22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оцінка конкурентних переваг підприємства№ роботи: 569
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 120
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ………………6
1 Теоретико-методологічні засади оцінки конкурентних переваг підприємства.9
1.1 Сутність та види конкурентних переваг………………………………...9
1.2 Основні методи оцінки конкурентних переваг………………..………19
1.3 Конкурентні стратегії підприємства……………………………………29
2 Аналіз діяльності ВАТ “АК АДВІС”……………………………………………42
2.1 Загальна характеристика підприємства………………………………...42


2.2 Аналіз наявності та використання ресурсів підприємства……………49
2.2.1 Аналіз технічного забезпечення та використання основних фондів……………………………………………………………… ……………….49
2.2.2 Аналіз використання матеріальних ресурсів…………………...…54
2.2.3 Аналіз використання трудових ресурсів…………………………..56
2.3 Аналіз обсягів діяльності, асортиментної політики підприємства…..62
2.4 Аналіз витрат підприємства……………………………………………. 66
2.5 Фінансовий аналіз діяльності підприємства…………………………..69
2. 5.1 Аналіз балансу підприємства………………………………………69


2.5.2 Аналіз оборотності фінансових коштів……………………………72
2.5.3 Аналіз показників платоспроможності та ліквідності……………75
2.5.4 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства………...77
2.6 Аналіз факторів конкурентоспроможності підприємства…………….82
2.6.1 Порівняльний аналіз конкурентоспроможності продукції ВАТ “АК АДВІС”……………………………………………………………… ………...82
2.6.2 Оцінка конкурентоспроможності продукції по системі 1111-5555……………………………………………………… ………………………….85
2.6.3 Аналіз конкурентних переваг методом рангів…………………….89
2.6.4 SWOT – аналіз діяльності підприємства…………………………..91
3 Напрямки підвищення конкурентоспроможності ВАТ “АК АДВІС”………...95
3.1 Впровадження методики визначення конкурентоспроможності та формування конкурентних переваг підприємства на основі теорії ефективної конкуренції………………………………………………… ………………………95
3.2 Розробка інваріантної стратегії розвитку підприємства……………...99
3.3 Впровадження новітньої системи мотивації для працівників відділу маркетингу та конструкторського відділу ……………………………………...105
3.4 Удосконалення кадрової політики підприємства……………………108
Висно вки……………………………………………………………………… …..114
Список використаної літератури……………………………………………….. .118
Додатки………….121

ВСТУП


Сучасна ринкова економіка являє собою складний механізм, що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур, які взаємодіють на фоні розгалуженої системи правових норм бізнесу і об'єднуються єдиним поняттям - ринок.
В умовах тривалих кризових явищ в економіці України великого значення набувають не тільки заходи щодо їх подолання, а й створення сприятливого середовища для суб'єктів внутрішнього ринку країни в майбутньому. Підвищення конкурентоспроможності робіт та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, ініціативи, створення умов для динамізму та поступового зростання продуктивності національного господарства, а відтак і зростання добробуту нації є загальнонаціональним завданням, до вирішення якого мають бути залучені всі верстви українського суспільства.
Класичні концепції конкурентоспроможності, що розглядають умови її досягнення у стабільному ринковому демократичному середовищі, часто не можуть дати відповіді на те, які заходи треба вжити щодо її збереження у сучасних умовах обома сторонами: сильною та слабкою, а швидкість цих процесів практично не залишила часу для впровадження адекватного регулювання.
Основні суперечності, що сьогодні спостерігаються, передусім полягають у підміні факторів конкурентоспроможності та методів її досягнення. Мається на увазі, що класичні передумови досягнення успіху в конкурентній боротьбі суб'єктами міжнародних економічних відносин (значне нагромадження капіталу, дешева кваліфікована робоча сила, необмежена сировинна база) самі по собі не можуть бути гарантом високого рівня конкурентоспроможності, особливо за умов різного масштабу цін цих ресурсів для конкурентів. Саме тому підприємство, яке прагне динамічно розвиватися та забезпечувати собі конкурентні переваги, має безперервно перебудовувати стратегічні погляди та тактику.
Зниження витрат виробництва, раціональне використання матеріальних ресурсів, досягнення більш високих економічних показників і, насамперед, підвищення продуктивності праці й ефективності виробництва, і на цій базі зниження собівартості – найбільш важливі й актуальні завдання працівників управління, необхідною умовою вирішення яких являється науковий пошук, аналіз, узагальнення практики і обґрунтування такої системи управління підприємством, яка могла б забезпечити формування конкурентних переваг й насичення ринку високоякісними товарами, доступними для масового споживача.
Виходячи з вищесказаного, тема, розглянута в роботі, є актуальною на сьогоднішній день, у період економічної кризи, спаду виробництва й реформування економіки нашої держави.
Мета роботи:
– дослідження конкурентоспроможності як цілісного господарюючого елемента, а також виявлення впливу економічних факторів на конкурентоспроможність підприємства, продукції та персоналу;
– аналіз параметрів та умов, які забезпечують конкурентні переваги підприємства, визначення можливих напрямків реалізації внутрішніх і зовнішніх факторів підвищення ефективності діяльності підприємства;
– розробка заходів для впровадження на підприємстві з метою формування конкурентних переваг й одержання значного економічного ефекту.
– Об'єктом дослідження обрано підприємство – ВАТ “АК АДВІС”.
Предметом дослідження є результат теоретичного абстрагування конкурентних переваг підприємства, що дозволяє виділити найбільш значимі з наукової й практичної точок зору закономірні зв'язки і відносини ефективності діяльності підприємства.
Інформативною основою роботи послугували праці вітчизняних та закордонних фахівців, матеріали науково-практичних конференцій, спеціалізовані періодичні видання, фінансова звітність досліджуваного підприємства.
   
