19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічні закони в умовах ринку№ роботи: 55
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
Розділ 1. Сутність та особливості економічних законів. Економічні категорії..................... .............................. .............................. .............................. ....7
Розділ 2. Система економічних законів та їх характеристика................ ..........17
Розділ 3. Механізм дії та використання економічних законів в ринковій економіці..................... .............................. .............................. .............................. .22
Висновки................. .............................. .............................. .............................. .....29
Список використаної літератури.................... .............................. .......................33

Вступ

Економічні закони відбивають постійні суттєві причинно-наслідкові зв'язки. В економічному законі перехід від процесу-причини до процесу-наслідку являє собою особливу форму руху, де один економічний процес породжує інший, а внутрішнім імпульсом є об'єктивна економічна суперечність.
У кожній такій суперечності є дві сторони (або протилежності). Однією з них є процес-причина, другою — економічний процес, який виступає як чинник, що протидіє процесу-причині. Він виникає як наслідок розвитку продуктивних сил, кількісних змін у процесі виробництва.
Суперечності економічного закону вирішуються не автоматично, а через суспільні дії людей. Подолання суперечності за сприятливих умов завершує перехід до процесу-наслідку, який виявляється у різних формах.
Отже, форми вияву економічного закону — це результат дії його причинно-наслідкового зв'язку. Це те, що можна спостерігати на поверхні розвитку економічних явищ.
Форми вияву економічного закону впливають на економічні процеси, на розвиток економіки. Це неминуче породжує різні соціально-економічні наслідки, що залежать від умов дії закону. Оптимальні умови функціонування зумовлюють раціональні форми вияву економічного закону. Проте економічний закон може реалізуватись в умовах, що відхиляються від нормальних. Тоді форми вияву закону відхиляються від нормальних і призводять до негативних соціально-економічних наслідків.
Зміст економічного закону містить його кількісне вираженая, або, інакше кажучи, математичну модель закону.
Економічні закони математично виявляються у різних формулах функціональної залежності. Визначення кількісного вираження економічного закону має дуже важливе значення. Воно дає можливість наочно побачити, як розвиваються економічні процеси, своєчасно виявити недоліки і вжити відповідних заходів щодо усунення їх.
Будь-яка економічна категорія є поняттям, але не завжди будь-яке поняття стає економічною категорією.
Економічні категорії відбивають виробничі (економічні) відносини. Проте в практиці господарювання існують поняття, пов'язані з економічною політикою, з надбудовними явищами. Вони також використовуються в економічній науці, але не є економічними категоріями за своєю сутністю.
Сутність економічної категорії визначають за такими критеріями: в економічні категорії мають відображувати не природні властивості речей і предметів, а суспільні виробничі відносини як головний предмет економічної категорії;
• категорії економічної теорії мають об'єктивний характер, через те що вони відбивають об'єктивну дійсність, відносини, що існують поза нашою свідомістю;
• значна частина категорій економічної теорії має історичний характер. Це означає, що вони відповідають певним історичним умовам і відображують різні ступені економічного життя людства.
Економічна категорія як теоретична абстракція повинна мати певну структуру наукового опису: головна функція виробничих (економічних) відносин, що відокремлюються в певну якісно визначену категорію; основні специфічні ознаки категорії; форми і зміст категорії, місце категорії в системі суспільного відтворення.
Економічні закони, характер і механізм їх дії, вимоги вивчає політекономія. Отже, щоб бути ефективною, економічна політика повинна спиратися на концепції, рекомендації, які розробляються політекономією. Будь-які спроби в економічній діяльності обійти вимоги економічних законів (зробити так, "як це мені подобається"), особливо на макрорівні, обертається значними економічними втратами, а якщо це робиться тривалий час, то й катастрофою. Повільний характер економічних реформ, негативні наслідки більшості господарських заходів, які проводяться в Україні, починаючи з 1991р., і є результатом того, що вони носять вольовий, випадковий, безсистемний характер.
Зважаючи на вище сказане дана тема є надзвичайно актуальною в умовах сьогодення.
Об’єктом роботи є економічні закони та економічні категорії, предметом – соціально-економічні аспекти економічних законів та економічних категорій в умовах ринку.
Мета даної роботи – проаналізувати основні економічні закони та економічні категорії в умовах ринку. Для досягненя поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- дослідити актуальність даної теми;
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- охарактеризувати сутність та особливості економічних законів та економічних категорій;
- проаналізувати систему економічних законів;
- окреслити механізм дії та використання економічних законів;
- узагальнити опрацьований матеріал та зробити висновки.
Для всеохоплюючого та глибокого вивчення теми в роботі були використані наступні методи:
- графічний метод;
- індукції;
- дедукції;
- аналізу і синтезу;
- метод абстракції.
   
