22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування інформаційного масиву даних про платників податків в процесі доперевірочного аналізу№ роботи: 581
розділ: Податкова система
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… …….………3
Розділ 1. Завдання автоматизованого обліку платників податків у ДПС України…………………………………………………………… ……………….5
Розділ 2. Основні вимоги до інформаційних масивів даних про платників податків………………………………………………………… ………………….9
Розділ 3. Інформатизація обліку платників податків в країні: аналіз сучасного стану і технологій…………………………………………………… …………..14
Розділ 4. Напрямки вдосконалення АІС і інформаційних технологій в процесі доперевірочного аналізу…………………………………………….....2 1
4.1. Загальна характеристика інформаційного комплексу……………………21
4.2. Призначення нової АІС………………………………............... ...........……24
4.3. Вдосконалення ідентифікації суб"єктів обліку…………………………....25
Виснов ки………………………………………………………………………. ...31
Список використаних джерел……………………………………………..……34
   
Список літератури

Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. — 2002. — № 8. — С. 11-19.
2. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища шк..: Т-во „Знання”, ККО, 1999. – 574 с.
3. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: ПП „Влад і Влада”, 1996. – 320 с.
4. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Євдокимов В.В., Легенчук С.Ф. Інформаційні системи і технології в обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 468 с.
5. Єлисєєв А., Підлужний М. Податкове планування. Мінімізація податків законними способами. –Львів, Центр Бізнес-Сервісу, 2003, - 320 с.
6. Інформація про результати контрольно-перевірочної роботи податкового аудиту та валютного контролю комплексних документальних перевірок у 2000 - 2003 роках // Матеріали серверу ДПА України [http://www.sta.gov.ua/news.ph p]
7. Кузьминский А., Кужельный Н., Петрик Е., Савченко В. и др. Аудит: Практическое пособие / Под ред. А. Кузьминского. – К.: Учетинформ, 1996. – 283 с.
8. Концепція реформування податкової системи України / Б. Губський, В. Альошин, І. Белоусова та ін. — К., 2000. — 50 с.
9. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. К:ДПА, 2003 рік.
10. Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / М.П. Бадида / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
11. Податкова система України //Підручник (В.М.Федосов, В.М.Опарін, Т.О.Пятаченко та ін.; за ред. В.М.Федосова - К.; Либідь, 1994 - с.464.
12. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
13. Податкове право: Навч. посіб. / Г.В.Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильник та ін.; За ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.:Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.
14. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с.
15. Результати роботи підрозділів податкового аудиту та валютного контролю // Матеріали серверу ДПА України
16. Роль податкового аудиту у боротьбі з проявами тіньової економіки, ухиленнями від оподаткування // Матеріали серверу ДПА України
17. Хомутенко В.П. Організація і методика податкових перевірок. –К.: Центр навчальної літератури, 2004. -288 с.
18. Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 439 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.