Список літератури

1. Закони України” Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року №2210-ІІІ. – ВВРУ. – 2001. - №12.
2. Указ Президента України “Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки” від 19 листопада 2001 року №1097/2001.- Урядовий кур’єр. 2001. - №221.
3. Агеева Н. В. Стратегическая матрица компании // Экономические стратегии. – 2007. - №8. – с.128-134.
4. Азов Г.П., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. - М: ОАО „Типография „НОВОСТИ””, 2000. - 256 с.
5. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга. 1996. - 208 с.
6. Алешина Н.В.Анализ подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятия // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – Донецьк. – 2002.- №53. – с. 201-210.
7. Андреева О.Д. Технология бизнеса - маркетинг: Учебное пособие. - М.: Издательская группа ИНФРАМ НОРМА, 1997. - 224 с.
8. Андрийченко И.А.. Особенности стратеги предприятия-експортера в условиях конкуренции // Вісник Донецького університету. Серія Економіка і право, 2005, Вип2/2. - с.231-235
9. Анисимов О.М. Новое методологическое мышление: сущность и пути формирования. - М.: Экономика, 2004. - 351 с.
10. Арзамасцев Н.В.. Повышение конкурентоспособности отечественного промышленного производства - основная задача государственной инновационной политики // Инновации, 2000.-№ 7.-с.71-74.
11. Багрова І.З., Нефедова О.Р. Складові та фактори конкурентоспроможності // Вісник економічних наук України. - 2007. - №1. - с. 11-16.
12. Барабась Д.О. Концепція ключових факторів успіху підприємств як методологічна основа дослідження їх конкурентоспроможності // Проблеми науки. – 2005. -№ 11.-С.52-55.
13. Барзенов С.В. Створення та розвиток конкурентних переваг в компанії в сучасних умовах //Держава і регіони. – Запоріжжя. – 2006. - №4. –с. 35-37.
14. Буділовська Л.Т. Аналіз поняття “конкуренція” // Держава та регіони. – Запоріжжя. – 2006.- №4. – с. 421-423.
15. Бур В.П. Концепция устойчивого конкурентного преимущества // Проблемы теории и практика управления. – 2004.- №4.- с. 107-113.
16. Гаврилюк С. Ф. Стратегія підприємства. - К.: КНЕУ, 2005. - 324с.
17. Гайдук В.А. Розвиток теорії конкурентних переваг // Інвестиції: практика та досвіт. – К. – 2007. - №2. – с. 20-23.
18. Геєць В. В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України. - 2004. - №5. - с. 4-13.
19. Ефимова М. Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики. М.: ИНФА-М, 1998. – 416с.
20. Косянчук Т.Ф., Лук’янова В.В., Майорова Н.І., Швид В.В. Економічна діагностика: Навчальний посібник/За заг. ред. Т.Ф. Косянчук – Львів: Новий Світ – 2000, 2007.- 452 с.
21. Минцберг Г.,Альстрэнт Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского. – СП.:Изд-во “Питер”, 2000. – 336 с.
22. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001, 227с.
23. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. К: МАУП, 2000. – 128 с.
24. Омельяненко Т.В. Ключові конкурентні переваги: еволюція та діалектика // Тези доповіді, опубл. у зб. "Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Теорія управління організацією: стан та перспективи", Київ-Трускавець. - К.: НТУУ, 2000.
25. Пастернак-Таранущенко Г.Ф, Рожок В. Т. Конкуренция. К., ЦУЛ, 2002 – 322с.
26. Позняк С.В. Актуальні проблеми економіки//Конкурентні переваги і конкурентоспроможність. - К. - 2002. - №1 – с. 50-54.
27. Портер М.Е. Международная конкуренция. – М: Международные отношения, 1993. – 896 с.
28. Портер М.Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / А. Олійник ( пер. з англ.). – К.: Основи, 1998. – 390 с.
29. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник – К.: Скарби, 2003. – 238с.
30. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Навчальний посібник – К.: Знання, 2004. – 654с.
31. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 2-ге вид., стер. – К.: АЛЕРТА, 2003. – 485с.
32. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управления. – Москва: ИНФРА-М.–2002 -312с.
33. Федоровский В.А. Конкуренция: достижения и удержания превосходства. – Николаев:”ЭОЛИС”, 2001.- 108с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.