Список літератури

1. Алексєєв А. С. Основи економічної теорії. — Чернівці, 2002. — 256с.
2. Башнянин Г. І. Політична економія. Частина 1. Загальна економічна теорія. Частина 2. Спеціальна економічна теорія. — К.: Ельга, 2002. — 526с.
3. Білик В. О., Саблук П. Т. Економічна теорія. — К.: ННЦ ІАЕ, 2004. — 560с
4. Воробйов Є. М., Гриценко А. А., Лісовицький В. М., Соболєв В. М. Економічна теорія: Посібник для вищої школи / Євген Михайлович Воробйов (ред.). — К.; Х. : ТОВ "Корвін", 2003. — 703с.
5. Економічна теорія: Посібник. /За ред. Є.М.Воробйова. - К.; Харків, 2001.
6. Економічна теорія. Макроекономіка. У 2-х книгах. Кн. 1.: Навчальний посібник. /За ред. З.Г.Ватаманюка. - К.: Заповіт, 1997.
7. Економічна теорія. Політекономія. Підручник. /За ред.В.Д.Базилевича
8. Заглинська Л. В. Загальні основи економічної теорії. — К., 2002. — 408с.
9. Закони суспільного розвитку: їхній характер і використання. Г.Е. Глезерман. Видавництво політичної літератури. М.1979 р.
10.
11. Золотов А. Ф. Курс лекцій з основ економічної теорії. — Луганськ: Альма Матер, 2002. — 148с.
12. Зянько В. В. Загальний курс теоретичної економіки. — Вінниця : ВДТУ, 2002. — 251с.
13. Климко Г. Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. — К.: Знання-Прес, 2002. — 615с.
14. Крайник О. П. Сучасна економічна теорія. — Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. — 163с.
15. Кривцов О. С., Бережний В. М. Економічна теорія у запитаннях та відповідях. — Х.: Факт, 2004. — 210с.
16. Кривцов О. С., Бережний В. М. Економічна теорія у запитаннях та відповідях. — Х.: Факт, 2004. — 210с.
17. Крупка М. І. Основи економічної теорії. — К.: Атіка, 2002. — 344с.
18. Мельник Л. Ю. Економічна теорія на межі тисячоліть. — К.: ІАЕ УААН, 2003. — 748с.
19. Механізм чинності економічного закону соціалізму. Питання теорії і методології. Г.М. Григорян. Видавництво при Харківському державному університеті видавничого об'єднання «Вища школа». Харків. 1979 р.
20. Міхов Л. І., Кірова Л. Л. Основи економічної теорії. — Донецьк: Юго-Восток, 2004. — 57с.
21. Мочерний С. В. Економічна теорія. — К.: ВЦ "Академія", 2003. — 656с.
22. Предборський В. А. Економічна теорія. — К.: Кондор, 2003. — 492с.
23. Про систему категорій і законів політичної економії. Під ред. Н.А.Цаголова. Видавництво Московського університету. М.1973 р.
24. Політекономія: Підручник. За загальною редакцією Ю.В. Ніколенка. — Київ: ЦУЛ, 2003. — 412 с.
25. Рибалкін В. О. Основи економічної теорії. — К.: Видавничий центр "Академія", 2002. — 352с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.