиційних товарів використовувався як засіб регулювання платіжного балансу країни.
Вивченням даної теми займалось багато вчених, в тому числі А. Сміт, Д. Рікардо, А. Тюрго, Дж. Міль. К. Маркс, Ж. Сей, А. Вагнер, А. Маршалл, Г. Маклеод, Дж. Ло, Й. Шумпетер та інші. Не дивлячись на давнє походження, ця тема залишається актуальною й у наш час.
Мета роботи: аналіз кредитного ринку України.
Для всеохоплюючого та глибокого вивчення теми в роботі були використані наступні методи: графічний метод, індукції, дедукції, метод математичного і статистичного аналізу, метод аналізу і синтезу, метод абстракції.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.