12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розвиток конкурентних відносин та демонополізації економіки України№ роботи: 58
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 43 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
1. Конкуренція: її суть та види.......................... .............................. .......................6
2. Державне регулювання як фактор розвитку конкурентних відносин..........15
3. Особливості формування конкурентного середовища в Україні.................20
4. Зарубіжний досвід антимонопольного регулювання................... ..................23
5. Проблеми вдосконалення організаційних та правових засад антимонопольного регулювання................... .............................. .........................31
6 . Перспективи розвитку конкурентних відносин в Україні....................... ......34
Висновки............ .............................. .............................. .............................. ..........37
Список використаної літератури.................... .............................. ........................41
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 43
   
Список літератури

1. Башнянин Г.І. та інш.,”Політична економія”,Ч1,К.,2001
2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. — Київ: Либідь, 1995
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. — Київ: Вища школа, 1995
4. Гаврилишин О.Ю.,”Основні елементи теорії ринкової системи”,1992
5. Основи економічної теорії / за редакцією С.В. Мочерного. — Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1998
6. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
7. Задоя А.А.,Петруня Ю.Е.,”Основы экономики”,К.,1997
8. Экономическая история капиталистичеких стран / под редакцией В.Т. Чунтулова, В.Г. Сарычева. — Москва: Вышая школа, 1995
9. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
10. Кривенко К. Теорія ринкової економіки і практика переходу України до ринку // Економіка України. — 2002. — №7
11. Ковальчук В.М.,”Загальна теорія економіки”,К.1998
12. Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н.Чепурина. - Киров: АСА, 1995. - 624 с.
13. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992. - 400с.
14. Ніколенко Ю.В.,”Основи економічної теорії”,К.1998
15. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 1997. - 743с.
16. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
17. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
18. Политическая экономия:Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с. -
19. Рикардо Д. Основы политической экономии и налогового обложения. - М.,1955.
20. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 1993. - 496 с.
21. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: "Наукова думка", 1994. - 264 с.
22. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.