13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Капітал як економічна категорія№ роботи: 57
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 32 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................3
Розділ 1. Капітал, його сутність і види.......................... .............................. ........5
Розділ 2. Співвідношення відтворення індивідуального і суспільного капіталу. Основний і оборотний капітал....................... .............................. ........15
Розділ 3. Особливості підприємницької діяльності і функціонування капіталу в різних сферах економіки..................... .............................. .............................. ...24
Висновки............... .............................. .............................. .............................. .28
Література............... .............................. .............................. .............................3 0
   
Список літератури

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр. Ельга, 2000. - 528 с.
2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995. - 471с.
4. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
5. Економіка: теоретичні основи. Підручник: У 2-х частинах. - Тернопіль: Астон, 1997. - 204 с.
6. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина. - Львів: Інтереко, 1998. - 708с.
7. Економічна теорія: політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевич. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
8. «Источники привлечения капитала» /стр. 209/, Курс экономики, учебник, 2-е издание, под редакцией Б.А. Райзберга, Москва, ИНФРА – М , 1999 год, 716 стр.
9. «Основы экономической теории», И.П. Николаева, Москва, ЮНИТИ, 2001 год, 229 стр.
10. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 1997. - 743с.
11. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
12. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн./ За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.
13. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн. 1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка / За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.
14. «Политэкономия». (история экономических учений, экономическая теория, мировая экономика), научный редактор Валовой Д.В., Москва, издательство ЗАО «Бизнес – школа «Интел – Синтез»», 1999 год, 400 стр.
15. «Современная экономика»  научный редактор : Мамедов О.Ю., изда-
тельство «Феникс» ; Ростов – на – Дону  1995 год – 608 стр.
16. «Современный экономический словарь»  Райзберг Б.А., Лазовский Л.Ш. Стародубцева Е.Б.; Москва – издательство «Инфра – М», 1999 год, 497 стр.
17. «Экономическая теория», Е.Ф. Борисов, Москва, ЮРАЙТ, 383 стр.
18. Е.Ф. Борисов, «Экономическая теория», учебник, Москва: Юристъ, 1999 год, 568 стр. /глава 9, стр 234-258.
19. «Экономика», Общий курс, Войтов А.Г., учебник,  3-е переработанное издание, Москва, Информационно – внедренческий центр «Маркетинг», 1999 год, 492 стр.
20. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича: Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.