13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз виробництва продукції на підприємстві№ роботи: 6
розділ: Економічний аналіз
тип: Курсова робота
об'єм: 48
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1.Теоретичні основи аналізу виробництва продукції на підприємстві
1.1. Значення й задачі аналізу виробництва продукції
1.2. Аналіз асортименту і структури випуску продукції
1.3. Аналіз якості
1.4. Аналіз ритмічності та якості виробництва
Роз діл 2. Аналіз обсягів та чинників виробництва на прикладі ВАТ "Укрелектроапарат"
2. 1. Характеристика об’єкту дослідження
2.2. Аналіз динаміки, ритмічності, та якості товарної продукції
2.3. Аналіз використання трудових ресурсів
2.4 . Аналіз ефективності використання основних фондів
Розділ 3. Фактори підвищення ефективності виробництва
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Висновки
О сновними завданнями аналізу виробництва продукції є:
- оцінка ступеня виконання плану виробничої програми;
- оцінка динаміки випуску продукції;
- визначення впливу різних чинників на зміни величини цих показників;
- кількісна оцінка резервів зростання випуску продукції.
Більше 40 років на ринку машинобудування Хмельницьке відкрите акціонерне товариство “Укрелектроапарат”. Воно є одним із провідних підприємств електротехнічної промисловості України та СНД. ВАТ“Укрелектроапарат” засноване 22.09.94 р. шляхом перетворення державного заводу “Укрелектроапарат” в ВАТ “Укрелектроапарат”.
Протягом досліджуваного періоду було досягнуто (по окремих показниках - перевиконано) планових показників щодо виробництва та реалізації продукції. Це сталось через встановлення планово-економічним відділом реальних та оптимальних планів, а також за рахунок кваліфікованої організації виробництва на всіх рівнях виробничими службами (раціональне навантаження устаткування, максимальне використання виробничих потужностей, оперативне виробниче планування, здійснення контролю та забезпечення виробництва необхідною сировиною, матеріалами, комплектуючими).
Отже, у 2010 році та у 2011 році повністю виконано план по номенклатурі продукції, так як коефіцієнт номенклатурності дорівнює 1, по деяким видам продукції план навіть перевиконано. У 2012 році коефіцієнт номенклатурності дорівнює 0,857, так як у цьому році недовиконано план по щиткам одностороннього обслуговування на 0,6%.
У 2011 році у порівнянні з базовим роком питома вага силових трансформаторів зменшилась на 5,6%, а у 2012 р. - збільшилась на 14,2%. У 2012 році у порівнянні з попереднім роком їх питома вага збільшилась на 19,8%. Питома вага комплектних трансформаторних підстанцій у 2011 році збільшилась на 10,3%, а у 2012 році – зменшилась на 0,7% у порівнянні з базовим роком. У 2012 р. питома вага їх зменшилась на 11% у порівнянні з попереднім роком. Питома вага силових вимикачів протягом періоду 2010-2012 рр. зменшилась на 5,9%, а щитків одностороннього обслуговування – на 5,5%. Збільшення відбулось у виробництві камер стаціонарного обслуговування у 2011 р. на 3,2% у порівнянні з 2010 р., але у 2012 р. їх доля зменшилась на 1,7% у порівнянні з базовим роком.
Фактична ритмічність за 2012 рік, порівнюючи з фактичною ритмічністю за 2011 рік та 2010 рік, майже не змінилось, як і майже не змінився коефіцієнт ритмічності.
Неритмічна робота ВАТ “Укрелектроапарат” пояснюється наступними причинами:
- незадовільне і несвоєчасне забезпечення матеріалами та комплектуючими виробами;
- несвоєчасна технологічна підготовка виробництва;
- недоліки в організації виробництва;
- несвоєчасне постачання обмоток на сухі трансформатори, вимикачів комплектації на комплексні трансформаторні підстанції;
- несвоєчасне формування плану виробництва.
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436 - IV.
2. Закон України „Про аудиторську діяльність", Постанова ВРУ №3125-XII від 22.04.93 р.(із змінами від 15.05.2003р. № 762-IV)
3. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Постанова ВРУ №996-XIV від 16.07.99 р. (із змінами та доповненнями від 22.06.2000 №1829-III)
6. Алєксєєв І. В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. — Л.: Бескид Біт, 2003. — 152с.
7. Азаренков Г. Ф. Економічний аналіз. — Х.: ХДЕУ, 2003. — 208с.
8. Аудит адміністративної діяльності: теорія та практика. - К.: Основи, 2000. — 190 с.
9. Белуха Н. Т. Аудит: Учебник для студ. экон. спец. вузов. — К.: Знання, 2000. — 770 с.
10. Білоус В. Т., Єгарміна В. Д., Єрмолаєва Є. П., Каленський М. М., Калюга Є. В. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями): Навч.- практ. посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації, студ., аспірантів. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. — 392 с.
11. Білоусько В. С., Бєлєнкова М. І. Теорія бухгалтерського обліку. — Х., 2001. — 217 с.
32. Болюх М. А. Економічний аналіз. — К.: КНЕУ, 2003. — 555с.
12. Болюх М. А. Економічний аналіз. — К.: КНЕУ, 2003. — 555с.
13. Бондарева Е., Самарченко Е., Негода А. Национальные стандарты бухгалтерского учета. — Д.: Центр юридического и бухгалтерского сервиса "Аверс", 2002. — 156 с.
14. Бутинець Ф. Ф., Бондар В. П. Звітність підприємства. — Житомир: ЖДТУ, 2005. — 427с.
15. Кислиця О. Я. Економічний аналіз. Курс лекцій. — К.: Видавництво Європейського університету, 2003. — 172с.
16. Ковальчук Т. М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація. — К., 2004. — 40с.
17. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 209с.
18. Соляник Л. Г. Економічний аналіз. — Д., 2003. — 200с.
19. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. — К.: Алерта, 2003. — 486с.
20. Тарасенко Н. В., Грудзевич У. Я. Економічний аналіз. — Л.: ЛБІ НБУ, 2003. — 411с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.