16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Державне регулювання ринку№ роботи: 50
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 43 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..................3
Розділ 1. Ринок, як економічна категорія..................... .............................. .......................7
1.1. Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види.......................... .............................. .7
1.2. Ринковий механізм, його функції і межі дії........................... .............................. ....10
1.3. Держава як організатор конкурентних відносин...................... .............................. .19
Розділ 2. Необхідність та передумови державного регулювання економіки..............23
Роз діл 3. Формування системи державного регулювання екноміки України.............33
Висновки.................... .............................. .............................. .............................. ...............37
Список використаної літератури.................... .............................. .............................. ......42
   
Список літератури

1. Башнянин Г.І. та інш.,”Політична економія”,Ч1,К.,1997
2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. — Київ: Либідь, 1995
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. — Київ: Вища школа, 1995
4. Гаврилишин О.Ю.,”Основні елементи теорії ринкової системи”,1992
5. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
6. Задоя А.А.,Петруня Ю.Е.,”Основы экономики”,К.,1997
7. Кривенко К. Теорія ринкової економіки і практика переходу України до ринку // Економіка України. — 2002. — №7
8. Ковальчук В.М.,”Загальна теорія економіки”,К.1998
9. Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н.Чепурина. - Киров: АСА, 1995. - 624 с.
10. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992. - 400с.
11. Ніколенко Ю.В.,”Основи економічної теорії”,К.1998
12. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 1997. - 743с.
13. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
14. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
15. Политическая экономия:Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с. -
16. Рикардо Д. Основы политической экономии и налогового обложения. - М.,1955.
17. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 1993. - 496 с.
18. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: "Наукова думка", 1994. - 264 с.
19. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
20. Экономическая история капиталистичеких стран / под редакцией В.Т. Чунтулова, В.Г. Сарычева. — Москва: Вышая школа, 1995
21. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.