22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Наукові основи удосконалення управління соціальною сферою регіону№ роботи: 565
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 85
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП.……………………………………………………………… ….……...3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи державного управління соціальною сферою……………………………………………………………… ………………..6
1.1. Сутність соціальної сфери, її інфраструктура ………………………………...6
1.2. Напрями, принципи, методи та механізм державного управління соціальною сферою……………………………………………………………… ………………13
1.3. Зарубіжний досвід державного управління соціальною сферою…………...24
РОЗДІЛ 2. Аналіз розвитку соціальної сфери Полонського району…........33
2.1. Діагностика соціального розвитку Полонського району…………………...33
2.2. Рівень фінансування соціальної сфери району………………………………45
2.3. Аналіз положень програми соціального розвитку району………………….50
РОЗДІЛ 3. Пріоритети розвитку і напрямки вдосконалення управління соціальною сферою Полонського району………………………………………...55
3. 1. Шляхи удосконалення державного регулювання розвитку соціальної сфери………………………………………………………………… ……………...55
3.2. Пріоритетні напрями оптимізації системи управління соціальною сферою Полонського району……………………………………………………………… ..63
3.3. Удосконалення програмного управління соціальною сферою Полонського району……………………………………………………………… ……………….67

ВИСНОВКИ…..….………… ………………………………………………..77

СПИС ОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……..……….…………………..81
   
Список літератури

1. Конституція України. Київ, 1996 р.
2. «Про державну службу» Закон України від 16 грудня 1993р. //ВВР, 1993, №52. Ст.490.
3. «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» Закон України від 23 березня 2000р.//ВВР, 2000, №25 Ст 195.
4. «Про місцеві державні адміністрації» Закон України від 9 квітня 1999р. //ВВР, 1999р. №20. Ст.190.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».
6. Барулін В. С. Діалектика сфер суспільного життя. МГУ, 1982г.с. 217.
7. Берданова О. Проблеми реалізації соціальних обов’язків держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2002. №4. – С. 285-289.
8. Богашко О. А. Визначення соціально-економічного розвитку області: теоретичні та методичні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004 №9 – С. 167-170.
9. Бурсуков А. В. Принципи побудови та особливості реалізації регіональної соціальної політики в Україні // Регіональна економіка. – 2003 №1 – С. 100-104.
10. Вакуленко В. М., Ігнатенко О. С., Лебединська О. Ю. та ін. Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України / Навчальний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 112 с.
11. Головніна О. Г. Основи соціальної економіки: Підручник. – К.: Арістей, 2006. – 612 с.
12. Гречка Я. Державні органи управління освітою Польщі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. №3. – С. 455-463.
13. Державне регулювання економіки. Стельмашук А. М. Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – 362 с.
14. Дідівська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 214 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
15. Допот В., Курило Т., Радиш Я. Державна політика України в галузі охорони здоров’я: вступ до проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. №1. – С. 231-235.
16. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія. – К.: НІСД, 2003. – 368 с.
17. Заїкіна В. В. Прогнозування показників соціально-економічного розвитку області // Вісник УАДУ при Президентові України. – 2001 №2 – С. 189-192.
18. Іванов В. Н. Перебудоава та соціологічна наука. Социс. 1988 с. 316.
19. Касимова М. С. Нові підходи до вивчення соціальної сфери // Вісник МГУ. – 1993. №6. – С.51-57.
20. Кац Г. М. Глобальна соціальна політика. К. 1999р.с. 264.
21. Кінзерський С. А. Державне управління в гуманітарній сфері регіону України стан та тенденції розвитку: Монографія / За редакцією Н. Р. Нижник. – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст», 207. – 212 с.
22. Кінзерський С. Зарубіжний досвід державного управління в гуманітарній сфері // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. №2. – С. 372-378.
23. Ковальов В. Н. Соціологія соціальної сфери. М 1993р. с 29.
24. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.
25. Коломийчук В. С. Соціально-економічний розвиток адміністративного регіону: теорія, методологія, практика. – Тернопіль: ТОВ «Терно-Граф», 1998. – 318 с.
26. Кравченко В. Державне управління шкільною освітою, як об’єкт теоретичного аналізу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. №1. – С. 256-261.
