17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічні закони та економічні категорії в умовах ринку№ роботи: 52
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Сутність та особливості економічних законів. Економічні категорії
Розділ 2. Система економічних законів та їх характеристика
Розділ 3. Механізм дії та використання економічних законів в ринковій економіці
Розділ 4. Системи сучасного світового господарства та особливості дії економічних законів
Висновки
Список використаної літератури

Висновки

Отже , узагальнюючи теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні наступні висновки.
Економічні закони виражають внутрішні, типові, тривалі, необхідні (в т.ч. причинно-наслідкові) звязки й залежності, які характеризують головний магістральний напрям розвит¬ку тієї чи іншої сфери економіки.
Економічні закони, як і закони природознавства, мають обєктивний характер, тобто вони виражають реальний звязок економічних явищ і процесів, які відбуваються незалежно від волі й свідомості людей.
Розвиток економіки (суспільного виробниц¬тва) не є випадковим процесом. У ній, як і в природі, через зовнішній, здавалося б, хаос, прокладає свій шлях необхідність закономірного розвитку. Тобто мова йде про те, що економічні (господарські) процеси направля¬ються внутрішніми, властивими саме їм законами.
Звичайно, це не заперечує існування випадкових явищ, непе-редбачених ситуацій, які не вписуються у загальну логіку розвит¬ку. Чому? Тому, що закони проявляються не в кожному окре¬мому явищі, а у вигляді пануючої тенденції, яку можна виявити лише у всій сукупності явищ і процесів, що відбуваються.
Пізнавання суті цих явищ і процесів відбувається шляхом абс-трагування (про що мова йшла у попередній темі) від випадкових, одиничних, поверхових ознак і на цій основі виявлення родових (основоположних) ознак економічного явища, ознак, які відобра¬жають в узагальненому вигляді найбільш суттєві його сторони. Такий підхід до вивчення економічних явищ і процесів дає мож¬ливість сформулювати свої категорії і поняття.
Що розуміється під економічною категорією? Категорія політекономії - це найбільш загальне логічне поняття, що відображає суть реально існуючого економічного явища, яке проявляється в певному виробничому відношенні. Або інакше -це теоретичне відображення реально існуючих виробничих відно¬син людей. Категорія - це нижчий ступінь пізнан¬ня економічних явищ.
Процес пізнання економічних законів — це відкриття певного економічного закону, виявлення механізму його дії.
Є два шляхи пізнання економічних законів: через виявлення но¬вих законів і через поглиблення розкриття змісту, механізму дії та взаємодії законів.
Науковий шлях пізнання економічних законів містить кілька сту-пенів.
На першому ступені пізнання економічні закони слід розгля¬дати як закони обєктивно існуючого реального життя суспільства, виробничих відносин. З багатьох тисяч економічних звязків вияв¬ляють істотні, що мають стійкий характер.
Другий ступінь пізнання економічних законів спирається на пер¬ший і реалізується у процесі наукової діяльності людей. Пізнання відбувається як теоретичне відображення реально існуючих обєктив¬них законів. Це відображення може бути більш або менш повним і дістає вираження в законах науки (законах економічної теорії).
Отже, економічний закон – це відкриття певного економічного закону, виявлення механізму його дії.
Механізм використання економічних законів містить комп¬лекс заходів, спрямованих на подолання економічних суперечностей, розробку форм, принципів і методів використання економічних за¬конів з метою ефективного ведення господарства. Цей механізм охоп¬лює дії державних органів, які розробляють на основі економічних законів правила господарювання, діяльності різних ринкових струк¬тур (бірж тощо), підприємців, фірм як основних ланок господарства.
Розрізняють три рівні використання економічних законів: економіко-теоретичний, безпосередньо управлінський і практичний. Усі вони у широкому розумінні належать до системи управління госпо¬дарством.
Економічна теорія покликана давати наукове пояснення вимог економічних законів, тобто доводити їх до підприємців, управлінсь¬ких і господарських структур у вигляді законів. За результатами нау¬кового аналізу взаємодії останніх і з урахуванням досягнутого рівня продуктивних сил, поєднання економічних інтересів створюється науково обгрунтована концепція розвитку економіки. Це і становить зміст економіко-теоретичного рівня використання економічних за¬конів. На сучасному етапі для України провідною концепцією є пе¬рехід до ринкових відносин.
Безпосередньо управлінський рівень використання економіч¬них законів є компетенцією органів державної влади. Спираючись на закони економічної теорії, провідної теоретичної концепції, вони визначають методи, форми і засоби господарювання, розробляють державні закони (передусім закони Верховної Ради України), пра¬вові положення та інші економічні документи, які мають директив¬ний характер, визначають і затверджують економічні показники.
І, нарешті, третій рівень — використання економічних законів практиці господарювання фірм, підприємств, усіх організацій, певною мірою повязаних з виробництвом. Розпочинається по суті суспільна діяльність людей, що ґрунтується на економічних рішен¬нях і використанні економічних важелів.
Безумовно, підприємці не можуть будувати свою діяльність тільки на рішеннях державних органів. Останні розробляють лише правові засади господарської діяльності, так звані єдині правила.
Підприємці мають певну самостійність і свободу вибору, що заснована на знанні та використанні економічних законів. Розширюється самостій¬ність не тільки приватних, колективних, а й державних підприємств. З багатьох питань господарювання підприємства не повинні чекати команди згори, а мають діяти згідно з вимогами економічних за-конів.
Механізм використання економічних законів повязаний тільки з пізнаними економічними процесами. І оскільки процес пізнання не завжди адекватно відображує обєктивну дійсність, а форми і мето¬ди використання законів є продуктом вольової діяльності людей, механізм використання законів може містити елементи, що не відпо¬відають обєктивній дійсності.
У реальному житті дія економічних законів більшою чи меншою мірою збігається з свідомим використанням їх, адже закони не мо¬жуть діяти без участі людини. Однак сам процес використання еко¬номічних законів може набувати різних форм. В одному випадку люди заздалегідь передбачають, прогнозують певні процеси і свідомо здійснюють певні дії. Це, як правило, свідоме, наукове використання економічних законів. Проте іноді суперечності, що виникають у ре¬альному економічному житті, своєчасно не помічаються, і лише тоді, коли виявляються негативні явища, починають вживатися заходи щодо усунення їх. Це також використання економічного закону, але з елементами стихійності у розвитку економіки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.