21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Комерційна діяльність на виробничому підприємстві№ роботи: 563
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..................3
1. Суть комерційної діяльності підприємства в сучасних умовах........................ ..........5
2. Загальна характеристика ВАТ «Укрелектроапарат»............ .............................. ........11
3. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції..................... .............................1 4
4. Аналіз ефективності комерційної діяльності ВАТ „Укрелектроапарат”............ .....21
5. Шляхи удосконалення комерційної діяльності ВАТ «Укрелектроапарат»............ .28
Висновки................. .............................. .............................. .............................. ..................33
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. .......35
Додатки............ .............................. .............................. .............................. .........................37
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV
2. Закон України „Про господарські товариства” вiд 19.09.1991 № 1576-XII
3. Закон України „Про акціонерні товариства” вiд 17.09.2008 № 514-VI
4. Апопій В.В., Бабенко С.Г., Ганчарук Я.А., Антонюк Я.М. та ін. “Комерційна діяльність на ринку товарів” – К.-2002.
5. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие/ Под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. 231 с.
6. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский
институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
7. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства:м Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2006. – 780 с.
8. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
9. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
10. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2003.
11. Кришина М.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.— 256 с.
12. Лучко М. Р., Адамик О. В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль, 2005. – 441 с.
13. Опорний конспект лекцій, для студентів кооперативних технікумів і коледжів “Організація і технологія торговельних процесів” – Київ – 2003.
14. О. Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской.— СПб.: Питер, 2001.— 964 с.— (Серия "Бизнес-класс").
15. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
16. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
17. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.
18. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
19. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. “Комерційна справа”, Рівне, 2002.
20. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
21. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
22. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.— М.:
ИНФРА-М, 2000.— 248 с— (Серия "Высшее образование").
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.