27. Крентовська О. Досвід європейської соціальної політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. №1. – С. 382-387.
28. Круш П.В., Кожемяченко О. О. Регіональне управління: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.
29. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: «Академвидав», 2003. – 416 с. (Альма-Матер)
30. Куценко В. Соціально-економічна модифікація в контексті побудови соціальної держави в Україні // Економіка України. – 2004. №11. С. 77-85.
31. Лашина М. В. Взаємозв'язок основних сфер розвинутого соціалістичного суспільства. М. 1983 р. с. 318.
32. Лівак П., Розсоха В. Державне управління реформуванням галузі охорони здоров’я в Україні в контексті досвіду європейських країн // Вісник Національної академії при Президентові України. – 2004 №1 – С. 270-275.
33. Макарова О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: Монографія. – К.: Ліра – К., 2004. – 328 с.
34. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.
35. Миронова Т. Л., Добровольська О.П., Процай А. Ф., Колодій С. Ю. Управління розвитком регіону: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 328 с.
36. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України Михасюка І. Р. / - Львівський національний університет ім. І. Франка, Львів: «Українські технології», 1999. – 640 с.
37. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред.. д-ра. Екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України І. Р. Михасюка. – Львівський національний університет ім. І. Франка. Підручник. Друге вид., виправлене і доповнене. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. – 592 с.
38. Михасюк І.Р., Мальський М. З. Регіональна економічна політика: Навчальний посібник. / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів: «Українські технології», 2001. – 208 с.
39. Нижник Н., Керецман В., Наєнко В. Співвідношення державного регулювання регіонального розвитку та регіонального управління // Вісник Національної академії при Президентові України. – 2004 №1 – С. 275-278.
40. Новіков В. Організація і розвиток соціальної сфери (зарубіжний і вітчизняний досвід). – К.: Ін-т економіки НАН України, 2000. – 246 с.
41. Осадча Г. І. Соціологія соціальної сфери. Учбовий посібник. МДСУ Міністерства праці і соціального розвитку РФ.М. Акад. Проект 2003р. с 455.
42. Пасхавер Б. Продовольчий аспект подолання бідності // Економіка України. – 2004. №10. – С. 71-76.
43. Полозенко Д. Соціальна сфера та її фінансове наповнення // Економіка України. – 2005. №5. – С. 83-87.
44. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Полонського району, затверджена Полянською районною радою, 2007 рік.
45. Прокопишак К. Модель прогнозування і регулювання комплексного соціально-економічного розвитку села // Регіональна економіка. – 2002 №1 – С. 261-270.
46. Савченко І. Соціальна політика, як фактор розвитку соціальної держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. №4. – С. 436-441.
47. Скуратівський В. Особливості соціального розвитку і соціальної політики українського суспільства на сучасному етапі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2000. №3. – С. 286-290.
48. Скуратівський В. Соціальна політика в контексті європейської стратегії України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2002. №3. – С. 298-301.
49. Скуратівський В. Соціальна сфера і соціальна політика в умовах утвердження базових засад сталого людського розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2002. №4. – С. 281-285.
50. Стадник В.В., Йохна М. А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с. (Альма-Матер)
51. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 262 с.
52. Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. – К.: Вища шк.., 2000. – 223 с.
53. Хвесик М. А., Горбач Л. М., Вишневська Н.В., Хвесик Ю. М. Стратегія соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Волинської області): Монографія. – К.: Кондор, 2004. – 376 с.
54. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с. (Альма-Матер)
55. Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. Державне регулювання економіки: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2000 – 316 с.
56. Шавель С. А. Соціальна сфера суспільства та особистості. Мінськ. Наука і техніка, 1988р. с 417.
57. Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навчальний посібник; КНЕУ. – К., 2002. – 230 с.
58. Янукович В. Ф. Наука і практика управління соціально-економічним розвитком регіону // Економіка України. – 2002 №11 – С. 4-11.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.